viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Vaļējas terases, žogi privātā teritorijā – turpmāk bez būvatļaujas  9


Inese Helmane,
LV portāls

06.06.2017

ĪSUMĀ

 • Ar noteikumu spēkā stāšanos mazināts administratīvais slogs privātpersonām un citiem pasūtītājiem pirmās grupas inženierbūvju būvdarbiem. 
 • MK noteikumu 6. punktā detalizēti nosaukti objekti, kuriem nevajag nekāda veida būvniecības dokumentāciju, un norādīts, kādos gadījumos.
 • Šajos noteikumos ir sakārtots regulējums par karogu mastiem.
 • Lai varētu uzsākt sezonāla rakstura komercdarbību kādā vietā, ir noteikts, ka gadījumā, ja no pašvaldības saņemta atļauja publiska pasākuma vai ielu tirdzniecībai, nav nepieciešama papildu atļauja no būvvaldes, lai novietotu pirmās vai otrās grupas inženierbūvi.
 • Ir noteikts regulējums topogrāfiskās informācijas atkalizmantojamībai, tā saucamajam būvju situācijas plānam – uzkrātās informācijas tālākai izmantošanai.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +17
-1 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +17 -1

Ministru kabineta noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", kurus valdība apstiprināja 9. maijā un kas stājas spēkā šodien, mazina administratīvo slogu būvdarbu pasūtītājiem, kā arī ir salāgots regulējums, kādus objektus persona var būvēt bez būvkomersanta līdzdalības.

Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta pārstāvis Andris Lazarevs skaidro, ka jauno noteikumu mērķis ir novērst konstatētās neprecizitātes spēkā esošajos Ministru kabineta noteikumos Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi", kā arī harmonizēt atsevišķu punktu redakcijas ar citiem normatīvajiem aktiem, tostarp ar būvniecību reglamentējošajiem noteikumiem.

Noteikumi neattiecas uz ēkām, dzelzceļa būvēm, elektronisko sakaru būvēm, elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm, hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm, ar radiācijas drošību saistītajām būvēm, autoceļiem, ielām un būvēm Latvijas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

Kas mainās?

Ar noteikumu spēkā stāšanos mazināts administratīvais slogs privātpersonām un citiem pasūtītājiem pirmās grupas inženierbūvju būvdarbiem. Būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju atsevišķu labiekārtojuma elementu un žogu būvdarbiem un apliecināt, ka tā atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam.

MK noteikumu 6. punktā detalizēti nosaukti objekti, kuriem nevajag nekāda veida būvniecības dokumentāciju, un norādīts, kādos gadījumos. Piemēram, inženiertīklu pievadu un žogu būvdarbiem ir paredzēti gadījumi, kad nav nepieciešams būvvaldes saskaņojums. "Persona turpmāk pati var projektēt žogu, nevajag sertificēta arhitekta vai cita būvspeciālista palīdzību," saka A. Lazarevs.

"Pārvērtējot regulējumu, sapratām, ka sezonālas komercdarbības gadījumos varētu vienkāršot regulējumu un uzņēmējam nelikt dubultā prasīt atļauju."

Regulējums papildināts ar iespēju privātajā ārtelpā bez būvniecības dokumentācijas saskaņošanas būvēt atsevišķus labiekārtojuma elementus, piemēram, soliņus, celiņus, vaļēju terasi (kas nav saistīta ar ēku), bērnu rotaļu ierīces, dārza kamīnus, atsevišķas laternas un apgaismes ķermeņus u. c. 

Tas pats attiecas arī uz darbiem saistībā ar kapavietas aprīkojumu (kapavietā uzstādīta piemiņas zīme, piemineklis, soliņš, apmales, sēta u. tml.).

Karogs, kas augstāks par 12 metriem

Šajos noteikumos ir sakārtots regulējums par karogu mastiem. Ir paredzēta trīs augstumu gradācija: līdz 18 metriem, no 18 līdz 100 metriem un augstāk par 100 metriem.

Neatkarīgi no plānotās atrašanās vietas karoga masta ar augstumu virs 18 m būvdarbiem ir nepieciešams paskaidrojuma raksts.

Taču, ja karoga masts ir līdz 18 metriem, tad būvniecības ieceres dokumentācija nav vajadzīga.

Sezonāla komercdarbība

Vienlaikus, lai mazinātu izmaksas attiecībā uz atļaujām, kas nepieciešamas, lai varētu uzsākt sezonāla rakstura komercdarbību kādā vietā, ir noteikts, ka gadījumā, ja no pašvaldības saņemta atļauja publiska pasākuma vai ielu tirdzniecībai, nav nepieciešama papildu atļauja no būvvaldes, lai novietotu pirmās vai otrās grupas inženierbūvi.

"Līdz šim sezonāla rakstura objektiem, piemēram, kafejnīcas āra terasei publiskajā ārtelpā, vajadzēja diezgan lielu būvniecības dokumentāciju kā patstāvīgai būvei, vismaz paskaidrojuma rakstu," stāsta A. Lazarevs. "Iespējams, neatbilstošu tiesību normu interpretācijas dēļ personai, lai uzsāktu ielu tirdzniecību, atsevišķos gadījumos bija nepieciešams saņemt atļauju gan no būvvaldes, gan vēl no citas pašvaldības institūcijas. Pārvērtējot regulējumu, sapratām, ka sezonālas komercdarbības gadījumos varētu vienkāršot regulējumu un uzņēmējam nelikt dubultā prasīt atļauju."

Šāds atvieglots regulējums turpmāk attieksies uz jebkuru sezonālas uzņēmējdarbības veidu, vai tas būtu kādā sabiedriskajā pasākumā, piemēram, vasarā festivālā "Positivus" vai  "Saldus saule", ziemā slēpošanas trasē, vasaras puķu tirdzniecībā, 18. novembra svētkos vai Dziesmu un deju svētku tirdziņa stendā.

Ārējie inženiertīkli

Samazinot prasības, atvieglots regulējums inženiertīklu pievadiem, inženierbūvju projektēšanai un pieņemšanai ekspluatācijā.

Lai nodrošinātu prasību pārskatāmību, no prasībām iekšējo inženiertīklu būvniecībai atsevišķi ir nodalītas prasības inženiertīklu pievadu (ārējā energoapgāde, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu apgādes sistēma u. c.), grodu aku, avotu kaptāžu un ūdens ieguves urbumu būvniecībai.

Lai veicinātu Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi un būtu vieglāk pieslēgties ūdens un kanalizācijas sistēmām, ir atvieglots regulējums ārējiem inženiertīkliem, samazinot prasības un paredzot, ka projektus var gatavot pats pakalpojumu sniedzējs, piemēram, Rīgas ūdens". Uzņēmums par šo projektu tālāk var paziņot būvvaldei, sakārtojot attiecīgo dokumentāciju.

Ar nozari panākta vienošanās, kādā veidā nepieciešamības gadījumā paredzēt jaunus papildu inženiertīklu pieslēgumus situācijā, ja ir uzsākts būvniecības process.

Tikai apliecinājuma karte

Administratīvais slogs mazināsies arī atsevišķiem otrās grupas inženierbūvju būvdarbiem. Piemēram, otrās grupas inženierbūves atjaunošanai (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas) būs nepieciešama tikai apliecinājuma karte. Agrāk šādā gadījumā bija nepieciešams būvprojekts un būvatļauja.

Apliecinājuma kartes izstrādāšana ir daudz vienkāršāka par būvprojekta izstrādāšanu, līdz ar to pasūtītājs varēs ietaupīt resursus dokumentācijas izstrādāšanai.

Topogrāfijas plāns

Ir noteikts regulējums topogrāfiskās informācijas atkalizmantojamībai, tā saucamajam būvju situācijas plānam – uzkrātās informācijas tālākai izmantošanai. Tas nozīmē, ka mazāka projekta gadījumā persona ieekonomēs vidēji 300 eiro, saka A. Lazarevs.

Valsts zemes dienests un pašvaldības jau šobrīd uzkrāj ģeotelpisko informāciju, kas var tikt izmantota būvniecības procesam derīga kartogrāfiskā materiāla izgatavošanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, jaunajos noteikumos ir noteikts, ka ģeodēzisko darbu veikšanai persona (mērnieks) un pašvaldība (atsevišķos gadījumos) var izgatavot būvju situācijas plānu (ielu sarkano līniju, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības robežu un būvju, kā arī zemes gabala augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas savietots attēlojums vizuāli uztveramā formā).

"Ja karoga masts ir līdz 18 metriem, tad būvniecības ieceres dokumentācija nav vajadzīga."

Būvju situācijas plāns nav izmantojams, piemēram, gadījumā, ja plānota otrās vai trešās grupas inženierbūves pārbūve, mainot inženierbūves apjomu. Vienlaikus, pārvērtējot topogrāfiskā plāna nepieciešamību, attiecībā uz pirmās grupas inženierbūvju būvniecību, lai mazinātu izmaksas, paredzēti papildu gadījumi, kad persona var izmantot jau tās rīcībā potenciāli esošo situācijas plānu – nepasūtot topogrāfiskā plāna sagatavošanu.

Konservācija

Jaunajos noteikumos precizēta inženierbūvju konservācijas kārtība, nosakot, ka inženierbūvju konservāciju var veikt arī gadījumos, kad nav pieņemts pašvaldības lēmums, esošā būvniecības procesa ietvaros. 

Ja ekspluatācijā pieņemtai inženierbūvei, kurai nav sākts neviens cits būvniecības process, nepieciešams veikt konservāciju, piemēram, pēc ugunsgrēka vai citas nelaimes, lai pēc iespējas ātrāk novērstu apdraudējumu sabiedrībai, bīstamību videi vai ēkas konstrukcijām, persona var būvvaldē iesniegt paskaidrojuma rakstu konservācijai un citus dokumentus.

MK noteikumu izstrādē Ekonomikas ministrija sadarbojās ar pašvaldībām un to būvvaldēm, Būvniecības valsts kontroles biroju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts zemes dienestu, Veselības inspekciju, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Valsts vides dienestu un reģionālajām vides pārvaldēm.

Trīs inženierbūvju grupas

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1.pielikums "Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam" nosaka, kas ir pirmās, otrās un trešās grupas inženierbūves. 1. grupā ir, piemēram, inženiertīklu pievadi, māju ceļš viena īpašnieka zemes gabalā, atsevišķie labiekārtojuma elementi, kas atrodas publiskajā ārtelpā, – soliņi, bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums, atsevišķās laternas un apgaismes ķermeņi, karogu masti, velosipēdu statīvi u. tml.

Trešajā grupā iekļautas automaģistrāles, kā arī ātrsatiksmes autoceļi, publiskie dzelzceļi u. c. Otrajā inženierbūvju grupā ir inženierbūves, kuru nav 1. vai 3. grupā.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'būvnormatīvi  

  Ieteikt:  +17
-1

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (9)
 
 
VECĀKIE    JAUNĀKIE
 
1 Kopā: 9
 

Gatis
Iesaka:  +15  -1

Ļoti labas ziņas, paldies tiem cilvēkiem ,kas to panāca.

06.06.2017 10:27:30

Darbinieks
Iesaka:  +0  -7

Lazareva kungs nestrada buvvalde un, diemzel, it ka dod, bet taja pasa laika sagadas vel lielakas problemas objektos.it ka min, ka nevajadzes 1 grupas buves skanot ar buvvalde, tikai milie cilveki, neskrienat, ja kaimins 10 gab. 1 grupas buves sacels pie Jusu zemesgabaliem un visi suu...kritis Jusu zemes gabala... varetu tik uzskaitit un uzskaitit. Ja ikdiena sie ministri nedaskaras ar pasu butibu, tad viniem saprasanas ar nebus, kas ir pareizak un kas ne. Birokratija irvliela...

06.06.2017 20:00:23

?
Iesaka:  +6  -0

" Šajos noteikumos ir sakārtots regulējums par karogu mastiem. Ir paredzēta trīs augstumu gradācija: līdz 18 metriem, no 18 līdz 100 metriem un augstāk par 100 metriem." ????? Kāds var iedomāties 18 m augstu karoga mastu - nu ar lielu iztēli 6 stāvu ēkas augstumā, bet 100 metru augstumā - tur nelīdzēs ne pusstops,ne pilnmēness,

07.06.2017 00:26:42

Dace
Iesaka:  +0  -0

Tā īsti nesapratu, vai tagad, lai nomainītu žogu pie privātmājas, jo vecais žogs krīt apkārt (nopirkām māju jau ar tādu vecu žogu), vairs nevajag vietējās pilsētas domes būvatļauju?

08.06.2017 08:32:41

LV portāls
Iesaka:  +1  -0

Jā, Ekonomikas ministrijas pārstāvis skaidrojumā saka: "Persona turpmāk pati var projektēt žogu, nevajag sertificēta arhitekta vai cita būvspeciālista palīdzību."

08.06.2017 09:43:51

Janka
Iesaka:  +0  -0

vienīgi jāatbilst konkrētās pašvaldības apbūves noteikumiem. (augstums un caurredzamības %)

10.06.2017 17:48:52

InC
Iesaka:  +0  -0

"Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 5000 "Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam" ..." - autorei un portālam ieteiktu paskatīties pašu normatīvo aktu un steidzami izlabot šo aplamo frāzi (numuru un nosaukumu), jo tā pašlaik izskatās tik neprofesionāli!

11.06.2017 22:26:24

asertis
Iesaka:  +0  -0

nez vai žogs ap privātmaju ir mana privātā ārtelpa? vai tomēr no ielas puses publiskā ārtelpa? žogs bieži ir tuvu inženierkomunikācijām, kurām ir aizsargjosla, tad jau topene ir vajadzīga?

23.06.2017 09:54:05

Jā bet
Iesaka:  +0  -0

apbūves laukumā iet iekšā visi pakāpieni (arī tikai 1 pie ieejas) -tas tiek attēlots inventarizācijas lietā. Šito vajadzētu salāgot

13.07.2017 14:37:11

 
1 Kopā: 9
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti