viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Lielie kapi. Kādas prasības tajos jāievēro?

LV portālam: KASPARS UPĪTIS, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Sabiedrisko attiecību nozares vadītājs, JĀNIS ASARIS, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs, AIJA ANITA BAĶE, SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītāja

Linda Balode,
LV portāls

29.09.2017

ĪSUMĀ

 • Kaspars Upītis: "Kapos ir jāizturas ar cieņu pret mirušo pīšļiem, arī Lielajos kapos, kuri ir pārveidoti par memoriālu parku."
 • Jānis Asaris: "Lielie kapi nav tikai kāda atsevišķa ēka, tie ir plašs teritoriāls objekts, kuros atrodas gan valsts nozīmes mākslas un vēstures pieminekļi, gan apmēram 150 atsevišķas piemiņas plāksnes (epitāfijas), kā arī vairāk nekā 500 kapu pieminekļu un 38 kapličas. Ir jāizstrādā vienots Lielo kapu teritorijas attīstības plāns, kurā visi jautājumi tiks risināti kompleksi."
 • Aija Anita Baķe: "Ņemot vērā, ka Lielie kapi ir Valsts kultūras piemineklis, visas darbības, kas attiecas uz teritorijas apsaimniekošanu, mums ir jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju."
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +1
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +1 -0

Lielie kapi pieder Rīgas pašvaldībai, tos apsaimnieko Rīgas meži, bet visas darbības, kas attiecas uz teritorijas apsaimniekošanu, ir jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, jo kapiem ir Valsts kultūras pieminekļa statuss. Atmetot malā tā dēvētā kapu tramvaja būvniecību, traktora sabojātus kapakmeņus un administratīvās lietvedības uzsākšanu par darba nesaskaņošanu, LV portāls skaidro, kādas prasības ir jāievēro Lielajos kapos.

Normatīvajā regulējumā ir noteikts, ka kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa – kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm.

Arī Lielie kapi, kas publiski patlaban vairāk tiek pieminēti ar tā sauktā kapu tramvaja projektu, ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. To pilnais nosaukums ir "Dārzu un parku arhitektūras ansamblis "Lielie kapi" ar memoriālajām celtnēm", un tie ir iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības Nr. 6636. Līdz ar to valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa īpašniekam visas darbības, kas attiecas uz teritorijas apsaimniekošanu, ir jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI).

LV portāls jautā: Kādas prasības ir jāievēro Lielajos kapos, kam noteikts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss?

Foto: Paula Čurkste, LETA
Kaspars Upītis, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Sabiedrisko attiecību nozares vadītājs:

Šī gada aprīlī Lielo kapu teritoriju savā īpašumā pārņēma Rīgas pašvaldība. Minētajiem kapiem ir Valsts kultūras pieminekļa statuss, līdz ar to par Lielo kapu aizsardzību ir jārūpējas VKPAI.

Gada sākumā VKPAI plānoja izveidot Lielo kapu teritorijas attīstības plāna sagatavošanas darba grupu, kurā LELB bija gatava piedalīties, taču mūsu rīcībā nav informācijas par šīs darba grupas izveidošanu. Tāpat šī gada sākumā valsts piešķīra 100 000 eiro Lielo kapu teritorijas un kapliču sakārtošanai. Par šī finansējuma izlietošanu atbild VKPAI un Rīgas pašvaldības struktūras.

LELB vienmēr ir uzsvērusi, ka kapos ir jāizturas ar cieņu pret mirušo pīšļiem. Arī Lielajos kapos, kuri ir pārveidoti par memoriālu parku.

Foto: Evija Trifanova, LETA
Jānis Asaris, VKPAI Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs:

Uz Lielajiem kapiem attiecas visas prasības, kas ir noteiktas likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" un Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu".

Normatīvajos aktos noteikto prasību uzskaitījums ir liels, bet, manuprāt, svarīgākās prasības ir šādas:

 • arhitektūras piemineklis ir jāuztur sakoptā stāvoklī, un tā uzturēšanas, kopšanas un remonta darbi jāveic savlaicīgi;
 • arhitektūras piemineklis ir jānodrošina pret bojāšanos (stāvokļa pasliktināšanos), ko izraisa mitrums, sals un cita klimatiskā iedarbība;
 • arhitektūras piemineklī nav pieļaujama tāda saimnieciskā darbība, kas var apdraudēt tā saglabāšanu;
 • arhitektūras pieminekļa restaurācijas, remonta vai rekonstrukcijas gadījumā restaurējamas un atjaunojamas tā saglabājamās vērtības;
 • pirms arhitektūras pieminekļa pārveidošanas darbiem (konservācija, restaurācija, remonts vai rekonstrukcija) īpašnieka pienākums ir saskaņot attiecīgo darbu projektu VKPAI un saņemt tās rakstveida atļauju.

Jāatgādina, ka īpašnieka pienākums ir arī informēt VKPAI par bojājumiem, kas radušies arhitektūras piemineklim. Saskaņā ar minēto MK noteikumu 47. punktu arhitektūras pieminekļa kopšanai, uzturēšanai un citai saimnieciskai darbībai, kuru veic, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus un tehnoloģiju, un kura pieminekli nepārveido un nesamazina tā kultūrvēsturisko vērtību, nav nepieciešama īpaša VKPAI atļauja, taču 10 dienas pirms minēto darbu sākšanas par tiem rakstiski tik un tā ir jāinformē VKPAI.

Tās ir vispārīgas prasības, kuras ir attiecināmas uz visiem arhitektūras pieminekļiem, taču jāatceras, ka Lielie kapi nav tikai kāda atsevišķa ēka. Kapi ir plašs teritoriāls objekts, kuros atrodas gan valsts nozīmes mākslas un vēstures pieminekļi, gan apmēram 150 atsevišķas piemiņas plāksnes (epitāfijas), kā arī vairāk nekā 500 kapu pieminekļu un 38 kapličas, kas lielākoties atrodas tehniski kritiskā stāvoklī.

Manuprāt, tādēļ ir izdalāmi vismaz trīs prioritāri veicamie darbību virzieni:

 • steidzami ir jāuzsāk ilgstoši bojāto un nekopto kultūrvēsturisko objektu konservācija un restaurācija – saskaņā ar šī gada februārī noslēgto trīspusējo līgumu starp Rīgas domes Īpašuma departamentu, SIA "Rīgas meži" un Rīgas pieminekļu aģentūru (RPA) par šiem darbiem un vispār par Lielo kapu esošo kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu un saglabāšanu atbildīga ir RPA, kas ar Saeimas piešķirto mērķfinansējumu (100 000 eiro) ir uzsākusi trīs kapliču restaurāciju un 20 kapliču konservāciju;
 • jānodrošina Lielo kapu teritorijas apstādījumu kopšana, par ko atbildīga ir SIA "Rīgas meži" – VKPAI ir aicinājusi, veicot šīs darbības, nodrošināt atbildīgu un kultūrvēsturiskās vērtības cienošu kopšanu, kuru veic apmācīti darba izpildītāji, izmantojot tikai mazizmēra tehniku vai roku darbu un paņēmienus, kas nebojā un neiznīcina saglabājamās vērtības.

Diemžēl ne vienmēr tas tā ir noticis, par ko arī ir uzsākta administratīvā lietvedība. Pēdējā laikā veikto darbu kvalitāte ir uzlabojusies. Pēc ilgām diskusijām VKPAI kā pagaidu risinājumu ir saskaņojusi SIA "Rīgas meži" piedāvāto apstādījumu apsaimniekošanas rīcības plānu, kas vismaz iezīmē pamatprasības tik sensitīvas teritorijas kopšanā un dod iespējas rīkoties jau šobrīd;

 • jāizstrādā vienots Lielo kapu teritorijas attīstības plāns, kurā visi jautājumi tiks risināti kompleksi – skaidri ir jānorāda kopšanas principi ne tikai apstādījumiem, bet arī kultūrvēsturiskajiem objektiem, kā arī jāatspoguļo teritorijas attīstības vīzija nākotnē.

Foto: Lauris Nagliņš, LETA
Aija Anita Baķe, SIA "Rīgas meži" daļas "Dārzi un parki" vadītāja:

Mums ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas domi par Lielo kapu, to kompleksā veidojošās teritorijas un tajā esošo kultūrvēsturisko un dabas vērtību apsaimniekošanu.

Kopš šī gada 24. aprīļa SIA "Rīgas meži" veic saimniecisko darbību Lielo kapu teritorijā, proti, veic Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā publiskajā lietošanā esošo apstādījumu vienotu apsaimniekošanu, labiekārtošanu, uzturēšanu, aizsardzību un izmantošanu sabiedrības interesēs iedzīvotāju rekreācijai un pilsētvides ekoloģiskās un ainaviskās kvalitātes paaugstināšanai.

Mūsu uzdevums ir kopt Rīgas pašvaldībai piederošo 285 025 m2 lielo platību – Lielo kapu un Jēkaba kapu teritoriju kopā ar Klijānu ielas piegulošajā teritorijā esošo gājēju ietvi. Ņemot vērā, ka Lielie kapi ir Valsts kultūras piemineklis, visas darbības, kas attiecas uz teritorijas apsaimniekošanu, mums ir jāsaskaņo ar VKPAI.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'kapsētas  'vēsture  

  Ieteikt:  +1
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti