viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Decembra jubilārs: likums “Par tiesu varu”


Guntis Ščerbinskis,
LV portāls

15.12.2017

ĪSUMĀ

 • Likums "Par tiesu varu" nav tipisks tiesu iekārtas likums – tas ir paplašināts ar mērķi nostiprināt tiesu varas statusu.
 • Laika gaitā veiktie grozījumi likumā "Par tiesu varu" atspoguļo dažādus Latvijas tiesu sistēmas attīstības posmus.
 • 2006. gadā Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja jauno Tiesu iekārtas likumprojektu, taču līdz šim tas nav pieņemts.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +5
-0


Saistītie resursi

Tiesību akti
 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +5 -0

Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas viens no būtiskākajiem uzdevumiem bija tiesiskas valsts principam atbilstošas tiesu iekārtas izveide. Likumu "Par tiesu varu", kas regulē tiesu sistēmu, Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēma pirms 25 gadiem, 1992. gada 15. decembrī. Likums aizvien ir spēkā, lai arī piedzīvojis būtiskus grozījumus.

Pieņemt jaunu vai "remontēt" veco likumu

Ar 1990. gada 13. decembra Augstākās Padomes Prezidija lēmumu tika izveidotas piecas darba grupas, katra ar savu uzdevumu: kriminālkodeksa, kriminālprocesa kodeksa, sodu izpildes kodeksa un administratīvo pārkāpumu kodeksa projekta, kā arī likumprojekta "Par tiesu iekārtu" izstrādei. Pēdējais, tiesa, ar citu nosaukumu – "Likums par tiesu varu" – tapa 13 cilvēku darba grupā toreizējā Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētāja Gvido Zemrībo vadībā.

Kā atminas G. Zemrībo, vispirms bija jāizšķiras, kādu ceļu iet – vai automātiski atjaunot pirmsokupācijas Latvijas Republikas Tiesu iekārtas likumu, vai veidot jaunu. "Pirmkārt, 50 gadu laikā pasaulē bija notikušas lielas izmaiņas, jo īpaši cilvēktiesību jomā, nosakot, ka tiesības uz taisnīgu tiesu ir vienas no cilvēka pamattiesībām. Tas nozīmē, ka, pieņemot veco likumu, to uzreiz būtu jāsāk remontēt. Otrkārt, man bija pārliecība, ka mums ir jānostiprina tiesu statuss, tiesu neatkarība tādā līmenī, kā tas ir demokrātiskās valstīs. Rezultātā tapa nevis tipisks likums par tiesu iekārtu, bet daudz plašāks, kur jau nosaukumā ir vārdi "tiesu vara" un kurā deklarēts varas dalīšanas princips," akcentē G. Zemrībo.

Jāpiemin 1991. gada 11. marta AT plēnuma lēmums Nr. 1 "Par Latvijas Republikas tiesu neatkarību", kas faktiski bruģēja ceļu uz likumu "Par tiesu varu". Tajā cita starpā lasāmas tēzes "Katras demokrātiskas valsts pamatā līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv neatkarīga tiesu vara" un "Prasība pēc neatkarīgas tiesas nav tiesnešu iegriba, bet gan katra cilvēka tiesības. Šīs tiesības ir nostiprinātas Vispārējās cilvēku tiesības deklarācijas 10. p. un citos ANO pieņemtajos starptautisko tiesību aktos". Toreizējais AT priekšsēdētājs uzskatījis, ka jābūt kādam dokumentam, kur šie principi ir atspoguļoti, nostiprināti un uz ko būtu pamats atsaukties, tāpēc tapa šis lēmums.

Sākotnējie principi vēlāk grozīti

Kā atzīst G. Zemrībo, likuma "Par tiesu varu" pieņemšanā lielu grūtību nebija un galarezultātā tajā ietvertie principi guva deputātu atbalstu. "Cita lieta, ka vēlāk sākās šī likuma labošana," kritisks par daudzām laika gaitā likumā veiktajām izmaiņām ir kādreizējais likumprojekta izstrādes darba grupas vadītājs. Tā, piemēram, G. Zemrībo uzskata, ka saglabājamas bija AT apelācijas instances – Krimināllietu tiesu un Civillietu tiesu palāta. Viņa ieskatā, pēc šīs reformas izveidojusies absurda situācija, reiz jau izskatītu, pārsūdzētu lietu skatot vienai un tai pašai apgabaltiesai.

Šobrīd faktiski vairs nepastāv tāda kasācija, kāda tā bija iecerēta likumā "Par tiesu varu" un kāda tā eksistēja ilgāku laiku pēc neatkarības atjaunošanas, secina G. Zemrībo: "Jau 1918. gada Tautas padomes pagaidu nolikumā "Par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību" tika ierakstīts princips, ka Senāts ir kasācijas instance visām lietām, kuras tiek izskatītas. Pēc būtības tas princips tika nostiprināts arī likumā "Par tiesu varu". Tagad likums izgrozīts tā, ka šis princips vairs nedarbojas. Ja, piemēram, runājam par civillietām, tagad apmēram 75% kasācijas gadījumu kasācijas tiesvedība vispār netiek ierosināta. Un šis jautājums tā sauktajā rīcības sēdē tiek izlemts vairāk vai mazāk subjektīvi."

"Mūsu prioritāte tagad ir novērst it kā pārāk gauso lietu iztiesāšanas tempu. Tāpēc kasācijas kārtībā daudzas lietas mēs neskatām. Iznāk, ka cilvēkam ir jāsamierinās ar netaisnīgu spriedumu, jo vairākumam tā būs labāk. Tas ir pilnīgi pretēji Eiropas Cilvēktiesību konvencijas pamatprincipam, ka jebkuram ir tiesības uz taisnu tiesu," rezumē G. Zemrībo. Viņš norāda arī uz sabiedrības zemo uzticēšanās līmeni tiesām. Taujāts, kā šo uzticību vairot, bijušais AT priekšsēdētājs vērtē: "Cilvēkam ir svarīgi: ja tu aizej uz tiesu, tiesnesis tevi uzklausa – viņš ar tevi grib runāt, noskaidrot lietas apstākļus, un tu vari tiesnesim pateikt visu, ko domā. Bet, ja tev paziņo, ka lietu izskatīs rakstveida procesā, un nosaka datumu, kad spriedums būs pieejams kancelejā, tad rodas jautājums – vai tad tā ir tiesas spriešana?" G. Zemrībo vērtējumā reformas, kas vērstas uz lietas dalībnieka tiesību sašaurināšanu, uzticību tiesu varai nevairo.

Laiks jaunam likumam?

Plašu ieskatu likuma "Par tiesu varu" priekšvēsturē, tapšanas gaitā, tajā ietvertajiem principiem un vēlāk veiktajiem grozījumiem "Ievadā Latvijas Republikas Satversmes VI nodaļas komentāram: tiesu varas evolūcija Latvijā" sniedz AT Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.

Kopš likuma pieņemšanas tajā veikti jau kopumā 40 grozījumi (pēdējie pašlaik atrodas Saeimā otrreizējā caurlūkošanā). Kā uzsver V. Krūmiņa, vairākums no grozījumiem likumā "Par tiesu varu" nav tikai redakcionāli, bet atspoguļo dažādus tiesu sistēmas attīstības posmus. Tā, piemēram, 1996. gadā tika izveidota Satversmes tiesa, lai gan sākotnēji likumā "Par tiesu varu" konstitucionālā uzraudzība bija noteikta kā AT kompetence. 2004. gadā Latvijā sāka darboties administratīvās tiesas – arī institūcija, kas sākotnēji nebija paredzēta minētajā likumā. Saskaņā ar 2009. gada 16. jūnija grozījumiem likumā "Par tiesu varu" notika pilnīga atteikšanās no piesēdētāju institūta. Laika gaitā izveidotas jaunas tiesnešu pašpārvaldes institūcijas, tostarp Tieslietu padome. Vairākkārt likumā grozīts regulējums par tiesnešu darba samaksu, turklāt vairākas likuma normas šajā jomā par neatbilstošām pamatlikumam 2010. gadā atzina Satversmes tiesa. Vēlāk tiesnešu darba samaksas regulējums pārcelts uz Valsts un pašvaldību institūci­ju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, taču arī tajā noteiktā tiesnešu atalgojuma sistēma ar Satversmes tiesas šā gada 26. oktobra spriedumu atzīta par neatbilstošu pamatlikumam.

Atskatoties uz grozījumiem, kādus laika gaitā piedzīvojis likums "Par tiesu varu", V. Krūmiņa mudina likumdevēju izšķirties par jauna Tiesu iekārtas likuma pieņemšanu. Viņa atgādina, ka jau kopš 2002. gada pie jaunā Tiesu iekārtas likumprojekta strādājušas dažādas darba grupas. Divas reizes likumprojekts iesniegts Saeimā, 2006. gada 26. oktobrī Tiesu iekārtas likumprojekts pat pieņemts pirmajā lasījumā, tomēr vēlāk atstāts bez virzības.

Tikmēr likums "Par tiesu varu" piedzīvo aizvien jaunas izmaiņas. Pēdējos grozījumus Saeima pieņēma šā gada 2. novembrī, taču tie nonākuši otrreizējā caurlūkošanā. Valsts prezidents iebilda pret tajos paredzēto amata termiņa ierobežojuma atcelšanu rajona (pilsētu) tiesu, kā arī apgabaltiesu priekšsēdētājiem. Pašlaik likuma "Par tiesu varu" 33. panta 21 daļa noteic, ka viena un tā pati persona var būt par rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Likuma 40. panta 2.1 daļa šādu pašu amata termiņa ierobežojumu nosaka apgabaltiesas priekšsēdētājam. Ar Saeimas pieņemtajiem likuma grozījumiem šos ierobežojumus bija paredzēts atcelt. Sagaidāms, ka nākamā gada sākumā par šo jautājumu vēl tiks lauzti šķēpi un Saeimai būs jāpieņem principiāls lēmums.

Likuma "Par tiesu varu" autori

Likumprojekta izstrādes darba grupas sastāvs:

 • darba grupas vadītājs – Gvido Zemrībo (toreizējais Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājs);
 • darba grupas locekļi: Gunārs Aigars (AT tiesnesis); Jaroslavs Belousovs (Tieslietu ministrijas Tautas tiesu pārvaldes priekšnieks); Vija Jākobsone (Advokātu kolēģijas pārstāve); Fricis Jaunbelzējs (AT tiesnesis); Juris Kaksītis (AT tiesnesis); Gunārs Kūtris (Prokuratūras metodiskās nodaļas priekšnieks); Gvido Narkevičs (galvenais valsts arbitrs); Zaiga Raupa (AT tiesnese); Jānis Rozenbergs (Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesību zinātņu katedras docents); Sandra Sleja (AT vecākā konsultante); Valdemārs Šubrovskis (Siguldas tautas tiesas priekšsēdētājs); Aiva Zariņa (Rīgas Centra rajona tautas tiesas priekšsēdētāja).

Avots: Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1990. gada 13. decembra lēmums.

 

Citi "Likumi – jubilāri":

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
  Ieteikt:  +5
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti