viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Kas jauns jaunajā Profesiju klasifikatorā?  3


Lidija Dārziņa,
LV portāls

08.06.2017

ĪSUMĀ

 • Statistikas likumā noteikts, ka šogad no 1. jūnija jābūt jauniem Profesiju klasifikatora noteikumiem, attiecīgi  iepriekšējiem noteikumiem Nr. 461 beidzās piemērošanas termiņš.
 • Labklājības ministrija ir sagatavojusi izmaiņu tabulu, kurā norādīti profesiju nosaukumi un kodi iepriekšējā Profesiju klasifikatora redakcijā un jaunā redakcija.
 • Priekšlikumus Profesiju klasifikatora aktualizācijai var sniegt publisko tiesību subjekti un privāto tiesību subjekti. Ja profesija nav aktuāla darba tirgū, tā tiek izslēgta no klasifikatora. Klasifikatorā var iekļaut jaunas profesijas.
 • Jaunajā Profesiju klasifikatora svītrotas 269 profesijas, iekļautas 80 jaunas profesijas, 83 profesijām precizēti nosaukumi, 154 profesijas ir pārceltas uz citu profesiju atsevišķo grupu.
 • Atbilstoši grozījumiem Profesionālās izglītības likumā profesiju standarti vairs nav Profesiju klasifikatora sastāvdaļa.
 • Līdz šim Profesiju klasifikatoru aktualizēja divas reizes gadā, turpmāk to aktualizēs pēc nepieciešamības. Labklājības ministrija izvērtēs ierosinātāja iesniegtos dokumentus un citu informāciju, kas pamato profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā, apzinot arī attiecīgās nozares ministrijas vai ekspertu viedokli.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +4
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +4 -0

No šā gada 1.jūnija ir spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 264 par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām. Klasifikatora lietotāji jau ir varējuši pārliecināties par dažām uzreiz redzamām izmaiņām – profesiju klasifikācija ir tabulu veidā, tādējādi pārskatāmāka. No MK noteikumiem ir izņemti profesiju standarti. Citi jaunumi plašajā 300 lappušu normatīvajā aktā varbūt nav uzreiz pamanāmi.

Profesiju klasifikators ir nepieciešams, lai atbilstoši tam darba devēji lietotu vienotus profesiju (amatu) nosaukumus darba līgumos, darba devēju ziņojumos Valsts ieņēmumu dienestam, lai Centrālā statistikas pārvalde varētu veikt oficiālu statistiku pa profesijām (amatiem) un tādējādi nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

Par atsevišķām izmaiņām jaunajos MK noteikumos un to, kā tajās orientēties, atbildot uz LV portāla jautājumiem, skaidrojumu sniedz Labklājības ministrijas (LM) Darba tirgus politikas departamenta vecākā referente Aina Liepiņa.

Profesiju klasifikatora izmaiņas ir atspoguļotas tabulā, kas ir atrodama LM mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem_a/2/tabula.pdf.

Salīdzinošajā tabulā secīgi norādīti profesiju nosaukumi un kodi iepriekšējā Profesiju klasifikatora redakcijā, jauno noteikumu redakcija, kā arī sniegts izmaiņu skaidrojums.

LM jau iepriekš informēja, ka no Profesiju klasifikatora svītrotas 269 profesijas, kas darba tirgū nav aktuālas.

Izmaiņu tabulā var atrast, ka, piemēram, svītrota profesija "Ekonometrijas EKONOMISTS" ar kodu 2631 04. Noteikumu izstrādes procesā kā pamatojums profesijas izslēgšanai no klasifikatora minēts, ka profesija nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta datubāzē un nav atrodama darba tirgū.

No klasifikatora svītrots arī "Orķestra MŪZIĶIS - 2652 29". Kultūras ministrija, VSIA "Liepājas simfoniskais orķestris", VSIA "Latvijas Koncerti" un VSIA "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" šī priekšlikumu pamatojumā norāda, ka orķestris neizmanto profesiju "Orķestra MŪZIĶIS", jo ir sīkāks iedalījums pa mūziķu grupām (stīginstrumentu mūziķis, pūšaminstrumentu mūziķis utt.). Tātad katram mūziķim tiek piešķirts profesijas kods, kas atbilst spēlētajam instrumentam.

Klasifikators ir papildināts ar 80 jaunām profesijām. Piemēram, jauna profesija "Zinātniskais DIREKTORS" ar kodu 1120 21 iekļauta klasifikatorā pēc Elektronikas un datorzinātņu institūta priekšlikuma kā nepieciešama profesionālajai darbībai. Savukārt pēc SIA "Arčers" priekšlikuma klasifikatorā ir iekļauta profesija "Piedāvājumu sagatavošanas struktūrvienības VADĪTĀJS (būvniecības jomā) - 1221 09".

Taujāta, vai tā ir bieža prakse, ka pēc viena uzņēmuma iniciatīvas tiek radīta jauna profesija, A. Liepiņa skaidro, ka būvniecības uzņēmuma priekšlikums tika analizēts, ņemot vērā iesniegto pamatojumu, saskaņots ar Ekonomikas ministriju. Tās ir specifiskas profesijas, tieši būvniecības jomā nepieciešamas, lai piedalītos publiskajos iepirkumos. Saskaņā ar MK noteikumiem priekšlikumus Profesiju klasifikatora aktualizācijai var sniegt publisko tiesību subjekti un privāto tiesību subjekti, piebilst speciāliste.

Vairāk nekā 80 profesijām precizēti to nosaukumi. Piemēram, līdzšinējā profesija "Klīniskais PSIHOLOGS - 2634 02" klasifikatorā tagad ir "Klīniskais un veselības PSIHOLOGS - 2634 02". Savukārt profesiju "Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURATORS - 2651 37" aizstāj jaunā – "Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu / būvmākslas RESTAURATORS - 2651 37".

Noteikumu anotācijā ir norādīts, ka jaunajā klasifikatorā ir mainīti kodi vairāk nekā 150 profesijām.

Precizēti profesiju pamatuzdevumi un pamatprasības

Jaunajos noteikumos ir precizēti profesiju grupu apraksti, profesiju pamatuzdevumu un kvalifikācijas pamatprasību apraksti.

Piemēram, atsevišķajai grupai "1212 Personāla vadītāji" ir papildinājums pamatuzdevumos – "noteikt un formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķus dinamiskā ekonomiskā vidē atbilstoši uzņēmuma mērķiem".  Salīdzinot ar personāla speciālistiem citiem raksturīgiem pienākumiem (plānot un organizēt darbinieku pieņemšanu darbā, mācīšanu un paaugstināšanu amatā, noteikt algu struktūru un vadīt pārrunas ar darbiniekiem algu jautājumos, konsultēt darbiniekus utt.), jaunais uzdevums ir ļoti augsts uzstādījums.

A. Liepiņa klāsta, ka pamatuzdevumu apraksti tika precizēti saskaņā ar iesniegtajiem priekšlikumiem un iespēju robežās pamatuzdevumi tika unificēti (vispārināti). Kas attiecas uz konkrēto piemēru, personāla vadītāju pamatuzdevumi tika saskaņoti ar profesijas standartu – pieprasījumu no darba tirgus puses.

Savukārt kvalifikācijas pamatprasību apraksti ir precizēti attiecībā uz atbildību un prasmēm.

Izglītojamie skolēnu vietā

Jaunajos MK noteikumos skolēni ir aizstāti ar izglītojamiem. LM speciāliste norāda, ka termina "izglītojamie" iekļaušana Profesiju klasifikatorā bija Izglītības un zinātnes ministrijas prasība.

Medicīnas asistents – no 2018. gada

Noteikumu 734.4 apakšpunkts (Medicīnas ASISTENTS ar kodu 5321 05) stāsies spēkā ar laika nobīdi – 2018. gada 1. janvārī.

Kā skaidro A. Liepiņa, profesija "Medicīnas asistents" stāsies spēkā nākamgad, kad Veselības ministrija izstrādās grozījumus 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu".  MK protokollēmumā noteikts, ka veselības ministram grozījumu projekts līdz 2017. gada 31. decembrim jāiesniedz Ministru kabinetā.

Profesiju standartu klasifikatorā vairs nav

Jaunajos noteikumos nav iekļauts 2. pielikums "Profesiju standarti".  Profesiju standarti vairs nav Profesiju klasifikatora sastāvdaļa saskaņā ar grozījumiem Profesionālās izglītības likuma 24. pantā (spēkā no 2015. gada 15. maija), klāsta LM speciāliste.

Lai profesiju standarti būtu piemērojami līdz brīdim, kad Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome būs apstiprinājusi no jauna izstrādātos un aktualizētos profesiju standartus un profesionālo kvalifikāciju prasības un to nosaukumi būs iekļauti Ministru kabineta noteikumos par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālo kvalifikāciju prasību sarakstu, iepriekšējos klasifikatora noteikumos Nr. 461 iekļautie 305 profesiju standarti attiecīgajos failu formātos ir nosūtīti Izglītības un zinātnes ministrijai, lai tos atbilstoši publicētu Valsts satura izglītības centra tīmekļvietnē.

Cik bieži klasifikatorā veiks izmaiņas

Vienlaikus ar klasifikatora pārkārtošanu un izmaiņām profesiju klasifikācijā ir mainīts profesiju aktualizācijas regulējums.

A. Liepiņa norāda, ka MK noteikumi par Profesiju klasifikatoru ir pārizdoti saskaņā ar jauno Statistikas likumu, kas stājās spēkā ar 2016. gada 1. janvāri. Līdz šim Profesiju klasifikatoru aktualizēja divas reizes gadā, bet turpmāk to aktualizēs pēc nepieciešamības un saskaņā ar MK noteikumu 20. punktu, kas paredz, ka Labklājības ministrija izvērtē dokumentus un citu informāciju, kas pamato profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā, apzinot arī attiecīgās nozares ministrijas vai ekspertu viedokli par jaunās profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā, un, ja tam ir pietiekams pamatojums, sagatavo normatīvā akta projektu par izmaiņām.

Darba likuma 40. panta otrās daļas 5. punkts nosaka, ka darba līgumā norāda darbinieka arodu, amatu, specialitāti (profesiju) atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Kā paskaidrots MK noteikumu anotācijā, Profesiju klasifikatorā iekļautais termins "profesija" atbilst Darba likuma 40. panta otrās daļas 5. punktā noteiktajam, kur termins "profesija" ir apvienots – arods, amats, specialitāte – vārdkopu apzīmējums.

Profesiju klasifikators attiecas uz darba tirgus jomu, nevis uz profesionālās izglītības jomu, un darba tirgū ir, piemēram, vēlēti amati (likumdevēji), amatpersonu amati, vadītāju amati, speciālistu amati un profesijas, speciālistu un strādnieku profesiju specializācijas, strādnieku amati un profesijas, un amati, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību. Profesijas nosaukums var sakrist ar ieņemamā amata nosaukumu, bet var būt arī, ka profesijas nosaukums var nesakrist ar ieņemamā amata nosaukumu, t.i., var ieņemt vairākus amatus, iegūstot atbilstošo profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'darba līgums  'nodarbinātība  

  Ieteikt:  +4
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (3)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti