viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Video vai diktofona ieraksti skolā  1


Laura Studente,
LV portāls

28.03.2017

ĪSUMĀ

 • Uzskaitījums, kādos gadījumos skolēni var lietot telefonus un citas mobilās ierīces, būtu jāmeklē skolas iekšējos normatīvajos dokumentos, piemēram, iekšējās kārtības noteikumos.
 • Skolēnus un pedagogus aizsargā Fizisko personu datu aizsardzības likums. Tas nozīmē, ka, pirms izplatīt video vai audioierakstu, kurā var atpazīt konkrētas personas, ir nepieciešama šo personu atļauja.
 • Tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras.
 • Video vai audio ieraksts var kalpot kā pierādījums vardarbībai. Tāds ieraksts nekavējoties ir jānodod tiesībsargājošām iestādēm, nevis jāizplata publiskajā telpā.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +7
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +7 -0

Skolas dzīve ir aktīva un radoša. Jaunās tehnoloģijas sniedz iespēju to iemūžināt audio vai video formā, piemēram, skolēns var vēlēties ierakstīt mācību stundu audio formātā vai starpbrīža dzīvi mobilajā telefonā. Ir gadījumi, kad tas tiek darīts, lai aizstāvētu savas tiesības, piemēram, vācot pierādījumus par skolotāja darbu. LV portāls skaidro, kādos gadījumos skolēns drīkst veikt audio vai video ierakstu skolā.

Pirmkārt, jānorāda, ka skolai būtu ieteicams iekļaut telefonu un citu mobilo ierīču (piemēram, diktofonu) lietošanas kārtību skolas iekšējās kārtības noteikumos un iepazīstināt ar tiem vecākus un skolēnus.

Var gadīties, ka skolēns mācību stundu vēlas ierakstīt informatīviem nolūkiem. Tomēr, ja skolas iekšējā kārtības noteikumos ir noteikts, ka fiksēt mācību stundas norisi var tikai ar skolotāja atļauju, tad jebkuram skolēnam ir pienākums to ievērot, LV portālam skaidro Izglītības un kvalitātes valsts dienests. Skolēniem ir jāsaprot: arī gadījumā, ja skolā nav noteikti ierobežojumi attiecībā uz audio vai video ierakstu veikšanu, Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, ka ikvienai fiziskai personai, tostarp skolotājam, ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

Līdz ar to skolotājam un/vai skolas vadībai būtu jāpārrunā ar skolēniem mācību stundas fiksēšanas mērķis un jāatgādina, ka arī tās fiksēšana un/vai publiskošana mācību nolūkos pirms tam ir jāsaskaņo ar skolotāju.

Video un audio ieraksti skolā – tikai drošības dēļ

Jānorāda, ka gan skolēnu, gan pedagogu datus aizsargā Fizisko personu datu aizsardzības likums. Tas neattiecas uz personas datu apstrādi, ko fiziskās personas veic personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām, turklāt personas dati netiek izpaus­ti trešajām personām.

Tomēr, ja plānots ar video, fotogrāfijām vai audio ierakstiem dalīties tālāk, nepieciešams saņemt atļauju no skolēna vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem, kā arī pedagogiem.

Personas dati ir jebkura informācija, kas ļauj identificēt noteiktu personu:

 • audioieraksts, kurā var atpazīt runātājus;
 • videoieraksts, videonovērošana, kur atpazīstama persona, arī tad, ja ieraksts ir sliktas kvalitātes;
 • bērna zīmējums, kurā attēloti ģimenes locekļi, bērna noskaņojums.1

Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. pantam datus bez skolēnu vai pedagogu piekrišanas var apstrādāt tikai tad, ja tas nepieciešams, lai aizsargātu datu subjekta vitāli svarīgas intereses, tostarp dzīvību un veselību.

Tas nozīmē, ka skolās videonovērošanu var veikt tikai tādā gadījumā, kad tas ir svarīgi, lai nodrošinātu drošību. Piemēram, filmējot skolas ārdurvis, lai varētu kontrolēt, ka skolā neiekļūst nepiederošas personas, utt. Videonovērošanu var veikt tikai tādā gadījumā, ja ieguvumi ir augstāki nekā iespējamais negatīvais efekts uz skolēniem, viņu vecākiem vai pedagogiem. Turklāt, ja ir iespējams drošību nodrošināt ar citiem efektīviem līdzekļiem, tas vienmēr ir jāmēģina, pirms ierīkot videonovērošanu. Jebkurai personai, kas tiek filmēta, ir jābūt par to skaidri informētai, izvietojot atbilstošas brīdinājuma zīmes.2 Tātad – skolās ieteicams izvairīties no video filmēšanas, ja vien tas nav vitāli nepieciešams.

Audio vai video ieraksts kalpo kā pierādījums vardarbībai

Citāds ir gadījums, ja ieraksts tiek veikts, lai fiksētu vardarbību no skolotāja vai citu skolēnu puses. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. pants paredz, ka tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras. Ja skolēns videoierakstu veic ar mērķi aizstāvēt savas tiesības uz drošību, piemēram, jo skolotājs ir emocionāli vai fiziski vardarbīgs, viņam ir tiesības šo materiālu tālāk nodot atbilstošām iestādēm. Piemēram, Aizkraukles bērnudārzā "Zīlīte" diktofona ieraksti palīdzēja pierādīt emocionālu vardarbību pret bērniem.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu tiesību aizsardzības departamenta valsts bērnu tiesību aizsardzības galvenais inspektors Sindijs Logins norāda, ka, saņemot bērna filmēto videomateriālu, kurā redzama prettiesiska rīcība, VBTAI veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi izglītības iestādē, kurā videomateriāls filmēts, lai izvērtētu bērnu drošību izglītības iestādē. Nepieciešamības gadījumā informācija tiks sniegta kompetentajām iestādēm, lai izvērtētu videomateriālā redzamās prettiesiskas darbības.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 236.12 pantā noteikts, ka VBTAI izskata šā kodeksa 172.2 pantā (par valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonu vai darbinieku fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu) paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas.

Tādējādi, saņemot ziņas par pedagoga prettiesisku rīcību, tiks izvērtēts, vai pastāv apstākļi, lai pieņemtu lēmumu par lietvedības sākšanu administratīvā pārkāpuma lietā par vardarbību pret bērnu.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 237. pantā noteikto lietvedības uzdevumi administratīvo pārkāpumu lietās ir šādi: savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrot katras lietas apstākļus, izlemt to stingrā saskaņā ar likumu.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 243. pantā noteikto administratīvā pārkāpuma lietvedībā iegūtās ziņas par faktiem, kā arī ziņas, kas fiksētas ar tehnisku līdzekļu palīdzību, ir pieļaujams izmantot kā pierādījumus, ja tās iegūtas un procesuāli nostiprinātas šajā kodeksā noteiktajā kārtībā. Pierādījuma ticamība ir kādas ziņas patiesuma konstatēšanas pakāpe. To, cik ticamas ir pierādīšanā izmantojamās ziņas par faktiem, izvērtē, aplūkojot visus administratīvā pārkāpuma lietvedības laikā iegūtos faktus vai ziņas par faktiem kopumā un savstarpējā sakarībā. Nevienam no pierādījumiem nav iepriekš noteikta augstāka ticamības pakāpe attiecībā pret pārējiem pierādījumiem.

Saskaņā ar iepriekš minēto bērna filmētais videomateriāls administratīvā pārkāpuma lietvedībā tiks vērtēts kopumā un savstarpējā sakarībā ar citiem lietvedības laikā iegūtajiem pierādījumiem.

Vienlaikus jānorāda, ka MK noteikumi Nr. 1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" paredz, ka skolas iekšējās kārtības noteikumos jāiekļauj arī instrukcija skolēnam par rīcību gadījumā, ja tas saskata draudus savai vai citu personu drošībai.

Vienlaikus jāpiebilst, ka arī tad, ja skolēni ierakstu veic, lai aizsargātu savas tiesības, piemēram, skolotāja emocionālas vai fiziskas vardarbības gadījumā, ieraksts jānodod tiesībsargājošo iestāžu rīcībā atbilstošu darbību veikšanai, nevis jāizplata publiskajā telpā.


 

1Datu valsts inspekcija. Rekomendācija "Personas datu definīcija", 3. lpp.

2Datu valsts inspekcija. Rekomendācija "Bērnu datu aizsardzība skolā", 12. lpp.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'mobilās ierīces  

  Ieteikt:  +7
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (1)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti