viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Uzturlīdzekļu parādnieki un transportlīdzekļu vadīšanas aizliegums  9


Edīte Brikmane,
LV portāls

09.02.2017

ĪSUMĀ

 • Aizliegums netiks piemērots automātiski visiem uzturlīdzekļu parādniekiem, un katrā gadījumā tiks individuāli vērtēts aizlieguma samērīgums.
 • Paskaidrojumu nesniegšana noteiktajā termiņā nebūs šķērslis lēmuma pieņemšanai par transportlīdzekļa vadīšanas lieguma piemērošanu.
 • Vienošanos ar fonda administrāciju par parāda atmaksu savu iespēju robežās būs iespējams noslēgt tikai tādā gadījumā, ja parādniekam nebūs izpildu lietas pie zvērināta tiesu izpildītāja.
 • Gadījumā, ja transportlīdzekļa vadītājs pārkāpj noteikto vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, ir paredzēts naudas sods 40 eiro apmērā. Vadītāja apliecība tādā gadījumā tiek aizturēta līdz saistību nokārtošanai.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +3
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +3 -0

Sākot ar 2017. gada 1. aprīli, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija var lemt par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uzturlīdzekļu parādniekiem, kuru vietā līdzekļus bērnu uzturam izmaksā valsts. “Aizliegums netiks piemērots automātiski visiem uzturlīdzekļu parādniekiem,” uzsver fonda administrācijas direktors Edgars Līcītis, taču viņš lēš, ka jaunā regulējuma piemērošana varētu tikt izvērtēta attiecībā uz 25 procentiem jeb aptuveni astoņiem tūkstošiem parādnieku. LV portāls ir apkopojis informāciju, kādos gadījumos šādu sankciju piemēros, kādos ne un kā aizliegumu vadīt transportlīdzekli varēs atcelt.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 7. panta otrā daļa paredz, ka fonda administrācija var lemt par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu (turpmāk – transportlīdzekļu)1 vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, ja:

 • parādnieka vietā tiek izmaksāti valsts garantētie uzturlīdzekļi bērnu uzturam administratīvā procesa ietvaros un parādnieks nav noslēdzis ar fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu parāda un likumisko procentu maksājumus;
 • parādnieks ir noslēdzis vienošanos ar fonda administrāciju par parāda un likumisko procentu atmaksas kārtību, bet vienošanos nav pildījis trīs mēnešus pēc kārtas;
 • parādnieka vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no fonda saskaņā ar tiesas nolēmumu vai notariālu aktu, kas ietver vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļiem un izpildāms tiesas spriedumu izpildes kārtībā, un parādnieks nav veicis trīs uzturlīdzekļu maksājumus pēc kārtas.

Kādos gadījumos aizliegums vadīt transportlīdzekļus netiks piemērots?

No Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 7. panta otrās un ceturtās daļas izriet, ka vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uzturlīdzekļu parādniekam netiks piemērots, ja pastāvēs vismaz viens no šādiem priekšnosacījumiem:

 • parādnieks būs veicis trīs secīgus uzturlīdzekļu maksājumus;
 • parādnieks būs noslēdzis vienošanos ar fonda administrāciju un būs veicis trīs secīgus uzturlīdzekļu maksājumus;
 • parādnieks ir persona ar invaliditāti;
 • parādnieks ilgstoši slimo un pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus (ja darbnespēja ir nepārtraukta) vai vienu gadu triju gadu periodā (ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem);
 • tas var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm.

Vai vienošanos ar fonda administrāciju varēs noslēgt visi parādnieki?

Ja uzturlīdzekļi tiks izmaksāti administratīvā procesa ietvaros un parādnieks pats nespēs nodrošināt minimālos uzturlīdzekļus pilnā apmērā, tad jaunais regulējums paredz parādniekam iespēju no 1. aprīļa noslēgt vienošanos ar fonda administrāciju par individuālu uzturlīdzekļu parāda atmaksas kārtību savu iespēju robežās. Tādā gadījumā parādnieks tiks uzskatīts par labprātīgu maksātāju un netiks iekļauts uzturlīdzekļu parādnieku sarakstā, fonda administrācija apturēs likumisko procentu aprēķinu un personai nevarēs piemērot transportlīdzekļu vadītāja tiesību aizliegumu.

Šāda pretimnākšana gan nesagaida visus uzturlīdzekļu parādniekus. Kā LV portālam norāda fonda administrācija, vienošanos būs iespējams noslēgt tikai tādā gadījumā, ja parādniekam nebūs izpildu lietas pie zvērināta tiesu izpildītāja, proti, ja uzturlīdzekļi no fonda tiek izmaksāti:

 • bez tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu;
 • saistībā ar to, ka parādniekam Latvijas Republikā nav deklarētas dzīvesvietas, mantas vai darbavietas vai ir pasludināts maksātnespējas process.

Vai liegumu var piemērot, ja tiesu izpildītājs veic ieturējumus no algas?

Ja valsts garantētie uzturlīdzekļi tiek izmaksāti saskaņā ar tiesas nolēmumu, izpildu lieta par uzturlīdzekļu parāda piedziņu ir nonākusi zvērināta tiesu izpildītāja lietvedībā. Tādā gadījumā uzturlīdzekļu piedziņa tiek vērsta uz parādnieka kustamo mantu, nekustamo īpašumu, to pārdodot, kā arī uz naudu (darba samaksu, tai pielīdzināmiem maksājumiem, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs). Atbilstoši Civilprocesa likuma 594. panta pirmās daļas 1. punktam uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai fonda administrācijas labā parādniekam saglabājami ienākumi 50% apmērā no minimālās algas (2017. gadā tie ir 190 eiro mēnesī), papildus saglabājot par katru apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (64,03 eiro).

"Neatkarīgi no apmēra, ja ieturējumi veikti trīs mēnešus pēc kārtas, vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums netiks piemērots."

Praksē bieži vien ieturētās summas nenosedz minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu noteicis Ministru kabinets. "Vienlaikus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums, kas paredz fonda administrācijas tiesības piemērot transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegumu, nenosaka minimālo uzturlīdzekļu apmēru, līdz ar to neatkarīgi no zvērināta tiesu izpildītāja veikto ieturējumu apmēra, ja ieturējumi tikuši veikti trīs mēnešus pēc kārtas, vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums netiks piemērots," skaidro fonda administrācija.

Pēc kādiem kritērijiem tiek noteikts "būtisks kaitējums"?

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 7. panta piektajā daļā ir uzskaitīti apstākļi, kuriem pastāvot uzskatāms, ka transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums var radīt būtisku kaitējumu. Piemēram, transportlīdzekļu vadīšanas tiesības parādniekam nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanai vai parādnieka aprūpē ir bērns ar invaliditāti un nav iespējams izmantot citus transportlīdzekļus, lai nodrošinātu bērna aprūpi.

"Tie ir vispārīgi principi, un šis uzskaitījums nav izsmeļošs," uzsver fonda administrācijas direktors. "Aizliegums netiks piemērots automātiski visiem uzturlīdzekļu parādniekiem, un katrā gadījumā tiks individuāli vērtēts aizlieguma samērīgums, ņemot vērā konkrētos apstākļus." Pēc E. Līcīša teiktā, svarīgākais kritērijs katrā gadījumā ir, vai autovadīšanas aizliegums ļaus sasniegt mērķi, proti, mudinās parādnieku nokārtot parādsaistības pret valsti un pildīt savus vecāka pienākumus.  Ja transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums šo mērķi nesasniedz, nav pamata to piemērot.

Vai liegums tiks piemērots, ja auto nepieciešams, lai nokļūtu līdz darbam?

Ja parādnieks pelna iztiku kā šoferis, autovadīšanas liegums netiks piemērots, jo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanai. Citādi ir, ja transportlīdzekļu vadīšanas tiesības parādniekam ir nepieciešamas, lai nokļūtu līdz darbam, – šī likuma izpratnē tas var arī netikt uzskatīts par apstākli, lai nepiemērotu transportlīdzekļu vadīšanas liegumu. "Tomēr, ja parādnieks dzīvo lauku reģionā un automašīna ir vienīgais transportlīdzeklis, ar ko nokļūt uz darbu vairāku kilometru attālumā, liegums nav samērīgs un tāpēc netiks piemērots. Savukārt situācijā, ja parādnieks dzīvo un strādā pilsētā, autovadīšanas aizliegums nerada būtisku kaitējumu, jo uz darbu var doties kājām vai ar sabiedrisko transportu," aizlieguma piemērošanas principus skaidro E. Līcītis. Jebkurā gadījumā parādniekam būs jāpierāda transportlīdzekļa nepieciešamība.

Turklāt, ja parādnieks veic algotu darbu, viņam ir iespēja veikt maksājumus kaut vai daļējā apmērā, lai izvairītos no aizlieguma vadīt automašīnu.

Transportlīdzekļa nepieciešamība ir jāpierāda

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 7. panta sestā daļa paredz, ka pirms lēmuma pieņemšanas, vai konkrētā gadījumā ir piemērojams transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas liegums, fonda administrācija nosūta parādniekam rakstisku lūgumu sniegt paskaidrojumu, kurā parādnieks var norādīt apstākļus, kuru dēļ transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošana varētu radīt būtisku kaitējumu paša parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm. Paskaidrojumam ir jāpievieno pierādījumi, kas apliecina iespējamo kaitējuma rašanos, piemēram, izziņa no darbavietas, sociālā dienesta, ārstniecības iestādes u.tml.

"Jebkurā gadījumā parādniekam būs jāpierāda transportlīdzekļa nepieciešamība."

Paskaidrojums sniedzams 20 dienu laikā no fonda administrācijas lūguma saņemšanas dienas, un tā nesniegšana noteiktajā termiņā nebūs šķērslis lēmuma pieņemšanai par transportlīdzekļa vadīšanas lieguma piemērošanu.  

Sods, ja policija aptur autovadītāju, kam piemērots liegums vadīt auto

20 dienu laikā pēc lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības termiņa beigām par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu tiek izdarīts attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Apturot autovadītāju, policijas darbinieks šo informāciju pārbauda.

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.4 pants paredz, ka par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, izņemot gadījumu, kad izmantošanas aizliegums piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam 40 eiro apmērā. Šādā situācijā nav atļauts turpināt vadīt auto.  "Policijas darbiniekam ir jānorāda, ka persona tālāk vadīt nav tiesīga un, lai turpinātu ceļu, jāmeklē cits autovadītājs, kam ir tiesības braukt. Turklāt šādā situācijā vadītāja apliecība tiek aizturēta līdz brīdim, kad tiks izpildītas visas saistības, proti, atrisināts jautājums par uzturlīdzekļiem," skaidro Valsts policijas pārstāve Sigita Pildava.

Vai lēmumu par transportlīdzekļu vadīšanas liegumu iespējams atcelt?

Fonda administrācija pēc parādnieka lūguma vai pēc savas iniciatīvas lems par transportlīdzekļu vadīšanas lieguma atcelšanu, ja iestāsies kāds no apstākļiem, kas liedz parādniekam turpināt piemērot transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu vai kuru dēļ tiesību izmantošanas liegums var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita aprūpē esoša bērna interesēm.

Transportlīdzekļu vadīšanas liegums tiks atcelts arī gadījumā, ja parādnieks sāks pildīt savas saistības un būs veicis trīs maksājumus pēc kārtas. Jāatzīmē, ka svarīgi ir ievērot parāda atmaksas kārtību. Ja uzturlīdzekļu piedziņa tiek veikta civilprocesa ietvaros, maksājumi jāveic tiesu izpildītāja depozīta kontā. Savukārt, ja uzturlīdzekļi tiek maksāti administratīvā procesa ietvaros, par parāda maksāšanas grafiku un kārtību parādniekam jāvienojas ar fonda administrāciju.  

Statistika par uzturlīdzekļu parādniekiem

Izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs no 2004. līdz 2016. gadam kopumā sasniedzis 190 miljonus eiro. Kopējais parāds, ko uzturlīdzekļu nemaksātāji ir parādā Latvijas nodokļu maksātājiem, 2017. gada 1. janvārī sasniedza 197,5 miljonus eiro (likumiskos procentus ieskaitot). Regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmērs ir 22,8 miljoni eiro – no tiem 46% atgūti kopš 2014. gada, kad sāka publiskot uzturlīdzekļu parādnieku sarakstu.

Kopējais parādnieku skaits, kuru vietā bērnu uzturam uzturlīdzekļi izmaksāti no fonda, 2017. gada janvārī sasniedza 32 698 personas. Vairākums parādnieku (95%) ir vīrieši, no tiem 66 procenti ir darbspējīgā vecumā – līdz 45 gadiem.


 

1Skaidrojumā tiek izcelts aizliegums vadīt transportlīdzekļus, taču fonda administrācija, ņemot vērā tos pašus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteiktos kritērijus, parādniekam var piemērot visu vai tikai konkrētas kategorijas transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'sods  'tiesu izpildītāji  'vecāku tiesības  

  Ieteikt:  +3
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (9)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti