viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Būtiskākie tiesību akti ārlietās, aizsardzībā un ekonomikā, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī


Valsts kanceleja
04.01.2018

ĪSUMĀ

 • Grozījumi Militārā dienesta likumā ievērojami paplašina personu loku, kam būs iespēja iesaistīties militārajā apmācībā.
 • Plānotas vairākas pozitīvas pārmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs.
 • Tiks mazināti ražošanas uzņēmumu OIK maksājumi, būtiski palielinot to konkurētspēju, kā arī vienlaikus nodrošinot valsts iepriekš uzņemto saistību izpildi.
 • Tiks turpināta pakāpeniska sašķidrinātās gāzes balonu parka nomaiņa uz Eiropas Savienības prasībām atbilstošiem baloniem.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +1
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +1 -0

Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām apkopojusi būtiskākos jaunos tiesību aktus un to grozījumus, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī un skar lielu sabiedrības daļu, ieviešot dažādas izmaiņas. Ievērībai! Šī ir tikai daļa no normatīvajiem aktiem, kas stājas spēkā šogad. Ar visiem likumiem un noteikumiem var iepazīties www.likumi.lv, savukārt ar to skaidrojumiem šeit pat LV portālā!

Ārlietas

Plānotas vairākas pozitīvas pārmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs:

 • tiks samazināts pakalpojuma sniegšanas laiks, piemēram, rakstiskas izziņas saņemšanai par datiem no CSDD Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra (līdz 5 darbdienām iepriekšējo 10 darbdienu laikā);
 • tiks samazināts pakalpojuma sniegšanas laiks dokumentu tulkošanai no latviešu valodas uz svešvalodu un otrādi, piemēram, dzimšanas vai laulības apliecības tulkošanai (līdz 5 darbdienām iepriekšējo 10 darbdienu laikā);
 • tiks noteikta viena cena par personu apliecinoša dokumenta noformēšanu Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī un tā pārsūtīšanu – 45 EUR (neatkarīgi no tā, vai persona noformē tikai pasi vai personas apliecību vai pasi un personas apliecību). Līdz šim par šo pakalpojumu (atkarībā no tā, kāds personu apliecinošs dokuments tiek noformēts un pārsūtīts) bija noteiktas sešas dažādas cenas;
 • lai veicinātu un atbalstītu Latvijas valstspiederīgo un ārvalstnieku, kuri Latvijā saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, ģimenes dzīves sakārtošanu Latvijā, tiks diferencēta cena dokumentu (uzturēšanās atļauju) pieņemšanai (noformēšanai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs) un pārsūtīšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP).

Turpmāk par dokumentu pieņemšanu un pārsūtīšanu PMLP uzturēšanās atļaujas noformēšanai:

 • Latvijas pilsoņa, nepilsoņa un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmuša ārzemnieka laulātajam, viņa nepilngadīgajam bērnam vai aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, akreditētas izglītības iestādes audzēknim vai pilna mācību laika studentam, kā arī pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam, kurš ir Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmuša ārzemnieka nepilngadīgs bērns vai pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, tiks iekasēta konsulārā maksa 80 EUR apmērā;
 • pārējām uzturēšanās atļauju pieprasītāju kategorijām, piemēram, ārvalstniekiem, kuri iesniegs dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai saistībā ar investīciju veikšanu vai nodarbinātību Latvijā, būs jāmaksā konsulārā maksa 110 EUR apmērā.

Aizsardzība

Lai palielinātu apmācītu rezerves karavīru skaitu, Latvijas Republikas pilsoņiem būs iespēja brīvprātīgi pieteikties dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un apgūt noteiktu militārās apmācības kursu. To paredz Aizsardzības ministrijas sagatavotie grozījumi Militārā dienesta likumā, kas ievērojami paplašinās personu loku, kam būs iespēja iesaistīties militārajā apmācībā.

Tāpat grozījumi likumā paredz, ka civilo augstskolu studentiem, kuri iegūst izglītību akreditētā augstskolā vai koledžā un ir iestājušies Zemessardzē, būs iespēja paralēli mācībām apgūt militārās apmācības kursu. Studenti, kuri būs apguvuši šo kursu, kā arī ieguvuši augstāko izglītību, varēs pretendēt uz kompensāciju, kuras apmēru, izmaksas kritērijus un izmaksāšanas kārtību noteiks Ministru kabineta noteikumi. Kompensācijas apmērs varētu būt līdz 10 000 eiro.

Ekonomika

Izmaiņas obligātās iepirkuma komponentes (OIK) finansēšanas modelī, ko nosaka grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (01.01.2018):

Ieviešot izmaiņas OIK finansēšanas modelī, tiks mazināti ražošanas uzņēmumu OIK maksājumi, būtiski palielinot to konkurētspēju, kā arī vienlaikus nodrošinot valsts iepriekš uzņemto saistību izpildi – sniegt atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un augstas efektivitātes koģenerācijā. OIK maksājums patērētājiem turpmāk būs atkarīgs no to elektroenerģijas pieslēguma efektivitātes.

Ekonomikas ministrija aicina visus elektroenerģijas patērētājus izvērtēt pieslēgto jaudu nepieciešamību un atteikties no liekajām jaudām, tādējādi kāpinot pieslēguma efektivitāti un samazinot savas izmaksas par patērēto elektroenerģiju. Provizoriskās OIK izmaiņas ikviens patērētājs var aplūkot AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" izveidotajā kalkulatorā: http://www.eptirgotajs.lv/oik-kalkulators/#.

Arī turpmāk valsts kompensēs elektroenerģijas izmaksu pieaugumu mazāk turīgiem iedzīvotājiem, tostarp elektroenerģijas aizsargātajiem lietotājiem, sedzot OIK reformas rezultātā radušos elektroenerģijas rēķina pieaugumu, ko nosaka grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 459 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība" (01.01.2018).

Aizsargātie lietotāji ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas), daudzbērnu ģimenes vai ģimenes (personas), kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu, kuras lieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā savām vajadzībām.

Pēc izmaiņām OIK aprēķināšanas metodikā elektroenerģijas cena par vienu kilovatstundu saglabāsies līdzšinējā līmenī – 0,1164 EUR.

Paplašināta mājokļu galvojumu programma, ko nosaka grozījumi Likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā(01.01.2018):

2018. gadā atbalstu – valsts garantijas – mājokļa iegādei saņems ne tikai ģimenes ar bērniem, bet arī personas, kuras ieguvušas augstāko vai vidējo profesionālo izglītību un nepārsniedz 35 gadu vecumu. Mājokļu galvojumu programmu ievieš ALTUM.

Efektīvāka Latvijas ceļotāju aizsardzība un stingrāka tūrisma aģentu un operatoru uzraudzība (Grozījumi Tūrisma likumā, 01.01.2018):

Lai nodrošinātu klienta iemaksātās naudas atmaksāšanu 100% apmērā un ceļotāju repatriāciju gadījumos, kad tūrisma pakalpojuma sniedzējs pilnībā vai daļēji nesniedz līgumā ietvertos tūrisma pakalpojumus, kas radušies pakalpojumu sniedzēja likviditātes problēmu dēļ, patērētāja nodrošinājums būs apdrošināšanas polise vai bankas garantija, kā arī atsevišķs nodrošinājums attiecībā uz ceļotāju repatriāciju. Tūrisma aģentiem un operatoriem no 01.01.2018. jāsaņem speciāla atļauja (licence), kas ļaus komplekso pakalpojumu sniedzējiem organizēt un pārdot kompleksos ceļojumus (t.i., transporta pakalpojumi + viesnīcas + ekskursijas utt.). Patērētāju tiesību aizsardzības centrs turpmāk varēs arī apturēt uzņēmējdarbību tiem komersantiem, kuri neievēros noteiktās prasības vai darbosies bez licences.

Tiks turpināta pakāpeniska sašķidrinātās gāzes balonu parka nomaiņa uz Eiropas Savienības (ES) prasībām atbilstošiem baloniem, ko nosaka grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām" (01.01.2018):

Tehniskās pārbaudes ļauj savlaicīgi identificēt nedrošos GOST balonus, izņemt tos no tirgus un pakāpeniski pāriet uz ES drošības prasībām atbilstošiem gāzes baloniem. Lai paaugstinātu iedzīvotāju drošību un sekmētu pakāpenisku gāzes balonu parka nomaiņu uz ES drošības prasībām atbilstošiem baloniem, turpmāk tirgot un lietot varēs šādus gāzes balonus:

 1. kuriem būs veikta tehniskā pārbaude un kuriem ir apliecinājums, ka gāzes balons atbilst noteiktām prasībām un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu un vidi;
 2. kuri ir aprīkoti ar ventili, kas atbilst ES drošības prasībām un ir marķēts ar "Pī" zīmi;
 3. kuri ir jaunāki par 40 gadiem no to ražošanas brīža.

Turpinājumā par izmaiņām tiesību aktos finansēs.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'ceļošana  'diplomātija  'tarifi  

  Ieteikt:  +1
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti