viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Kā dzīvokļu īpašniekiem pārņemt māju savā valdījumā  5


Jānis Kalns
15.01.2013

ĪSUMĀ

Lai dzīvokļu īpašnieki pārņemtu māju savā valdījumā, ir jāveic noteiktas darbības:

 • UR reģistrā jāreģistrē DzīB vai jānoslēdz koplīgums;
 • līdzšinējam valdītājam jāiesniedz pieteikums un nepieciešamo dokumentu kopums mājas pārņemšanai;
 • pēc lēmuma iegūšanas ir jānoslēdz nodošanas-pieņemšanas akts un jāpārņem mājas lietas;
 • sākas tālākā valdīšana – vai nu nolīgstot profesionālu komersantu, vai turpmāk darbus organizējot pašiem.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +9
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +9 -0

Kad dzīvokļu īpašnieki devuši jāvārdu mājas pārņemšanai savā valdījumā un nodibinājuši dzīvokļu īpašnieku biedrību, pilnvarotajām personām, kas parasti ir arī valdes locekļi, jaundibinātā organizācija jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā un jāsāk dzīvojamās mājas pārņemšanas procedūra.

Biedrība jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā

Jaunas DzĪB reģistrācija Uzņēmumu reģistrā (UR) nav sarežģīta. Lai biedrība kļūtu par juridisku personu, UR ir jāiesniedz:

 • pieteikums (B2 veidlapa);
 • dibināšanas lēmums;
 • biedrības statūti (2 eksemplāros);
 • kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par valsts nodevas samaksu. 

Tieslietu ministrija (TM) ir izstrādājusi biedrību un nodibinājumu statūtu paraugus, kam ir ieteikuma raksturs. Tie satur likumā prasīto minimālo informāciju un norāda virzienu, kā būtu jāveido attiecīgās biedrības statūti. Šos paraugus, aizpildot attiecīgos punktus, ir iespējams izmantot kā pamatu jaunveidojamās biedrības statūtiem.

Turklāt Biedrību un nodibinājumu likums paredz samērā plašas iespējas biedrības un nodibinājuma statūtos paredzēt specifiskus, to vajadzībām atbilstošus noteikumus. Tādēļ statūtu parauga tekstu iespējams gan grozīt, gan arī ievērojami papildināt, protams, ievērojot likumā noteiktās obligātās normas. Šie paraugi ir atrodami UR interneta vietnes www.ur.gov.lv sadaļā "Biedrības un nodibinājumi".

"Jaunas DzĪB reģistrācija Uzņēmumu reģistrā nav sarežģīta."

DzĪB juridiskās personas statusu iegūst ar brīdi, kad tā ierakstīta Biedrību un nodibinājumu reģistrāā. Pēc biedrības ierakstīšanas reģistrā tai izsniedz reģistrācijas apliecību, ko paraksta un ar zīmogu apliecina reģistra iestādes amatpersona.

Dokumentu kopums privatizētas mājas pārņemšanai

Lai jaunizveidotā DzĪB iegūtu mājas pārvaldīšanas tiesības, dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pieteikums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;
 • biedrības reģistrācijas apliecība (apliecināta kopija);
 • biedrības statūti (apliecināta kopija);
 • dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, biedrības izveidošanu un dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākuma nodošanu biedrībai.

Ja dzīvokļu īpašnieki neveido DzĪB, bet vēlas pārņemt privatizēto dzīvojamo māju, šīm institūcijām jāiesniedz:

 • pieteikums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;
 • dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākuma nodošanu pilnvarotajai personai;
 • dzīvokļu īpašnieku savstarpējais līgums.

Ja māja atrodas valsts valdījumā, šo dokumentu atbilstību  likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 51.panta un Dzīvokļu īpašuma likuma prasībām izvērtē Privatizācijas aģentūra. Arī katrā pašvaldībā ir izveidotas struktūrvienības, kas atbild par pašvaldības valdījumā esošajām dzīvojamām mājām. Tās tad arī pieņem lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai (biedrībai) vai pilnvarotai personai, parakstot attiecīgu nodošanas-pieņemšanas aktu, organizē dzīvojamās mājas un dokumentu nodošanu dzīvokļu īpašniekiem (to pilnvarotajai personai).

Nepieciešamie dokumentu paraugi ir atrodami Privatizācijas aģentūras mājaslapā.

Pārņemšanas kārtību nosaka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

Dzīvojamās mājas lietu pārņemšanas kārtību regulē Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12.pants, kurā teikts, ka no pārvaldīšanas līguma izrietošās saistības un lietas nododamas atbilstoši nodošanas-pieņemšanas aktam, kas ir pārvaldīšanas līguma neatņemama sastāvdaļa.

"Nodošanas-pieņemšanas akts apliecina, no kura brīža atbildība par mājas pārvaldīšanu pāriet citai struktūrai," skaidro Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas vadītājs Vitolds Peipiņš. "Parasti šis datums ir mēneša pirmā diena, jo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas atskaites periods ir viens mēnesis. Šī robeža ir jāfiksē, jo citādi var rasties problēmas.

"Katrā pašvaldībā ir izveidotas struktūrvienības, kas atbild par pašvaldības valdījumā esošajām dzīvojamām mājām."

Piemēram, parādi tiek fiksēti līdz šai robežšķirtnei, un iepriekšējam apsaimniekotājam ir jāsāk to piedziņas process. Pie tam šo parādu summas vairs nemainīsies. Visai bieži šīs saistības iepriekšējie pārvaldnieki grib uzkraut jaunajai DzĪB, kas nav pieļaujams. Šajā aktā vajadzētu iekļaut arī nododamo dokumentu sarakstu."

Izbeidzoties pārvaldīšanas tiesiskajām attiecībām, pārvaldniekam (valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai) ir pienākums mēneša laikā, ja pārvaldīšanas līgumā nav noteikts citādi, ar nodošanas-pieņemšanas aktu nodot dzīvojamās mājas īpašniekam:

 1. lietvedību;
 2. ieņēmumu un izdevumu pārskatu uz nodošanas-pieņemšanas aktā norādīto dienu;
 3. neizlietotos uzkrājumus (mantu, finanšu līdzekļus, tajā skaitā naudu u.c.) uz nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienu;
 4. pārvaldīšanas laikā par dzīvojamās mājas īpašnieka līdzekļiem iegūto mantu un pārvaldniekam valdījumā vai lietošanā nodoto mantu;
 5. uz pārvaldīšanas uzdevuma pamata iegūtās dzīvojamās mājas īpašnieka saistības;
 6. citas saistības un lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem.

Šī informācija ir ietverta Mājas lietā, kas atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam iekārtojama par ikvienu dzīvojamo māju. Tas būtībā ir ikvienas dzīvojamās mājas pamatdokuments, kuru veido četras galvenās sadaļas:

 1. dzīvojamās mājas pamatdokumenti: nekustamā īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, dzīvojamās mājas (dzīvokļa īpašuma) kadastrālās uzmērīšanas lieta, piesaistītā zemesgabala robežu plāns un līgums par piesaistītā zemesgabala lietošanu;
 2. dzīvokļu īpašnieku saraksts;
 3. tehniskā dokumentācija: dzīvojamās mājas tehniskā pase (plāni, shēmas), projektu dokumentācija, energopase un energoplāns, mājas tehniskā apsekojuma atzinumi u.c.;
 4. ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītie dokumenti: dzīvojamās mājas pārvaldīšanas vai savstarpēji noslēgtais dzīvojamās mājas apsaimniekošanas līgums, dzīvojamās mājas īpašnieka (īpašnieku) pieņemtie lēmumi, tajā skaitā dzīvokļu īpašnieku kopsapulču pieņemtie lēmumi, uz pārvaldīšanas darbībām attiecināmie līgumi, pārvaldīšanas darba plāni, budžeta pārskati u.c.

Mājas lietas uzturēšanas un aktualizācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.908 "Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi".

Mājas lieta glabājas pie dzīvojamās mājas īpašnieka; ja mājai ir vairāki īpašnieki, – pie pārvaldnieka, ja pārvaldīšanas līgumā nav noteikts citādi.

Dažkārt dokumentus, kas saistīti ar remontdarbiem vai izmaiņām ēkas komunikācijās, nav iespējams sameklēt. Tad Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes galvenais speciālists Ēriks Vītols iesaka nežēlot līdzekļus un uzaicināt speciālistu, kas veiktu mājas apsekošanu. Izdarītie secinājumi varētu būt pamats turpmākajiem mājas apsaimniekošanas prioritārajiem darbiem.

Īpaša uzmanība jāpievērš finanšu dokumentiem

Pārņemot māju valdījumā, DzĪB pilnvarotajām personām īpaša uzmanība ir jāpievērš finanšu jomai.

Nākamais darbs pēc DzĪB reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā ir sava bankas konta atvēršana kādā no izvēlētajām finanšu iestādēm. Tajā iepriekšējais pārvaldnieks ieskaitīs, piemēram, mājas uzkrājumu, ja tādu izdevies izveidot. Šeit jāpiebilst, ka atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14.panta sestās daļas 2.punktam dzīvojamās mājas īpašnieka veidotos uzkrājumus pārvaldnieks nav tiesīgs izmantot dzīvojamās mājas īpašnieka neizpildītu saistību izpildei (parādu segšanai u.tml.).

Kas attiecas uz parādiem, tad minētais likums neparedz to obligātu pārņemšanu. Iepriekšējam pārvaldniekam prasības tiesībā pret dzīvokļa īpašniekiem nepazūd - viņam jāturpina parādu piedzīt no dzīvokļa īpašniekiem.

"Dzīvojamās mājas īpašnieka veidotos uzkrājumus pārvaldnieks nav tiesīgs izmantot dzīvojamās mājas īpašnieka neizpildītu saistību izpildei."

"Jaunais pārvaldnieks parādus pārmanto tikai vienā gadījumā - ja, piemēram, dienu pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas iepriekšējais pārvaldnieks noslēdzis ar dzīvokļu īpašniekiem pilnvarojuma līgumu, kurā teikts, ka pārvaldnieka maiņas gadījumā dzīvokļu īpašniekiem ir jāsedz visas parādu saistības," uzsver V.Peipiņš.

Arī ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem ir jānorēķinās iepriekšējam apsaimniekotājam, kas pieļāvis parādu uzkrāšanos. Tomēr dažkārt veidojas situācija, ka viens no monopolistiem, piemēram, siltuma piegādātājs, neskatoties uz to, ka dzīvojamo māju pārņēmis cits pārvaldnieks, kam nav parādsaistību, iepriekšējo parādu dēļ atsaka uzsākt apkures sezonu, līdz kavēto maksājumu summa tiks dzēsta. Diemžēl šādai situācijai pagaidām nav risinājuma, secina Ē.Vītols. Piemēram, Rīgā šādā gadījumā zaudējumus parasti cieš lielākais apsaimniekotājs – SIA "Rīgas namu pārvaldnieks".

Kad dokumentācija sakārtota, DzĪB var pieņemt lēmumu noslēgt pārvaldīšanas līgumu ar uzņēmumu, kas apsaimniekojis namu pirms tā pārņemšanas. Savukārt citas biedrības visai bieži izlemj mainīt apsaimniekotāju. Lai vai kā, taču DzĪB nu savā kontrolē tur (un tas tagad obligāti ir jādara) savas mājas finanšu plūsmu.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'apsaimniekošana  

  Ieteikt:  +9
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (5)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti