viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Alimenti jeb uzturlīdzekļi 2017. gadā – pieaug minimālais apmērs un jauna uzturlīdzekļu saņemšanas kārtība  50


Edīte Brikmane,
LV portāls

03.01.2017

ĪSUMĀ

 • No 1. janvāra pieaug minimālo uzturlīdzekļu apmērs, kādu vecākam ir pienākums nodrošināt katram savam bērnam.
 • No 1. februāra uzturlīdzekļu parādnieku dati pieejami portālā www.latvija.lv.
 • No 1. aprīļa vienkāršota un ātrāka uzturlīdzekļu saņemšanas kārtība, vēršoties UGF administrācijā administratīvā procesa kārtībā.
 • No 1. aprīļa iespēja noslēgt vienošanos ar UGF administrāciju par uzturlīdzekļu parāda atmaksu.
 • No 1. aprīļa UGF administrācija var lemt par transportlīdzekļu vadīšanas aizliegumu uzturlīdzekļu parādniekiem.
 • No 1. septembra valsts garantētos uzturlīdzekļus izmaksās arī pilngadīgām personām līdz 21 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +20
-2 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +20 -2

2017. gadā uzturlīdzekļu saņemšanas regulējumā gaidāmas daudzas būtiskas izmaiņas – pieaug minimālais uzturlīdzekļu apmērs un 1. februārī spēkā stājas grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredz paplašināt valsts garantēto uzturlīdzekļu saņēmēju loku, mazināt birokrātisko slogu uzturlīdzekļu pieprasītājiem, kā arī ieviest papildu sankcijas vecākiem, kuru vietā līdzekļus bērnu uzturam izmaksā valsts. Vienlaikus padomāts arī par iespēju uzturlīdzekļu parādniekiem slēgt individuālu vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju un veikt ikmēneša maksājumus savu finansiālo iespēju robežās.

No 1. janvāra pieaug minimālais uzturlīdzekļu apmērs

Līdz ar valstī noteiktās minimālās mēnešalgas pieaugumu no 370 uz 380 eiro mēnesī palielinās arī minimālais uzturlīdzekļu apmērs katram bērnam, kas atbilstoši Civillikuma 179. pantā noteiktajam jānodrošina katram savam bērnam neatkarīgi no mantas stāvokļa un spējas uzturēt bērnu. Tā aprēķināšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam", ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu un bērna vecumu.

Minimālais uzturlīdzekļu apmērs 2017. gadā ir šāds: 

 • 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no viņa dzimšanas līdz 7 gadu vecumam (95 eiro mēnesī);
 • 30% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (114 eiro mēnesī).

No 1. februāra uzturlīdzekļu parādnieku dati pieejami portālā "Latvija.lv"

Ņemot vērā Satversmes tiesas lēmumu, ka ziņu par uzturlīdzekļu parādnieku publiskošanu Uzturlīdzekļu garantiju fonda (turpmāk – Fonda) administrācijas mājaslapā nav samērīga ar bērna pamattiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību un tādējādi neatbilst Satversmes 96. pantam,1 sākot ar 1. februāri, uzturlīdzekļu parādnieku dati vairs nebūs publiski pieejami ikvienai personai. Informācija par uzturlīdzekļu parādniekiem turpmāk būs pieejama vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv kā elektronisks pakalpojums, autentificējoties ar elektronisko identifikācijas karti, elektronisko parakstu vai internetbanku.

Persona informāciju par to, ka parādnieka vietā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Fonda, varēs saņemt tikai tādā gadījumā, ja tās rīcībā jau ir parādnieka dati - vārds, uzvārds un personas kods. Vienlaikus jaunā kārtība paredz, ka parādnieka iekļaušanai sarakstā vairs nebūs nepieciešama otra vecāka piekrišana un informācija būs pieejama par visiem parādniekiem, ja:

 • personas vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda;
 • parādnieks ar Fonda administrāciju nav noslēdzis vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un individuālo procentu maksājumus vai noslēgto vienošanos nepilda;
 • parādnieks nav persona ar invaliditāti vai persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

No 1. aprīļa vienkāršāka un ātrāka uzturlīdzekļu saņemšana

Lai samazinātu tiesas noslogojumu un birokrātisko slogu uzturlīdzekļu pieprasītājiem, 1. aprīlī spēkā stājas alternatīva procedūra minimālo uzturlīdzekļu piešķiršanai un izmaksai no Fonda administratīvā procesa ietvaros.

Atbilstoši jaunajai kārtībai, ja viens no vecākiem uzturlīdzekļus nemaksā vai maksā, bet nenodrošina Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru, un tā vecāka, kura aprūpē atrodas bērns, rīcībā nav tiesas sprieduma vai vienošanās notariāla akta formā par uzturlīdzekļiem, turpmāk, lai saņemtu uzturlīdzekļus no valsts, nebūs jādodas uz tiesu, bet uzreiz jāvēršas Fonda administrācijā ar iesniegumu. Fonda administrācija sazināsies ar vecāku, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, lūgs sniegt paskaidrojumu par likumā noteiktā vecāku pienākuma izpildi un izvērtēs, vai starp pusēm nepastāv strīds par bērna aprūpi un lieta ir piekritīga administratīvā procesa kārtībai.

Ja vecākam, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, nebūs pamatotu iebildumu,  Uzturlīdzekļu garantiju fonds uzsāks uzturlīdzekļu izmaksu aptuveni divu līdz trīs mēnešu laikā no prasījuma brīža. Likumā noteikts, ka paskaidrojuma nesniegšana noteiktajā termiņā nav šķērslis lēmuma pieņemšanai par uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda.

Lietas par minimālo uzturlīdzekļu piedziņu, kas saņemtas tiesā, bet nebūs izskatītas līdz 2017. gada 1. aprīlim, tiesa pabeigs skatīt līdzšinējā kārtībā.

No 1. aprīļa iespējams vienoties par uzturlīdzekļu parāda atmaksu

Ja uzturlīdzekļi tiks izmaksāti administratīvā procesa ietvaros un parādnieks pats nespēs nodrošināt minimālos uzturlīdzekļus pilnā apmērā, tad jaunais regulējums paredz iespēju parādniekam noslēgt vienošanos ar Fonda administrāciju par individuālu uzturlīdzekļu parāda atmaksas kārtību.

Tā zināmā mērā ir pretimnākšana tiem vecākiem, kuri nonākuši dzīves grūtībās un izrāda vēlēšanos tās atrisināt, ļaujot veikt maksājumus vismaz savu iespēju robežās, kamēr bērnam tiek nodrošināti uzturlīdzekļi minimālajā apmērā no Fonda līdzekļiem. Tādā gadījumā vecāks tiks uzskatīts par labprātīgu maksātāju, Fonda administrācija apturēs likumisko procentu aprēķinu un persona netiks iekļauta uzturlīdzekļu parādnieku sarakstā. Ja parādnieks labprātīgi nepildīs arī šīs saistības, Fonda administrācija uzsāks administratīvā akta piespiedu izpildi, iesniedzot zvērinātam tiesu izpildītājam izpildrīkojumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

No 1. aprīļa iespējams noteikt transportlīdzekļu vadīšanas aizliegumu

Jaunais regulējums paredz Fonda administrācijai tiesības lemt par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, ja:

 • parādnieka vietā tiek izmaksāti valsts garantētie uzturlīdzekļi bērnu uzturam administratīvā procesa ietvaros un parādnieks nav noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu parāda un likumisko procentu maksājumus;
 • parādnieks  ir noslēdzis vienošanos ar Fonda administrāciju par parāda un likumisko procentu atmaksas kārtību, bet vienošanos nav pildījis trīs mēnešus pēc kārtas;
 • parādnieka vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda saskaņā ar tiesas spriedumu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem un parādnieks nav veicis trīs uzturlīdzekļu maksājumus pēc kārtas.

Likumā ir noteikta virkne gadījumu, kādos transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums nav pieļaujams, piemēram, ja parādnieks ir persona ar invaliditāti, ilgstoši slimo vai tas varētu radīt būtisku kaitējumu parādnieka vai no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm. Piemēram, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegumu nepiemēros, ja parādniekam tās ir nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanai vai parādnieka aprūpē ir bērns ar invaliditāti un nav iespējams izmantot citus transportlīdzekļus. Katrs lēmums par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu tiks pieņemts tikai pēc individuāla situācijas izvērtējuma.

No 1. septembra valsts garantētie uzturlīdzekļi – līdz 21 gada vecumam

Jaunais regulējums paredz arī paplašināt valsts garantēto uzturlīdzekļu saņēmēju loku. Ja vecāks nenodrošinās sava bērna uzturam minimālo uzturlīdzekļu apmēru, sākot ar nākamo mācību gadu, tiesības saņemt valsts garantētos uzturlīdzekļus no Fonda būs arī pilngadību sasniegušajiem bērniem, kuri turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā arī pēc pilngadības iestāšanās, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai. Šī norma stāsies spēkā 2017. gada 1. septembrī. 


1 Satversmes tiesas 2016. gada 16. jūnija sprieduma lietā Nr. 2015-18-01 "Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 51. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam".

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'bērnu tiesības  'vecāku tiesības  

  Ieteikt:  +20
-2

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (50)
 
 
VECĀKIE    JAUNĀKIE
«
1 2 3 4 5 Kopā: 50
»

Alimentu saņēmēja
Iesaka:  +7  -20

Vismaz kautkas labs no valdibas puses

03.01.2017 16:37:32

Anda
Iesaka:  +3  -8

cik 2017. gadā var saņemt uz rokas ja ir piespriests 50% no algas un ir 1. apgādājamais?

03.01.2017 21:19:06

es
Iesaka:  +31  -16

Vai man vienīgajam liekas dīvaini, ka te vecākam jāmaksā 114 eiro par bērnu, kamēr valsts maksā 11?

03.01.2017 21:21:53

hm
Iesaka:  +32  -5

Kopš kura laika bērni jāuztur valstij, nevis vecākiem?

03.01.2017 22:38:38

Y
Iesaka:  +8  -1

NO KURA LAIKA VALSTIJ IR JAAUZTUR DEPUTAATI KURI IZDOMAA SHITAAS REPRESIJAS PRET LV PILSONIEM,BET PASHI RIKOJAS PRETEEJI???????????????IR KAS TO MAACA PAAREEJOS RIKOTIES PRETEEJI,JO NEVIENS TE NEGRIB BUUT LOHS

13.03.2017 12:50:53

Laura
Iesaka:  +2  -10

Vai ir iespējama alimentu piedziņa pēc pilngadību as sasniegšanas, ja tēvs nav maksājis alimentus kopš vecāku šķiršanās brīža?

04.01.2017 15:14:22

Lili
Iesaka:  +0  -7

Vai tie tiks pārrēķināti tiem,kas jau saņem?

04.01.2017 18:04:05

Lasītāja
Iesaka:  +3  -5

Vai tas attiecas arī uz tiem, Ja ir jau bijusi tiesa un ir piespriesta noteikta summa uzturlīdzekļiem?

05.01.2017 14:35:03

zizi
Iesaka:  +41  -18

Tas ir absurds!!! Ja abi vecāki strādā par minimālo algu, tad parēķinot komunālos maksājumus utt.... bērna uzturēšanai normālā ģimenē paliek 50 līdz 70 EUR (labākajā gadījumā). Tad jau ir tīri vai izdevīgi mātei ar diviem bērniem padzīt vīru, pieprasīt alimentus un ja pati strādā, tad vispār labi... mazāki izdevumi, ja mājās nav veča. Un ja vēl paveicās atrast kādu vīrieti, kas ir pa prātam un vēl naudiņu mājās nes... Vispār labi. Bet šķirtais vīrs? Ja saņem algu ap 400 EUR un jāīrē dzīvoklis... parēķiniet paši un padomājiet, kāpēc daudzi, kam ģimene nav izdevusies, pamet Latviju? It kā teiksiet: ja jau mācēja bērnus uztaisīt, tad arī lai maksā! BET! Vai apprecot vīrieti, radot bērnus sieviete rīkojas vispār bez smadzenēm? Protams, kļūdījās, piekrāpa, sāka dzert u.c. iemesli, bet kāpēc vīrieti šādā veidā jāspīdzina? Vai tad gluži pistoli pie galvas kāds turēja, kad bērnu taisīji? Es zinu tik daudz gadījumu, kad vīrieša dzīve ir salauzta, jo sieviete izlēma, ka beigās tomēr nav gana labs, bet te vēl arī parāds valstij un savu bērnu pat bieži nemaz neredz. Piemēram, pāris normāli dzīvoja, vīrs naudu mājās nesa, apkārt nevazājās.. ok nedzīvoja pasaku pilī, bet tomēr, viss nepieciešamais bija. Un tad sieviete sajutās vientuļa, jo vīrs visu laiku darbā... sanāca kā sanāca, bet iemīlējās citā. Aizgāja pie tā cita. Tagad bērns to otru vīrieti jau sauc par tēti... bet īstais tēvs ar salauztu sirdi ārzemēs pelņa naudu, lai samaksātu valstij parādu par alimentiem un vēl arī papildus bērnam naudu sūtītu. Tagad bērnam ir divi tēvi, kas viņu uztur, bet māte savu algu tērē sev. Lūk tāda tā patiesība!! Risinājums: valsts uzturlīdzekļus piešķirt tikai tām vientuļajām mātēm, kas tiešām ir vientuļas un nav precējušās ar citu vīrieti un nedzīvo civillaulībā vairāk par trijiem gadiem. Alimentu saņēmējas būtu jākontrolē un katrs gadījums tomēr jāapskata individuāli, nevis jāatvieglo process, lai uz bērnu radīšanas rēķina varētu iedzīvoties. Skan skarbi? Jā! Bet pajautājiet, ko domā, piemēram, tādi vīrieši, kuriem kauns satikt savus bērnus, jo paši ir bez maz vai pataisīti par bomžiem, kamēr bērns ar staigā pa ielu labās drēbēs, ar jaunu telefonu, labi paēdis un savā pusaudža stulbumā apsmej vīrieti saplēstās darba drēbēs, kas skaita pie kases pēdējos centus... bet izrādās, tas ir viņa tētis.

06.01.2017 14:59:58

sieva
Iesaka:  +18  -5

Katrs gadījums ir atšķirīgs. Ir arī tādi, kad jaunais mammas vīrs pats maksā alimentus bērniem no iepriekšējās laulības un ģimene tāpēc ir nabadzīga, kamēr īstais tēvs nesniedz nekādu atbalstu. Ir arī gadījumi, kad vecāki spēj civilizēti vienoties un iztikt bez tiesu darbiem -tētis atbalsta savu iespēju robežās gan ar lauku produktiem, palīdzību, kad vajag utt. Ļoti bieži mammas, sākot jaunu dzīvi, nemaz neprasa uzturlīdzekļus, jo baidās, nevēlas tikties ar bijušo utt. Vēl biežāk uzturlīdzekļus nemaksā ļaunprātīgi, par spīti, jo grib ieriebt bijušajai sievai, gan vienkārši neizprot savus vecāka pienākumus – tā vietā īpašumus noraksta radiniekiem, ienākumus slēpj – ka tik kaut kas netiek bērnam. Katram gadījumam tagad vajadzēs savu regulējumu? Šīs problēmas vispār ir tikai tādēļ, ka ģimene vairs nav vērtība. Cilvēki šķiras un precas, taisa bērnus bez jebkādas atbildības par savu bērnu nākotni. Pamet ģimeni pie pirmajām grūtībām. Tas ir normāli? Vecākiem IR jāuztur savi bērni. Loģiski, ka kopā dzīvojot sanāk lētāk, bet ne velti Amerikā mēdz jokot par šķirto vīriešu finansiālo stāvokli, sakot: “Viņš ir šķīries.” Tas liek uzreiz saprast, ka cilvēkam ir finansiālas grūtības, jo viss aiziet bijušajai sievai un bērniem. Ja nepamanījāt, tad jaunais regulējums piedāvā iespēju slēgt vienošanos ar UGF par ikmēneša maksājumiem savu iespēju robežās. Tas ir risinājums, nevis ieviest kaut kādu nesaprotamu sistēmu, ka mammas jaunais draudziņš pēc trim gadiem tagad būs atbildīgs par bērna uzturēšanu vai tamlīdzīgi. KAs to izsekos? Kā to pierādīt? Kurā brīdī patēvs kļūs ar tēti un likumisko pārstāvi? Nevajag tolerēt bēgšanu no atbildības. Tas, ka dažas sievietes izrīkojas cūciski, nenozīmē, ka jādomā, kā nabaga vīriešus pasargāt no atbildības uzturēt bērnus. Dzīve nav paradīze un visiem nebūs vienmēr rožaina.

07.01.2017 14:48:38

ket
Iesaka:  +1  -0

es piekrietu jums, bet ta ir ka jus rakstat

07.01.2017 22:52:06

Beluha
Iesaka:  +1  -2

Man vispar gadijums ir ipass ta nu sanaca ka glupibas pec sasejos ar vienu kuci kurai patika no manis slepkavot bernus, dzivoju ar vinu tikai del meitas kuru ar meginaja noslepkavot bet neiznaca velak atklajas ka vina nodarbojas ar melno magiju protams ka pretigi bija ar tadu dzivot talak un es izskiros, tad vina lai man iegrieztu iedeva tiesa lai man ar meitu vispar aizliegtu tikties protams ka tiesas pie mums ir uzperkamas un mani atzina par bistamu kaut ari meitai nekad pat pa dibenu ar roku netiku iesitis salidzinajuma ar vinas mati slepkavu kura pat uz manu jautajumu kas tu vispar esi par mati ja vari savus bernus slepkavot vina atbildeja mani berni gribu un slepkavoju, vot tadam psihiski slimajam musu tiesu sistema lauj audzinat bernus. protams ka man ar ir uzlikts maksat alimentus un nemaksaju es tos principa pec jo ta psihiski slima to naudu var izmantot pret mani uzperkot un uzsutot virsu kadu lohu gadijumu jau ir bijis daudz bet visi prieks tiem lohiem beigusies neveiksmigi

11.01.2017 22:52:20

viena
Iesaka:  +10  -3

alimentos ietilpst ari maksa par komunalajiem, tos nebutu jarekina nost. tapec ari ir 114 eiro, ka si summa paredz, ka otra puse ar alimentu maksajumu segs ari dalu no komunalajiem. jo vecaks, pie kura berns dzivo, nodrosina vinam majas, uzturu un visus parejos sadzives izdevumus. daudzi alimentu maksataji nez kapec parprot, ka si summa ir ka papildu bonuss, bernam konfektem

07.02.2017 17:42:00

«
1 2 3 4 5 Kopā: 50
»
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti