viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Izmaiņas tiesībās uz slimības pabalstu 2018. gadā  2


Lidija Dārziņa,
LV portāls

03.01.2018

ĪSUMĀ

 • No 2018. gada 1. janvāra tiesības uz slimības pabalstu ir sociāli apdrošinātām personām, par kurām iemaksas ir veiktas ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā vai 6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos.
 • Kvalifikācijas jeb nepieciešamais apdrošināšanas periods neattieksies uz darbnespējas lapām A, kuras apmaksā darba devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu, un tad, kad pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.
 • Ja darbnespēja iestājusies nodarbinātības periodā, slimības pabalstu izmaksās tikai 30 kalendārās dienas pēc tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu.
 • Ja cilvēks saslimis līdz 2017. gada 31. decembrim un pārejoša darbnespēja nepārtraukti turpinās arī pēc 2018. gada 1. janvāra, slimības pabalstu piešķir un izmaksā saskaņā ar nosacījumiem, kas bija spēkā līdz izmaiņām likumā.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +0
-3 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +0 -3

Saslimstot šogad, lai varētu saņemt slimības pabalstu, sociālās apdrošināšanas iemaksām iepriekš jābūt veiktām ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējos sešos mēnešos pirms darbnespējas vai sešus mēnešus pēdējos 24 mēnešos. Jauns regulējums ir arī slimības pabalsta izmaksai pēc sociālās apdrošināšanas iemaksu perioda beigām.

Jaunos nosacījumus paredz Saeimā jau 2016. gada 23. novembrī pieņemtie likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" grozījumi, kas stājas spēkā tagad – ar 2018. gada 1. janvāri.

Kvalifikācijas periods – iepriekš veiktas iemaksas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) informācijā skaidrots: no 2018. gada 1. janvāra tiesības uz slimības pabalstu ir personām, par kurām Latvijas Republikā ir veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas slimības apdrošināšanai:

 • ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (pirmā darbnespējas diena), vai
 • ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā,
 • un personai darbnespējas laikā ir darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statuss.

Piemēram, pirmā saslimšanas diena ir 03.01.2018.

Tā kā atveseļoties nav izdevies pirmajās 10 slimības dienās, tad ārsts no 11. slimības dienas ir izsniedzis darbnespējas lapu B par periodu no 13.01.2018. līdz 25.01.2018.

Tā kā saslimšanas pirmā diena ir pēc 01.01.2018., tiesības uz slimības pabalstu būs, ja:

 • 6 mēnešu periodā no 2017. gada jūlija līdz 2017. gada decembrim iemaksas slimības apdrošināšanai būs veiktas vismaz 3 mēnešos vai arī
 • 24 mēnešu periodā no 2016. gada janvāra līdz 2017. gada decembrim iemaksas slimības apdrošināšanai būs veiktas vismaz 6 mēnešos.

Iepriekš veikto sociālo iemaksu nosacījums paredzēts likuma 11. pantā.

Kas veido trīs un sešu mēnešu iemaksu periodus

Kad darba ņēmējs neilgi pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas saslimst un iepriekš apdrošināšanas iemaksu periodi ir bijuši ar pārtraukumiem, aktuāls kļūst jautājums, kā rēķina šos 3 un 6 mēnešus, nosakot tiesības uz slimības pabalstu. Vai tie ir pilnie kalendāra mēneši, vai arī dienu skaits, kas kopā veidos 3 un 6 mēnešus?

Piemēram, darbinieks šogad sācis strādāt 2. janvārī, 3. janvārī saslimst. Sešu mēnešu periods, kurā jābūt veiktām iemaksām, ir 2017. gada jūlijs–decembris. Iepriekš cilvēks ir strādājis, tātad bijis sociāli apdrošināts (maksātas iemaksas) no 1. līdz 31. jūlijam (1 mēnesis) un no 1. oktobra līdz 30. novembrim (2 mēneši), kopā ir 3 mēneši.

Taču ne vienmēr darba attiecības sākas mēneša pirmajā datumā un beidzas pēdējā datumā. Piemēram, strādāts no 1. jūlija līdz 15. jūlijam un no 1. oktobra līdz 14. decembrim. Tātad 90 kalendāra dienas, tik, cik ir trijos mēnešos.

VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Anita Jakseboga skaidro, ka VSAA neskaitīs atsevišķi dienas, bet kā vienu mēnesi tiesību noteikšanai uz pabalstu ņems vērā arī to mēnesi, kad sociālās apdrošināšanas iemaksas ir veiktas tikai daļā no mēneša. Tātad tas var būt arī nepilns mēnesis darba ņēmēja statusā.

Līdz ar to abos minētajos piemēros darbinieks kvalificējas slimības pabalstam.

Priekšstatam piemērs, kad slimības pabalsta nebūs. Cilvēks sācis strādāt 2017. gada 1. novembrī, līdz tam nav strādājis. Šogad 3. janvārī saslimis, viņam izsniegta darbnespējas lapa A līdz 12. janvārim. To apmaksās darba devējs. Ja darbnespēja turpināsies, ārsts izrakstīs B lapu – no 13. janvāra. Darbiniekam apdrošināšanas stāžs iepriekšējos sešos mēnešos ir mazāks par trim mēnešiem (tikai novembris un decembris). Tātad tiesību uz slimības pabalstu par darbnespējas periodu no 11. dienas nebūs.

Pašnodarbinātā darbnespēja un pabalsts

Kā šī kvalifikācijas norma attiecas uz pašnodarbinātā iemaksām? Kuri pašnodarbinātajam ir 3 mēneši, kad veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pēdējo 6 mēnešu periodā?

Piemēram, pašnodarbinātajam, kurš 2017. gada beigās veicis sociālās iemaksas no 380 eiro par oktobri un novembri, iemaksas par decembri jāveic tikai janvārī. Ja ar darbnespējas termiņiem ir līdzīga situācija kā iepriekšējos piemēros (A lapa no 3. janvāra, B lapa no 13. janvāra), vai viņam būs tiesības uz slimības pabalstu, sākot ar 13 .janvāri?

Šajā gadījumā tiesības uz pabalstu pašnodarbinātajam būs, taču, kā norāda A. Jakseboga, slimības pabalsta apmēra noteikšanai VSAA sagaidīs informāciju par pašnodarbinātā veiktajām iemaksām.

Nosacījumi nemainās, ja slimojis bērns vai darbnespējas cēlonis ir nelaime darbā

A. Jakseboga uzsver, ka nosacījums par nepieciešamo apdrošināšanas stāžu slimības pabalsta piešķiršanai attiecas tikai uz gadījumiem, ja saslimusi pati sociāli apdrošinātā persona.

Kvalifikācijas jeb nepieciešamais sociālās apdrošināšanas periods neattieksies:

 • uz gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu;
 • uz gadījumiem, kad pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

Tātad tiesībām uz slimības pabalstu, ja ārsts izsniedzis darbnespējas lapu B slima bērna kopšanai, likums neparedz nosacījumu apdrošināšanas stāžam.

Kvalifikācijas jeb nepieciešamais sociālās apdrošināšanas periods nav attiecināts uz darbnespējas lapām A, kuras par pirmajām slimības dienām apmaksā darba devējs. Proti, tāpat kā līdz šim, likuma 36. pantā noteikts, ka darba devēja pienākums ir darba ņēmējiem, kuriem darba periodā iestājusies darba nespēja, izmaksāt no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk kā 75 procentu apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārejošas darba nespējas dienu un ne mazāk kā 80 procentu apmērā – par laiku no ceturtās darba nespējas dienas, taču ne ilgāku par 10 kalendāra dienām.

Ja darbnespēja turpinās pēc atbrīvošanās no darba

Slimības pabalstu izmaksā ir vēl viena būtiska izmaiņa. Sākot ar šo gadu, ja slimošanas laikā tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības vai arī zaudēts pašnodarbinātā statuss, bet darbnespēja vēl turpinās, slimības pabalstu izmaksās 30 kalendāra dienas, kas seko darba attiecību pārtraukšanas datumam vai datumam, kad zaudēts pašnodarbinātā statuss. Tā tagad ir noteikts likuma 13. pantā.

VSAA skaidrojumā norāda, ka šis izmaksas nosacījums attiecas uz gadījumiem, ja saslimusi pati sociāli apdrošinātā persona un ja pārejoša darbnespēja iestājusies pēc 2018. gada 1. janvāra. Nosacījumu nepiemēro saslimšanas gadījumiem ar pārejošas darbnespējas cēloni "nelaimes gadījums darbā" un "arodslimība".

Piemēram, pirmā saslimšanas diena ir 10.01.2018.

Slimības pabalsta saņemšanas laikā izbeidzas uz noteiktu laiku noslēgtais darba līgums un 31.01.2018. tiek pārtrauktas darba attiecības. Tomēr atveseļoties vēl nav izdevies, un ārsts ir izsniedzis darbnespējas lapu B par periodu no 20.01.2018. līdz 31.03.2018.

Šādā gadījumā slimības pabalstu turpina izmaksās līdz 02.03.2018. (ieskaitot), proti, 30 kalendārās dienas pēc 31.01.2018.

Savukārt, ja cilvēks saslima līdz 2017. gada 31. decembrim un pārejoša darbnespēja nepārtraukti turpinās arī pēc 2018. gada 1. janvāra, slimības pabalstu piešķirs un izmaksās saskaņā ar tiem nosacījumiem, kas bija spēkā līdz izmaiņām likumā. Tas paredzēts likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" Pārejas noteikumu 30. punktā.

Darbnespējas lapas elektroniski

No 2018. gada 1. janvāra darbnespējas lapas tiek izsniegtas tikai elektroniski. Līdz ar to slimības pabalsta piešķiršanai VSAA ir jāiesniedz tikai iesniegums. Par e-darbnespējas lapu un slimības pabalsta piešķiršanu VSAA informācija atrodama VSAA mājaslapā.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 

  Ieteikt:  +0
-3

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (2)
 
 
VECĀKIE    JAUNĀKIE
 
1 Kopā: 2
 

E
Iesaka:  +3  -1

Diez kas jau nav. Ar ko persona, kura nav nostrādājusi pietiekami ilgi, kurai saslimst bērns ir labāka par personu, kura arī nav nostrādājusi gana ilgi, kurai ir mazs bērns, bet kura saslimst pati?

03.01.2018 20:12:49

M.
Iesaka:  +0  -0

Es nesaprotu jaunās izmaiņas....kā tad ir ja ar pirmo janvāri vairs nav darba un es esmu slima, vai varu saņemt slimības pabalstu?

06.01.2018 04:15:16

 
1 Kopā: 2
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti