viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Bērna dzimšanas pārreģistrācija Latvijā un paternitātes noteikšana


Edīte Brikmane,
LV portāls

16.03.2017

ĪSUMĀ

 • Dzimšanas fakta pārreģistrācijai bērna vecāki dokumentus var iesniegt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no vecāku vai bērna dzīvesvietas adreses vai bērna piedzimšanas vietas.
 • Lai dzimšanas faktu pārreģistrētu Latvijā, vecākiem jāiesniedz ārvalsts iestādes, kurā sākotnēji reģistrēta bērna dzimšana, izsniegts atteikums veikt papildinājumus dzimšanas reģistrā.
 • Pēc bērna dzimšanas fakta pārreģistrācijas Latvijā reģistru iespējams papildināt ar ziņām par atzītu, noteiktu vai konstatētu paternitātes faktu Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +3
-0


Saistītie resursi

Tiesību akti
Citi raksti


 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +3 -0

Pārreģistrēt ārvalstī dzimuša bērna dzimšanas faktu Latvijā, lai pēc tam varētu papildināt dzimšanas reģistru ar ziņām par paternitāti, ir iespējams no 9. marta, kad stājās spēkā grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā. Šāda iespēja nodrošināta, ja valstī, kur izdota dzimšanas apliecība, normatīvie akti neparedz veikt izmaiņas dzimšanas reģistrā. Tā kā LV portāls jau ir saņēmis e-konsultācijas par šīs iespējas praktisko pusi, sniedzam ieskatu, kādos gadījumos Latvijā ir iespējams veikt bērna dzimšanas fakta pārreģistrāciju un kādi dokumenti šim nolūkam nepieciešami.

Ārvalstu regulējums var būt konservatīvāks

Šobrīd liels skaits Latvijas valstspiederīgo, kuri atrodas ārvalstīs, bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju veic atbilstoši dzīvesvietas valsts normatīvajam regulējumam, kas var atšķirties no Latvijā pieņemtās prakses. Mēdz būt, ka ārvalstī izdotā bērna dzimšanas apliecībā tiek ierakstītas ziņas tikai par bērna māti, jo vecāki nav varējuši uzrādīt laulības apliecību vai arī nemaz nav precējušies.

Latvijas Republikas Civillikums paredz iespēju atzīt bērna paternitāti brīvprātīgi vai noteikt tiesas ceļā arī vēlāk, pēc bērna dzimšanas fakta reģistrācijas, taču ir valstis, kur dzimšanas reģistri netiek papildināti un ziņas par tēvu līdz ar to oficiāli nevar reģistrēt. Tādos gadījumos vecāki vēršas pēc palīdzības Latvijas dzimtsarakstu iestādēs, taču līdz šim spēkā esošie tiesību akti neparedzēja iespēju pārreģistrēt ārvalstī reģistrētu dzimšanas faktu, aizbildinoties, ka iestāde Latvijā nevar veikt papildinājumu reģistrā, kas atrodas citas valsts jurisdikcijā. Šī iemesla dēļ līdzīgas problēmas radās arī gadījumos, kad tika apstiprināta ārvalstī dzimuša bērna adopcija Latvijā un radās nepieciešamība papildināt bērna dzimšanas reģistru ar ziņām par bērna jaunajiem vecākiem (adoptētājiem).

Lai palīdzētu vecākiem un veicinātu bērnu tiesību ievērošanu, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 35. pants ir papildināts ar trešo daļu, kas paredz iespēju turpmāk dzimšanas reģistra ierakstu Latvijā sagatavot atkārtoti arī tādā gadījumā, ja dzimšanas reģistra ieraksts, kurā jāveic papildinājums, reģistrēts ārvalstī.

Uzreiz gan jāuzsver, ka dzimšanas fakta pārreģistrāciju  Latvijā arī turpmāk ir iespējams veikt tikai tādā gadījumā, ja vecāki var pierādīt, ka papildināt dzimšanas reģistru valstī, kurā pirmreizēji reģistrēta bērna piedzimšana, nav iespējams.   Tātad jebkurā gadījumā formalitātes vispirms jācenšas sakārtot valstī, kurā veikta pirmreizēja bērna piedzimšanas fakta reģistrācija.

Dokumenti dzimšanas fakta pārreģistrācijai Latvijā

Lai veiktu bērna dzimšanas fakta pārreģistrāciju, bērna vecākiem dzimtsarakstu nodaļā ir jāiesniedz:

 • iesniegums ar lūgumu pārreģistrēt bērna dzimšanas faktu;
 • dzimšanas fakta reģistrāciju apliecinošs dokuments – dzimšanas apliecība, kas izsniegta valstī, kurā pirmreizēji reģistrēts bērna piedzimšanas fakts;
 • ārvalsts kompetentās iestādes (kurā sākotnēji reģistrēts bērna dzimšanas fakts) izsniegts atteikums veikt papildinājumus dzimšanas reģistrā un bērna dzimšanas apliecībā (tā var būt, piemēram, e-pasta sarakste vai papīra formātā izsniegts dokuments (vēstule)).

Dzimšanas fakta pārreģistrācijai bērna vecāki dokumentus var iesniegt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no vecāku vai bērna dzīvesvietas adreses vai bērna piedzimšanas vietas. Savukārt, ja dzimšanas fakts jāpārreģistrē tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu vai atcelšanu izpildes gadījumā, bērna vecāki dokumentus iesniedz Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā (Rīgā, Aglonas ielā 4b).

Dzimtsarakstu nodaļa pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas tos pārbaudīs un sniegs atzinumu, un pozitīva lēmuma gadījumā pārreģistrēs bērna dzimšanas faktu.

Dzimšanas reģistra papildināšana ar ziņām par tēvu

Pēc tam, kad ir veikta ieraksta par bērna dzimšanu pārreģistrācija Latvijā, reģistru iespējams papildināt ar ziņām par bērna tēvu, ja bērnam paternitāte ir atzīta, noteikta vai paternitātes fakts konstatēts Civillikuma 154., 155., 157. un 158. pantā paredzētajā kārtībā.  Proti, ja bērns nav dzimis reģistrētā laulībā un dzimšanas apliecības aile, kurā paredzēts norādīt ziņas par tēvu, ir atstāta tukša, paternitāti pēc dzimšanas fakta pārreģistrācijas Latvijā var noteikt, pamatojoties uz paternitātes brīvprātīgu atzīšanu vai tās noteikšanu tiesas ceļā.

"Paternitāti pēc dzimšanas fakta pārreģistrācijas Latvijā var noteikt, pamatojoties uz paternitātes brīvprātīgu atzīšanu vai tās noteikšanu tiesas ceļā."

Paternitātes brīvprātīga atzīšana bērnam līdz 12 gadu vecumam (paternitātes atzīšanai nepieciešama bērna piekrišana, ja viņš sasniedzis 12 gadu vecumu), ir vienkārša – bērna mātei kopā ar bērna tēvu jādodas uz dzimtsarakstu nodaļu, kurā tika veikta bērna dzimšanas pārreģistrācija, un kopīgi jāiesniedz iesniegums. Paternitātes atzīšanas iesniegumu var iesniegt arī viens no vecākiem, ja klāt neesošā tēva vai mātes paraksta īstumu apliecinājusi dzimtsarakstu iestādes amatpersona, zvērināts notārs, bāriņtiesa vai karjeras konsulārā amatpersona. Paternitāte, kā to paredz Civillikuma 155. pants, tādējādi tiks noformēta ar ierakstu dzimšanas reģistrā.

Savukārt, ja bērna tēvs paternitāti labprātīgi nevēlas atzīt, to var noteikt, ceļot prasību tiesā par paternitātes noteikšanu. Šādā gadījumā prasības pieteikumam jāpievieno pierādījumi, kas apliecina, ka konkrētā persona ir bērna bioloģiskais tēvs. Civillikuma 157. panta otrā daļa nosaka, ka, izskatot prasību par paternitātes noteikšanu, tiesa ņem vērā jebkurus pierādījumus, ar kuriem iespējams pierādīt bērna izcelšanos no konkrētas personas vai izslēgt šo faktu. Piemēram, kā pierādījumi paternitātes apstiprināšanai nereti kalpo bērna mātes un tēva savstarpējā sarakste, tostarp elektroniskā, citu cilvēku liecības, fotogrāfijas, veikti regulāri naudas pārskaitījumi bērna uzturam u.c. Ja pastāv šaubas par paternitāti, jāveic ģenētiskā ekspertīze jeb DNS tests. Saskaņā ar Civilprocesa likuma  249.pantu tiesa pēc lietas dalībnieka, piemēram, prasītāja (mātes) vai atbildētāja (tēva), lūguma var noteikt ekspertīzi bērna bioloģiskās izcelšanās noteikšanai.

Ja tiesa apstiprina paternitāti, dzimšanas reģistrs tiek papildināts ar ziņām par bērna tēvu un dzimtsarakstu nodaļa izsniedz jaunu dzimšanas apliecību.

Ja ārvalstī izdotajā dzimšanas apliecībā norādīts bijušais vīrs

Mēdz būt arī tā, ka ārvalsts civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāde, pamatojoties uz paternitātes pieņēmumu, kā jaundzimušā tēvu reģistrē bērna mātes esošo vai bijušo laulāto, neņemot vērā, ka bērns cēlies no cita vīrieša.

Šāda kārtība pastāv arī Latvijā – Civillikuma 146. pants noteic, ka par tēvu bērnam, kurš piedzimis sievietei laulības laikā vai ne vēlāk kā 306. dienā pēc tam, kad laulība izbeigusies ar vīra nāvi, laulības šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, uzskatāms bērna mātes vīrs. Ja bērna māte ir laulāta, ziņas par bērna tēvu dzimšanas reģistrā tiek iekļautas automātiski, izņemot gadījumu, ja pie pirmreizējās dzimšanas fakta reģistrācijas paternitāte tiek atzīta, iesniedzot trīspusējo paternitātes iesniegumu Civillikuma 155. panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā, proti, visām trim iesaistītajām pusēm – bērna mātei, bērna mātes vīram vai bijušajam vīram un bērna bioloģiskajam tēvam – personiski iesniedzot kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju parakstu īstums. Ja vienlaikus ar dzimšanas fakta reģistrāciju nav iesniegts trīspusējais paternitātes atzīšanas iesniegums, vēlāk paternitātes pieņēmumu atbilstoši Civillikuma 148. pantam var apstrīdēt tikai tiesas ceļā.

"Jebkurā gadījumā formalitātes vispirms jācenšas sakārtot valstī, kurā veikta pirmreizēja bērna piedzimšanas fakta reģistrācija. "

Lai rastu risinājumu, arī šajā gadījumā vispirms jāvēršas attiecīgās valsts kompetentajās iestādēs, lai noskaidrotu, kā atbilstoši konkrētās valsts regulējumam paternitātes pieņēmumu iespējams apstrīdēt un attiecīgi pēc tam papildināt dzimšanas reģistru ar patiesajām ziņām par bērna tēvu.

"Tikai tad, ja dzimtsarakstu nodaļā tiek iesniegts apliecinājums no attiecīgās iestādes ārvalstī, ka izmaiņas dzimšanas reģistrā, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu, netiek veiktas, iespējams lemt par dzimšanas fakta pārreģistrāciju Latvijā," skaidro Tieslietu ministrijas pārstāve Lana Ivulāne. Tad, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu, tiks veiktas attiecīgas izmaiņas bērna dzimšanas reģistrā.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'bērnu tiesības  'paternitāte  'vecāku tiesības  

  Ieteikt:  +3
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti