viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Kopīgs paziņojums par Azerbaidžānas Republikas un Latvijas Republikas stratēģiskās partnerības nodibināšanu


Valsts prezidenta kanceleja
17.07.2017
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +0
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +0 -0

Azerbaidžānas Republika un Latvijas Republika (turpmāk sauktas "Puses"),

atzīstot, cik nozīmīgas ir to lieliskās attiecības, kas balstās uz draudzību, savstarpēju cieņu un uzticību,

atzīmējot 2005. gada 3. oktobrī parakstītā Azerbaidžānas Republikas Valsts prezidenta un Latvijas Republikas Valsts prezidenta kopīgā paziņojuma, 2006. gada 4. oktobrī parakstītā Azerbaidžānas Republikas Valsts prezidenta un Latvijas Republikas Valsts prezidenta kopīgā paziņojuma, 2009. gada 10. augustā parakstītā Azerbaidžānas Republikas Valsts prezidenta un Latvijas Republikas Valsts prezidenta kopīgā paziņojuma un 2011. gada 17. janvārī parakstītā Azerbaidžānas Republikas Valsts prezidenta un Latvijas Republikas Valsts prezidenta kopīgā paziņojuma svarīgumu,

apstiprinot stingru apņemšanos arī turpmāk regulāri uzturēt divpusēju dialogu,

atzīstot iespējas, ko sniedz Eiropas Savienības‑Azerbaidžānas un NATO‑Azerbaidžānas sadarbība,

uzsverot cieņu pret demokrātijas, cilvēktiesību, tiesiskuma, labas pārvaldības  un tirgus ekonomikas principiem,

apstiprinot uzticību Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu mērķiem un principiem un citiem vispārēji atzītiem starptautisko tiesību principiem un normām,

pasvītrojot savstarpēju atbalstu abu valstu suverenitātei, neatkarībai, teritoriālajai vienotībai un robežu neaizskaramībai,

uzsverot nepieciešamību miermīlīgā veidā noregulēt konfliktus Dienvidkaukāza reģionā,

uzsverot, cik svarīgi ir sniegt ieguldījumu iedarbīgu risinājumu izstrādē, lai reaģētu uz starptautiskā miera un drošības apdraudējumiem,

vadoties no vēlmes nostiprināt savu ilgstošo sadarbību un izvērst divpusējās attiecības kvalitatīvi jaunā līmenī, un nodibināt abpusēji izdevīgu stratēģisku partnerību,

ir vienojušās par turpmāko:

POLITISKAIS DIALOGS

 1. Puses rosina uzsākt regulāru stratēģisko dialogu, ko kā līdzpriekšsēdētāji vada deleģēti ārlietu ministru vietnieki un kas notiek katru gadu pēc kārtas Azerbaidžānā un Latvijā, lai apspriestu divpusējās attiecības un globālus un reģionālus jautājumus, kas interesē abas Puses, nepieciešamības gadījumā piedaloties citiem Pušu pārstāvjiem. 
 2. Puses nolemj stiprināt sadarbību ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, tostarp ar tās specializētajām aģentūrām un iestādēm, EDSO, Eiropas Padomi, kā arī jautājumos, kas saistīti ar ES, NATO.
 3. 3.    Puses apstiprina apņēmību intensīvāk sadarboties Eiropas Kaimiņattiecību politikā un Austrumu partnerībā.
 4. Puses vienojas turpināt regulāro augsta līmeņa politisko dialogu un apmaiņu parlamentārā līmenī un paplašināt starpvaldību sadarbību.
 5. Puses pauž gatavību turpināt sadarbību demokrātijas, cilvēktiesību, tiesiskuma un labas pārvaldības jomās.
 6. Puses vienojas atbalstīt Eiropas Savienības un EDSO ierosinājumus, lai sekmētu visu ieilgušo konfliktu miermīlīgu noregulējumu, mazinātu saspīlējumu un paplašinātu uzticību veicinošos pasākumus.
 7. Puses uzsver Kalnu Karabahas konflikta miermīlīga noregulējuma nozīmi atbilstoši starptautisko tiesību principiem un normām, attiecīgajām Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padomes rezolūcijām, pamatojoties uz Azerbaidžānas Republikas suverenitāti, teritoriālo integritāti un starptautiski atzīto robežu neaizskaramību.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ, ENERĢĒTIKA UN INVESTĪCIJAS

 1. Puses pauž apņemšanos veicināt ekonomiskos sakarus, dažādot sadarbību investīciju jomā, atbalstīt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un paplašināt preču un pakalpojumu piekļuvi tirgum saskaņā ar Eiropas Savienības acquis.
 2. Puses nolemj radīt jaunas iespējas, lai attīstītu tirdzniecības apmaiņu un investīcijas, kā arī veikt priekšizpēti citās prioritārās nozarēs.
 3. Puses nolemj veidot labvēlīgāku vidi savstarpēju investīciju palielināšanai un garantēt to aizsardzību, kā paredz Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību, kas parakstīts 2005. gada 3. oktobrī.
 4. Puses uzsver Azerbaidžānas lomu Dienvidu gāzes koridorā un Azerbaidžānas ieguldījumu Eiropas Savienības energoresursu piegādes avotu dažādošanā.
 5. Puses uzsver, cik svarīgi ir sadarboties informācijas tehnoloģiju un komunikāciju, mazo un vidējo uzņēmumu, civilās mašīnbūves, lauksaimniecības, transporta un loģistikas, banku, finanšu, būvniecības, tūrisma un attīstības sadarbības nozarēs.
 6. Puses rosina abu valstu pilsētu un reģionu sakarus un sadarbības projektus, lai veicinātu tirdzniecību, ekonomisko sadarbību un tūrismu, kā arī dalītos pieredzē savstarpēju interešu jomās.  
 7. Puses sekmē Azerbaidžānas un Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu, tautsaimniecības, tirdzniecības un rūpniecības kameru, kā arī abu valstu uzņēmēju organizāciju sadarbību.

SADARBĪBA DROŠĪBAS JOMĀ

 1. Puses pauž gatavību uzturēt regulāras konsultācijas drošības jautājumos.
 2. Puses vienojas stiprināt sadarbību cīņā pret terorismu, vardarbīgu ekstrēmismu, bruņotu separātismu, starptautisko organizēto noziedzību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, narkotisko vielu nelegālu ražošanu, tirdzniecību un kontrabandu, ieroču nelikumīgu tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību, nelegālo migrāciju, viltošanu un citiem starptautiskās drošības apdraudējumiem, pamatojoties uz attiecīgajiem starptautiskajiem instrumentiem.
 3. Puses pauž vēlmi turpmāk veicināt starptautisko mieru un drošību, tostarp piedalīties NATO un Eiropas Savienības vadītajās operācijās, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas miera uzturēšanas misijās.

DAUDZPUSĒJA UN STARPTAUTISKA SADARBĪBA

 1. Puses uzsver ANO, EDSO un Eiropas Padomes lomu, lai saglabātu mieru un drošību, ievērotu cilvēktiesības un demokrātiju, veicinātu sociālo un ekonomisko attīstību.
 2. Puses pauž bažas par klimata pārmaiņām un vēlreiz apstiprina savu apņemšanos apvienot starptautiskās sabiedrības centienus novērst un apkarot klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi.

SADARBĪBA IZGLĪTĪBAS, ZINĀTNES UN KULTŪRAS JOMĀ

 1. Puses vienojas attīstīt sadarbību izglītības, kultūras, kultūras mantojuma, zinātnes un tehnoloģiju jomās.
 2. Puses izrāda interesi dalīties ar attiecīgo kultūras, izglītības un profesionālo pieredzi un informāciju, kas veicina demokrātiskas vērtības un savstarpēju sapratni.
 3. Puses paredz veicināt augstāko izglītību un zinātniskos pētījumus, jo īpaši studentu, jaunatnes un sporta apmaiņas programmās.
 4. Puses uzsver sadarbības nozīmi veselības, nodarbinātības un sociālo jautājumu jomās.
 5. Puses paredz stiprināt saziņu starp pilsoņiem, jo īpaši jauniešiem, un viņu apvienībām kultūras, izglītības, zinātnes, plašsaziņas līdzekļu, veselības, sociālās aprūpes, jaunatnes un sporta jomās.

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Kopīgais paziņojums nav vērsts pret kādu citu valsti vai valstu grupu un neskar Pušu tiesības un saistības divpusējos un daudzpusējos līgumos, kuru dalībnieces tās ir.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
  Ieteikt:  +0
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums mediācija diaspora izsole izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti