viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Automašīnas reģistrācija. Kas jāņem vērā?


Elīna Gulbe,
LV portāls

05.07.2017

ĪSUMĀ

 • Reģistrācija veicama piecu dienu laikā pēc transportlīdzekļa iegādes, ārvalstīs iegādāta transportlīdzekļa ievešanas, īpašnieka maiņas, tehnisko datu izmaiņām.
 • Transportlīdzekļu reģistrācija iespējama jebkurā no 26 CSDD nodaļām.
 • Lai veiktu reģistrāciju, nepieciešams reģistrācijas iesniegums, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība vai tā izcelsmes dokuments un īpašuma tiesības apliecinošs dokuments.
 • Ar reģistrāciju saistītas darbības var veikt ne tikai pats transportlīdzekļa īpašnieks vai valdītājs, bet arī pilnvarotās personas.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +0
-1 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +0 -1

Ceļu satiksmes likums nosaka, ka Latvijas teritorijā ceļu satiksmē atļauts izmantot tikai reģistrētus transportlīdzekļus, turklāt to reģistrācija veicama piecu dienu laikā pēc auto iegādes vai īpašnieka maiņas. Administratīvais sods par noteiktās kārtības pārkāpšanu paredzēts līdz 140 eiro. LV portāls apkopojis pamatinformāciju par to, kā veicama automašīnas reģistrācija.

Ceļu satiksmē iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju (puspiekabju), mopēdu un velosipēdu reģistrācijas kārtību CSDD, kā arī to, kā tie noņemami no uzskaites, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi".

Cik ilgā laikā auto jāreģistrē?

Ceļu satiksmes likums paredz, ka piecu dienu laikā reģistrācija veicama pēc:

 • transportlīdzekļa iegādes;
 • ārvalstīs iegādāta transportlīdzekļa ievešanas;
 • īpašnieka maiņas;
 • tehnisko datu izmaiņām.

Savukārt, ja mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja vārds, uzvārds vai nosaukums, reģistrāciju var veikt līdz nākamajai valsts tehniskajai apskatei vai līdz izbraukšanai no valsts ar šo transportlīdzekli.

Tāpat likums paredz, ka pēc trīs mēnešiem Latvijā jāreģistrē arī tie ārvalstu transportlīdzekļi, kuri šeit piedalās ceļu satiksmē un kuru īpašnieki ir ārzemnieki vai ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas.

Kā īpašumā transportlīdzekli var reģistrēt?

MK noteikumu 16. punkts paredz, ka transportlīdzekļus īpašumā, valdījumā vai turējumā var reģistrēt Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kā arī ārzemniekiem, kam saskaņā ar Imigrācijas likumu atļauts ieceļot un uzturēties Latvijā un kuri ir:

 • sasnieguši pilngadību;
 • sasnieguši 16 gadu vecumu (ja reģistrēto transportlīdzekli atļauts vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma);
 • nepilngadīgi un ir vienīgie transportlīdzekļa mantinieki;
 • tādu personu īpašumā vai valdījumā, pār kurām nodibināta aizgādnība (šādā gadījumā reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizgādni).

Tāpat transportlīdzekli iespējams reģistrēt Latvijā reģistrētām juridiskām personām, to filiālēm, tai skaitā Latvijā reģistrētām ārvalstu komersantu un organizāciju filiālēm vai pārstāvniecībām, līgumsabiedrībām, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm.

Savukārt personas, kuras nav Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi un nav saņēmušas Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju, transportlīdzekli var reģistrēt Latvijā uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

Ja ārvalsts personas atrašanās vieta nav Latvijā, reģistrāciju var veikt, ja:

 • kā transportlīdzekļa turētāju reģistrē kādu no MK noteikumu 16. punktā minētajām personām, papildus iesniedzot turējumu apliecinošu dokumentu;
 • Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim veic īpašnieka maiņu un transportlīdzekli vienlaikus noņem no uzskaites izvešanai no valsts.

Gadījumā, ja transportlīdzeklis iegūts kopīpašumā, tad, to reģistrējot, par īpašnieku norāda vienu no līdzīpašniekiem, papildus iesniedzot parakstītu vienošanos par to, kuru no īpašniekiem norādīt reģistrācijas apliecībā. Vienošanos var parakstīt CSDD vai arī iesniegt zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinātu, rakstisku līdzīpašnieku piekrišanu.

Kā veicama reģistrācija?

Pašlaik transportlīdzekļu reģistrācija neatkarīgi no dzīvesvietas vai deklarētās adreses ir iespējama jebkurā no 26 CSDD nodaļām.

Ceļu satiksmes likuma 11. pantā noteikts, ka transportlīdzekļa reģistrēšanai nepieciešami šādi dokumenti:

 • reģistrācijas iesniegums;
 • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība (ja transportlīdzeklis iepriekš nav reģistrēts, jāiesniedz tā izcelsmes dokuments);
 • īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja transportlīdzeklis iepriekš nav reģistrēts uz iesniegumā norādītās personas vārda) vai dokumenti, kas apliecina, ka persona ir transportlīdzekļa valdītājs (ja transportlīdzekli pirms tiesas sprieduma par mantošanu vai mantojuma apliecības saņemšanas reģistrē uz valdītāja vārda).

Tas, kādi dokumenti nepieciešami konkrētos īpašnieka maiņas gadījumos, precizēts MK noteikumu Nr. 1080 astotajā daļā. Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti nav jāiesniedz, ja atsavinātājs transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā izdarījis atzīmi par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam.

Kas var veikt reģistrāciju?

Normatīvie akti paredz, ka, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu, CSDD izsniegtu vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju, transportlīdzekli agregātu numuru salīdzināšanai uzrādīt, nepieciešamos dokumentus iesniegt un iesniegumu parakstīt, kā arī saņemt reģistrācijas dokumentu un numurzīmes var ne tikai pats transportlīdzekļa īpašnieks vai valdītājs, bet arī:

 • reģistrācijas dokumentā norādītais transportlīdzekļa turētājs vai līdzīpašnieks;
 • īpašnieka vai valdītāja – pilngadīgas fiziskas personas – pilnvarota persona;
 • īpašnieka vai valdītāja – nepilngadīgas fiziskas personas – aizbildnis;
 • transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja – fiziskas personas – aizgādnis;
 • transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja – juridiskas personas – pilnvarota persona vai atbildīgā persona;
 • transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā un transportlīdzekļa ieguvēja pilnvarotā persona.

Attiecīgajos gadījumos tiesības veikt reģistrāciju jāpierāda ar atbilstošu dokumentu. Pilnvarojumu iespējams veikt CSDD nodaļā vai e-CSDD.

Savukārt jebkura pilngadīga fiziska persona var veikt šādas ar transportlīdzekļu reģistrāciju saistītas darbības:

 • uzrādīt transportlīdzekli agregātu numuru salīdzināšanai;
 • reģistrēt adreses maiņu vai izmaiņas informācijā par reģistrēto īpašnieku (valdītāju, turētāju), ja nepieciešamā informācija ir pieejama publiskajos reģistros;
 • reģistrēt krāsas maiņu vai identifikācijas numura izmaiņas saskaņā ar CSDD lēmumu, ka transportlīdzeklis ir identificējams un tā identifikācijas numura izmaiņas ir legālas;
 • reģistrēt valsts reģistrācijas numura maiņu vai saņemt numura zīmes zudušās vietā, ja zudusi viena no divām numura zīmēm vai ja iesniedz policijas izziņu par numura zīmju zādzības faktu vai attiecīgas institūcijas izziņu par to bojāeju nepārvaramas varas dēļ;
 • reģistrēt transportlīdzekļa pārbūvi, par kuru ir informācija transportlīdzekļu reģistrā;
 • mainīt bojātu reģistrācijas dokumentu;
 • mainīt bojātu numura zīmi;
 • reģistrēt izmaiņas, ja reģistrācijas dokumentā konstatēta tehniska kļūdu norādītajos datos;
 • pārtraukt transportlīdzekļa reģistrāciju, nododot numura zīmes;
 • reģistrēt operatīvo transportlīdzekli vai taksometru Ministru kabinetā noteiktajā kārtībā.

Ja auto nepieciešams noņemt no uzskaites, to var izdarīt arī:

 • ķīlas ņēmējs, ja noņem no uzskaites ieķīlātu un neizpirktu transportlīdzekli, kura ieķīlājums noteiktā kārtībā reģistrēts transportlīdzekļu reģistrā;
 • ja transportlīdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, – zvērināts tiesu izpildītājs;
 • ja transportlīdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, – tās valsts vai pašvaldības iestādes atbildīgā persona, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz transportlīdzekli, vai viņas pilnvarota persona.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) apkopotie dati rāda, ka krīzes laikā Latvijā reģistrēto automobiļu skaits no vairāk nekā miljona 2009. gada sākumā nokritās līdz 780 tūkstošiem 2012. gadā. Pēdējos gados transportlīdzekļu daudzums atkal pamazām audzis, sasniedzot vairāk nekā 860 tūkstošus 2017. gada sākumā.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'autosatiksme  

  Ieteikt:  +0
-1

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole diaspora mediācija izglītības_saturs Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interneta_pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika politika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība SAB sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti