viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

No 1. aprīļa vienkāršāka un ātrāka uzturlīdzekļu saņemšana  5


Edīte Brikmane,
LV portāls

04.04.2017

ĪSUMĀ

 • Pēc iesnieguma saņemšanas uzturlīdzekļu jautājumu ar parādnieku turpmāk risina fonda administrācija.
 • Fonda administrācija lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu pieņem ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no iesniedzēja iesnieguma saņemšanas dienas.
 • Saskaņā ar jauno regulējumu tiesības saņemt uzturlīdzekļus no fonda tiek nodrošinātas neatkarīgi no parādnieka dzīvesvietas valsts.
 • Tiesības saņemt uzturlīdzekļus no fonda ir arī gadījumā, ja parādniekam ir sākts maksātnespējas process.
 • Vecākiem, kuru vietā uzturlīdzekļus izmaksā no fonda administratīvā procesa ietvaros, ir iespēja noslēgt vienošanos ar fonda administrāciju par individuālu uzturlīdzekļu parāda atmaksas kārtību.
 • No 1. aprīļa fonda administrācija sāks piemērot transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uzturlīdzekļu parādniekiem.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +1
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +1 -0

Valsts garantētos uzturlīdzekļus turpmāk būs iespējams saņemt Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā bez tiesas sprieduma administratīvā procesa ietvaros – paredz grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas stājās spēkā 1. aprīlī. Valsts atbalstu ir iespējams saņemt arī tādā gadījumā, ja parādnieka dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, nav zināma vai ir sākts maksātnespējas process. Vienlaikus jaunais regulējums paredz nākt pretī finansiālās grūtībās nonākušiem parādniekiem, piedāvājot slēgt individuālu vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju un veikt ikmēneša maksājumus savu iespēju robežās. Tikmēr parādniekiem, kuri par saviem pienākumiem neliksies ne zinis arī turpmāk, tiks piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas liegums.

Salīdzinot ar līdzšinējo civilprocesuālo kārtību, kad vecākam vispirms bija jāsniedz prasība tiesā un pēc tam jāvēršas pie zvērināta tiesu izpildītāja ar lūgumu sākt uzturlīdzekļu parāda piedziņu, jaunais regulējums piedāvā alternatīvu un maksimāli vienkāršotu procedūru, kuras laikā pusēm pat nav jātiekas. Turpmāk gadījumā, ja viens no vecākiem uzturlīdzekļus nemaksā vai maksā, bet nenodrošina Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru1, un tā vecāka, kura aprūpē atrodas bērns, rīcībā nav tiesas sprieduma vai vienošanās notariāla akta formā par uzturlīdzekļiem, kas izpildāma tiesas sprieduma izpildes kārtībā, lai saņemtu uzturlīdzekļus no valsts, uzreiz jāvēršas fonda administrācijā ar iesniegumu. Pēc iesnieguma saņemšanas uzturlīdzekļu maksāšanas jautājumu ar parādnieku risina fonda administrācija.

Iesniegums par uzturlīdzekļu izmaksu

Ērtākais veids, kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu "Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai". Šī pakalpojuma izmantošanai nepieciešams reģistrēties, izmantojot internetbankas pieejas datus, kas dod iespēju elektroniski aizpildīt iesnieguma veidlapu un nosūtīt fonda administrācijai.

Iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu var iesniegt arī citos veidos:

 • personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010;
 • parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi pasts@ugf.gov.lv.

Kontaktinformācija un iesnieguma veidlapa pieejama fonda administrācijas tīmekļa vietnē.

Ar parādnieku sazināsies fonda administrācija

Saņemot iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu, fonda administrācija vispirms pārbaudīs informāciju valsts reģistros un sazināsies ar vecāku, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, lūdzot sniegt paskaidrojumu par likumā noteiktā vecāku pienākuma izpildi un norādīt apstākļus, kas varētu būt šķērslis lēmumam uzturlīdzekļus izmaksāt no fonda, iesniedzot attiecīgus pierādījumus (piemēram, bērns neatrodas iesniedzēja faktiskajā aprūpē u.tml.).

Fonda administrācijas speciālisti izvērtēs, vai starp pusēm nepastāv strīds par bērna aprūpi un lieta ir piekritīga administratīvā procesa kārtībai. Ja vecākam, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, nebūs pamatotu iebildumu, fonda administrācija sāks uzturlīdzekļu izmaksu.

Strīds par uzturlīdzekļiem minimālajā apmērā nevar būt

Jaunā kārtība tiks piemērota lietās, kurās starp vecākiem nepastāv strīds par bērna aprūpi un uzturlīdzekļu maksāšanas kārtību. Jāuzsver, ka lielākajā daļā gadījumu prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu juridiski strīds nepastāv, pat ja viens no vecākiem tā gribētu domāt.

"Vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums tiks piemērots līdz gada beigām, sākot ar parādniekiem, kuriem ir izveidojies vislielākais uzturlīdzekļu parāds valstij."

Piemēram, itin bieži ir sastopamas situācijas, kurās bērna tēvs uzskata, ka minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir nesamērīgi liels vai neatbilst viņa materiālajam stāvoklim. Tāpēc, attaisnojoties ar invaliditāti, bezdarbu, kredītmaksājumiem u.tml., atbildētājs lietas izskatīšanas gaitā nereti nepiekrīt uzturlīdzekļu piedziņai minimālajā apmērā. Tomēr strīds šādā gadījumā pēc būtības nevar pastāvēt. Atbilstoši Civillikuma 179. panta piektajai daļai vecāka pienākums ir nodrošināt katram savam bērnam Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa. Tas ir absolūts un neapstrīdams pienākums – uzturlīdzekļus minimālajā apmērā piedzīs jebkurā gadījumā.

Lietas par minimālo uzturlīdzekļu piedziņu, kas saņemtas tiesā, bet nebūs izskatītas līdz 2017. gada 1. aprīlim, tiesa pabeigs skatīt līdzšinējā kārtībā.

Uzturlīdzekļi lielākā apmērā – tiesas ceļā

Ja persona vēlēsies saņemt uzturlīdzekļus lielākā apmērā, nekā noteicis Ministru kabinets, vai starp vecākiem pastāvēs strīds par bērna aprūpi, piemēram, kurš no vecākiem īstenos ikdienas aizgādību, tas arvien būs jārisina tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Tāpat kā līdz šim, ja otrs no vecākiem tiesas noteikto uzturlīdzekļu maksāšanas kārtību nepildīs, ar izpildu rakstu jāvēršas pie zvērināta tiesu izpildītāja pēc parādnieka dzīvesvietas adreses, darbavietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas un jālūdz sākt piespiedu izpildi.

Pēc izpildu raksta iesniegšanas persona var iesniegt uzturlīdzekļu izmaksas iesniegumu fonda administrācijā.

Ja tiesas nolēmuma izpilde nav piekritīga izskatīšanai Latvijā vai ir pasludināts maksātnespējas process

Šobrīd atbilstoši Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 12. panta otrajai daļai uzturlīdzekļus no fonda iespējams saņemt arī tādā gadījumā, ja Latvijas tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu nav iespējams nodot izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā saistībā ar to, ka parādniekam Latvijas Republikā nav deklarētas dzīvesvietas, mantas vai darbavietas vai parādniekam ir pasludināts maksātnespējas process.

"Tas nozīmē – ja parādnieks nepilda tiesas nolēmumu un nav iespējams vērsties pie zvērināta tiesu izpildītāja ar pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu, lai saņemtu uzturlīdzekļus no fonda, piemēram, parādnieks ir uzsācis maksātnespējas procesu vai viņam nav deklarētas dzīvesvietas, mantas vai darbavietas Latvijā, iesniedzējam ir tiesības vērsties fonda administrācijā ar iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu," skaidro fonda administrācija.

Ja nav tiesas nolēmuma un parādnieka dzīvesvieta ir ārvalstī vai nav zināma

Saskaņā ar jauno regulējumu tiesības saņemt uzturlīdzekļus no fonda tiek nodrošinātas neatkarīgi no parādnieka dzīvesvietas valsts.

"Arī tad, ja iesniedzējam nav tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu, pēc 2017. gada 1. aprīļa iesniedzējs varēs saņemt uzturlīdzekļus no fonda administratīvā procesa kārtībā gan tad, ja parādnieka dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, gan situācijā, ja parādnieka dzīvesvieta nav zināma," LV portālam norāda fonda administrācija. 

Cik ilgā laikā tiek pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu

Atbilstoši Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 11. panta trešajai daļai fonda administrācija lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu pieņem 20 dienu laikā no dienas, kad saņemti visi pieprasītie dokumenti vai beidzies to iesniegšanas termiņš, bet ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no iesniedzēja iesnieguma saņemšanas dienas.

Gadījumā, ja parādniekam ir norādīta uzturēšanās adrese ārvalstī, fonda administrācija lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu pieņem 20 dienu laikā no dienas, kad saņemti visi pieprasītie dokumenti vai beidzies to iesniegšanas termiņš, bet ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Vienošanās par uzturlīdzekļu maksājumiem iespēju robežās

Līdz ar jauno uzturlīdzekļu izmaksas kārtību no 1. aprīļa tiem vecākiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt sava bērna uzturam uzturlīdzekļus minimālajā apmērā un kuru vietā uzturlīdzekļus sāk izmaksāt no fonda administratīvā procesa ietvaros, jaunais regulējums paredz iespēju vērsties pie fonda administrācijas ar lūgumu noslēgt vienošanos par individuālu uzturlīdzekļu parāda atmaksas kārtību savu finansiālo iespēju robežās.

"Maksātnespējas process neatbrīvo personu no pienākuma uzturēt savu bērnu."

Ja līgums tiks noslēgts un godprātīgi pildīts, vecāks tiks uzskatīts par labprātīgu maksātāju, fonda administrācija apturēs likumisko procentu aprēķinu un persona netiks iekļauta uzturlīdzekļu parādnieku sarakstā. Savukārt, ja parādnieks labprātīgi nepildīs arī šīs saistības, fonda administrācija sāks administratīvā akta piespiedu izpildi, iesniedzot zvērinātam tiesu izpildītājam izpildrīkojumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ja uzturlīdzekļu parāda piedziņa jau ir nodota izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, šāda iespēja netiks nodrošināta.

Parādniekiem – transportlīdzekļu vadīšanas aizliegums

No 1.aprīļa fonda administrācija sāks piemērot transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uzturlīdzekļu parādniekiem. Tiem vecākiem, kuru vietā uzturlīdzekļu izmaksa no valsts budžeta sākta līdz šī gada 1. aprīlim, vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums tiks piemērots līdz gada beigām (31.12.2017.), sākot ar parādniekiem, kuriem ir izveidojies vislielākais uzturlīdzekļu parāds valstij.

Jāatzīmē, ka gadījumā, ja parādnieks sāks atmaksāt uzturlīdzekļu parādu, šāda sankcija piemērota netiks. Tāpat transportlīdzekļu vadīšanas liegums netiks piemērots tiem parādniekiem, kam ir noteikta invaliditāte, ilgstoša darbnespēja vai autovadītāja apliecība nepieciešama profesionālo pienākumu veikšanai. Transportlīdzekļu vadīšanas liegums netiks piemērots, ja tas var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm. Katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli.

Sīkāks izklāsts pieejams LV portāla skaidrojumā "Uzturlīdzekļu parādnieki un transportlīdzekļu vadīšanas aizliegums".

Kas iesniedzējam jāņem vērā
 

 • Lai saņemtu uzturlīdzekļus no fonda, iesniedzējam un bērnam ir jābūt deklarētai dzīvesvietai Latvijā.
 • Uzturlīdzekļus aprēķina no dienas, kad fonda administrācijā saņemts uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums.
 • No fonda līdzekļiem neizmaksā parādu, kas izveidojies līdz uzturlīdzekļu izmaksas iesnieguma iesniegšanai fonda administrācijā.
 • Uzturlīdzekļi no fonda tiek izmaksāti Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, bet ne lielākā apmērā, kādu paredz tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu.
 • Uzturlīdzekļus izmaksā par iepriekšējo mēnesi.
 • Iesniedzot uzturlīdzekļu izmaksas iesniegumu, iesniedzējs apliecina, ka nesaņem uzturlīdzekļus no parādnieka. Ja iesniedzējs ir sniedzis apzināti nepatiesas ziņas, iesniedzējam ir pienākums atmaksāt no fonda nepamatoti izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus.
 • Iesniedzējam ir pienākums triju darba dienu laikā informēt fonda administrāciju, ja uzturlīdzekļi ir saņemti gan no fonda, gan parādnieka.

 

1Minimālais uzturlīdzekļu apmērs atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru" 2. punktam katram bērnam līdz 7 gadu sasniegšanai ir 25%, savukārt no 7 gadiem līdz 18 gadu sasniegšanai – 30% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas. Tā kā 2017. gadā noteiktā minimālā mēnešalga ir 380 eiro, attiecīgi minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir 95 eiro vai 114 eiro mēnesī atkarībā no bērna vecuma.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 

  Ieteikt:  +1
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (5)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti