viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Plānots, ka parāda ārpustiesas piedziņa parādniekam izmaksās 12 latus


Lolita Lūse,
LV portāls

21.01.2013

ĪSUMĀ

 • "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi" parādu piedzinējiem ļaus prasīt parādniekam apmaksāt ar parāda atgūšanu saistītos izdevumus.
 • Noteikumi paredz, ka maksimāli atlīdzināmie izdevumi par vienu parādu būs ne vairāk kā 12 lati.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +0
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +0 -0

Noteikumu projekts par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kas nav atlīdzināmi, paredz, ka maksimāli atlīdzināmie izdevumi par vienu parādu būs ne vairāk kā 12 lati.

Kopš 2012.gada 11.decembra ir spēkā Parādu ārpustiesas atgūšanas likums, kas paredz, ka parādniekam ir pienākums atlīdzināt parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam radušos parāda atgūšanas izdevumus, ja to atlīdzināšana tiek pieprasīta un nepastāv strīds par parāda esamību. Likums noteic, ka parāda atgūšanas izdevumiem jābūt samērīgiem un objektīvi pamatotiem. Par samērīgiem uzskatāmi parāda atgūšanas izdevumi, kas atbilst Ministru kabineta (MK) noteiktajam parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamam apmēram, izņemot tos izdevumus, kurus MK atzinis par neatlīdzināmiem.

Likumā teikts, ka parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumus, kuri nav atlīdzināmi, nosaka Ministru kabinets. Likuma Pārejas noteikumos teikts, ka attiecīgie noteikumi Ministru kabinetam jāizdod līdz 2013.gada 31.janvārim. Tie stāsies spēkā 2013.gada 1.februārī.

Izdevumiem būs jābūt pamatotiem

Ekonomikas ministrijā ir izstrādāti un 6.decembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi. Pašlaik to projekts, kas ir saskaņošanas procesā, paredz, ka parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir tiesības no parādnieka pieprasīt pamatotus parāda atgūšanas izdevumus šādā apmērā:

 • Par rakstveida paziņojuma sagatavošanu un nosūtīšanu parādniekam, kurā sniegta informācija par parāda esamību un aicinājums labprātīgi veikt kavēto maksājuma saistību izpildi, uzsākot parāda atgūšanu, un par nepieciešamajām papildu veicamajām darbībām parādnieka faktiskās kontaktinformācijas noskaidrošanai, ja parādnieks nav sasniedzams - kopā ne vairāk kā piecus latus;
 • Par citām papildus veiktajām darbībām, veicot parāda atgūšanu – kopā ne vairāk kā septiņus latus parāda atgūšanas procesā, līdz parādnieks izpildījis maksājuma saistības pret parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju vai kreditoru.

Noteikumu projektā noteikts, ka parāda atgūšanas izdevumi nav uzskatāmi par atlīdzināmiem, ja saskarsme veikta parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā pēc rakstveida paziņojuma nosūtīšanas iebildumu izteikšanai pret parāda esamību, tā apmēru un samaksas termiņu vai neievērojot Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma noteiktās prasības. Tāpat parādniekam nav jāmaksā par rakstisku atgādinājumu par parāda esamību, ja tas atsūtīts vairāk nekā vienu reizi 14 dienās vai vairāk nekā trešo reizi parāda atgūšanas procesā. Vēl plānots, ka parādniekam nebūs jāapmaksā parādu piedzinēja darbības, kas nav uzskatāmas par objektīvi nepieciešamām un pamatotām parāda atgūšanai un/vai ir pretrunā ar labu praksi.

"Paredzētā maksimālā summa – 12 lati par vienu parādsaistību - noteikti nesegs patiesās parāda piedziņas izmaksas."

Noteikumu projekts paredz, ka parāda atgūšanas izdevumi nav uzskatāmi par atlīdzināmiem, ja saskarsme veikta pēc tam, kad parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs vai kreditors no parādnieka saņēmis maksājumu par parāda atmaksu, izņemot gadījumus, kad parādnieks veicis parāda atmaksu pirms parāda atgūšanas darbības sasniegušas parādnieku, bet parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs šīs darbības veicis, pirms tas vai kreditors saņēmis maksājumu.

Kreditoriem visticamāk izdevumi pieaugs

Kā stāsta Latvijas Ārpustiesas parādu piedzinēju asociācijas (LĀPPA) valdes priekšsēdētājs Reinis Kučers, līdz šim katrai parādu piedziņas sabiedrībai bija citādi, pašu noteikti parādu piedziņas izdevumi. Saskaņā ar LĀPPA sniegto informāciju parādu atgūšanas procesa izmaksas ir no 6 līdz 74 latiem, vidējās parāda atgūšanas procesa izmaksas ir 36 lati, un šīs svārstības atkarīgas no parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēja veiktajām darbībām - to skaita, secības, regularitātes un intensitātes.

R.Kučers atzīst: "MK noteikumos paredzētā maksimālā summa – 12 lati par vienu parādsaistību - noteikti nesegs patiesās parāda piedziņas izmaksas. Prognozējams, ka tas ietekmēs mūsu klientus – kreditorus, kuru uzdevumā atgūsim parādus: viņiem par mūsu sniegto pakalpojumu būs jāmaksā vairāk."

Līdz šim parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēji izdevumus par parāda atgūšanu pamatoja ar parādnieka pienākumu atlīdzināt kreditoram zaudējumus (parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu izmantošana) vai izdevumus, kas saistīti ar parāda atgūšanu. Savukārt parādniekam līdz šim ārpustiesas parādu atgūšanas procesā neviens likums neparedzēja pienākumu segt izdevumus, kas radušies parāda ārpustiesas atgūšanas pakalpojuma sniedzējam saistībā ar parāda atgūšanu. Līdz ar to parādu piedzinēji bieži vien saņēma parādnieka atteikumu apmaksāt parāda atgūšanas izdevumus, tāpat parādnieki mēdza apmaksāt parādu kreditoram, ignorējot parādu piedzinēja prasījumus apmaksāt viņu piedziņas izdevumus.

Vienīgā iespēja, kā parādu piedzinēji šos izdevumus varēja atgūt, bija vēršanās tiesā. "Tiesiskais regulējums, kas tomēr uzliks par pienākumu parādniekiem apmaksāt piedziņas izdevumus, parādu piedzinējiem savā ziņā būs arī ieguvums," skaidro Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļas vecākā referente Ilze Peipiņa.

Parādu piedzinējiem šis būs izmēģinājuma gads

Ekonomikas ministrijā norāda, ka MK noteikumu projekta saskaņošanas process liecina: maksimālais piedziņas izdevumu apjoms visticamāk netiks mainīts: "Parādu piedziņas pakalpojuma sniedzējam tiks radīts tiesisks pamats prasīt izdevumus, kas saistīti ar parāda atgūšanu, savukārt parādnieks varēs paļauties, ka izdevumi, kuri saistāmi ar parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanu, nepārsniegs 12 latus. Regulējums atstās iespaidu gan uz parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja ieņēmumiem, gan parādnieka izdevumiem."

"Parādu atgūšanas procesa izmaksas ir no 6 līdz 74 latiem; vidējās parāda atgūšanas procesa izmaksas – 36 lati."

Tikmēr Latvijas Ārpustiesas parādu piedzinēju asociācija prognozē, ka šis gads parādu piedzinējiem būs kā jaunā likuma un MK noteikumu izmēģinājuma gads. Ja radīsies kādi ieteikumi vai pierādījumi tam, ka noteikumi jāpapildina vai jālabo – asociācija noteikti dos savus ieteikumus Patērētāju tiesību aizsardzības centram un Ekonomikas ministrijai.

Viens no ieteikumiem varētu būt saistīts ar attiecināšanas kārtību – kā jāsadala nauda, kas tiek atgūta no parādnieka. R.Kučers paskaidro: "Jautājums ir par to, kuri izdevumi no parādnieka atmaksātās daļas tiek segti vispirms: parāda piedziņas izdevumi vai kreditora atgūstamā daļa." Kad parāds nonāk pie tiesu izpildītāja un notiek piespiedu piedziņa, visupirms parādniekam jāapmaksā piedziņas izdevumi, savukārt parādu ārpustiesas piedziņai šāda regulējuma pagaidām nav.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
  Ieteikt:  +0
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
Kāds algu palielinājums plānots pedagogiem? 
Likumdošana/Ministru kabinetā  12.01.2018
Pārskatīs atalgojumu valsts pārvaldē strādājošajiem zemākā un augstākā līmeņa vadītājiem 4
Likumdošana/Ministru kabinetā  08.01.2018
Jaunuzņēmumu darbībai vārtus centīsies pavērt plašāk 
Likumdošana/Ministru kabinetā  20.12.2017
Vecās paaudzes gāzes balonus varēs lietot arī turpmāk 
Likumdošana/Ministru kabinetā  28.11.2017
“Lattelecom” un LMT neapvieno. Ko tas nozīmē “Telia” un klientiem? 
Likumdošana/Ministru kabinetā  14.11.2017
Ēku atjaunošana. Kāda tālākā stratēģija? 
Likumdošana/Ministru kabinetā  06.11.2017
Veidos neatkarīgu Antidopinga biroju 
Likumdošana/Ministru kabinetā  09.10.2017
Paplašina mājokļu atbalsta programmu 1
Likumdošana/Ministru kabinetā  05.10.2017

 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums mediācija diaspora izsole izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti