viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Atbrīvojuma no valsts pārbaudījumiem vai centralizētajiem eksāmeniem saņemšanas nosacījumi  2


Zanda Lielbārde,
LV portāls

11.01.2013

ĪSUMĀ

 • Atbrīvošanas iemesls no 3. un 6.klases valsts pārbaudījumiem var būt skolēna veselības stāvoklis.
 • 9. vai 12.klases izglītojamos atbrīvo no eksāmeniem, balstoties uz iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu.
 • Iesnieguma iesniegšanas termiņš atbrīvošanai no eksāmena- līdz 1.aprīlim.
 • Iesnieguma iesniegšanas termiņš atbrīvošanai no centralizētā svešvalodas eksāmena vidusskolā - līdz 18.februārim.
 • Ja atbrīvojuma termiņš ir ilgāks par 6 mēnešiem, skolēns saņem izglītības dokumentu un pārbaudes darbi nav jākārto.
 • Ja termiņš ir īsāks par 6 mēnešiem, lai saņemtu dokumentu, valsts pārbaudījumi ir jānokārto.
 • Atbrīvojumu saņēmušais skolēns pēc izvēles studiju uzsākšanai augstskolā var kārtot kādu no centralizētajiem eksāmeniem.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +3
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +3 -0

Beidzot noteiktus vispārējās izglītības posmus – 3., 6. un 9.klasi –, skolēniem jākārto valsts pārbaudījumi, savukārt 12.klases beigās – centralizētie eksāmeni. Tomēr ir gadījumi, kad izglītojamais var saņemt atbrīvojumu no valsts pārbaudījumu vai centralizēto eksāmenu kārtošanas. Atbrīvojumam ir nepieciešams pamatojums.

Ministru kabineta noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem", kas izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.pantu nosaka kārtību, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem.

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas plānošanas un attīstības departamenta speciāliste Inta Stīpniece norāda, ka 2010./2011. mācību gadā kopumā no valsts pārbaudījumiem par pamatizglītības kursu bija atbrīvots 1721 skolēns jeb 8,29%, savukārt par vidējo izglītību – 369 jaunieši, kas ir 2,45% no kopējā beidzēju skaita.

Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās dienas apmācības programmās, kuri 2010./2011.m.g. tika atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem par pamatizglītības kursu.

Rajons, pilsēta

Kopā atbrīvoti

% no kopējā 12.kl. beidzēju skaita

Sertificēta ārstu izziņa

Apguva spec.izgl. progr.

Citi iemesli

Kurzemes reģions

144

7,54%

63

81

0

Latgales reģions

179

8,90%

93

84

2

Rīgas reģions

206

7,18%

178

28

0

Vidzemes reģions

212

9,03%

141

71

0

Zemgales reģions

136

7,29%

72

64

0

Jēkabpils

5

2,49%

5

0

0

Valmiera

4

1,42%

4

0

0

Daugavpils

40

4,90%

40

0

0

Jelgava

52

8,67%

25

27

0

Jūrmala

43

11,23%

24

18

1

Liepāja

80

9,55%

54

26

0

Rēzekne

22

6,45%

22

0

0

Ventspils

19

4,90%

18

1

0

Rīga

579

9,75%

469

109

1

   Centra rajons

49

6,64%

49

0

0

   Kurzemes rajons

79

8,91%

71

8

0

   Latgales priekšpilsēta

201

15,40%

144

56

1

   Vidzemes priekšpilsēta

82

5,75%

82

0

0

   Zemgales priekšpilsēta

94

10,55%

63

31

0

   Ziemeļu rajons

74

10,72%

60

14

0

Valstī kopā:

1721

8,28%

1208

509

4

Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās dienas apmācības programmās, kuri 2010./2011.m.g. tika atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem par vidējās izglītības kursu.

Rajons, pilsēta

Kopā atbrīvoti

% no kopējā 12.kl. beidzēju skaita

Sertificēta ārstu izziņa

Apguva spec.izgl. progr.

Citi iemesli

Kurzemes reģions

4

0,39%

4

0

0

Latgales reģions

34

2,63%

33

1

0

Rīgas reģions

15

0,98%

15

0

0

Vidzemes reģions

22

1,60%

22

0

0

Zemgales reģions

12

1,09%

12

0

0

Jēkabpils

1

0,50%

1

0

0

Valmiera

1

0,23%

1

0

0

Daugavpils

10

1,45%

10

0

0

Jelgava

6

1,23%

6

0

0

Jūrmala

7

2,63%

7

0

0

Liepāja

4

0,65%

4

0

0

Rēzekne

9

2,14%

9

0

0

Ventspils

2

0,60%

2

0

0

Rīga

242

4,61%

236

3

3

   Centra rajons

13

1,58%

12

0

1

   Kurzemes rajons

32

4,49%

31

0

1

   Latgales priekšpilsēta

99

8,97%

99

0

0

   Vidzemes priekšpilsēta

39

3,16%

35

3

1

   Zemgales priekšpilsēta

37

5,07%

37

0

0

   Ziemeļu rajons

22

3,42%

22

0

0

Valstī kopā:

369

2,45%

362

4

3

Atbrīvojuma saņemšanas pamatojums – veselības stāvoklis

Lai atbrīvojumu no valsts pārbaudījumiem saņemtu u 3. vai 6.klases izglītojamais, vajadzīgs izglītības iestādes vadītāja rīkojums, kas izdots, pamatojoties uz motivētu izglītojamā likumiskā pārstāvja (vecāka, aizbildņa) iesniegumu. Valsts izglītības satura centra speciāliste Kristīne Ilgaža skaidro, ka skolēnus no minētajiem pārbaudījumiem atbrīvo veselības stāvokļa dēļ. Citu attaisnojošu iemeslu dēļ skolēns ieskaiti var nekārtot noteiktajā datumā, bet skola organizē ieskaiti citā laikā.

No valsts pārbaudījumiem par pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības ieguvi 9. vai 12.klases izglītojamos atbrīvo ar lēmumu, kuru pieņem MK noteikumu Nr.112 6. un 7.punktā noteiktā iestāde vai amatpersona, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kam pievienots ģimenes ārsta atzinums.

Ja izglītības iestāde darbojas ministrijas padotībā, tad valsts izglītības iestādes vadītāja iesniegtos dokumentus izskata attiecīgā ministra apstiprināta komisija. Ja izglītības iestādes dibinātājs ir pašvaldība vai cita juridiska vai fiziska persona, tad izglītības iestādes vadītāja iesniegtos dokumentus izskata novada domes vai republikas pilsētas domes priekšsēdētāja apstiprināta komisija. Abos gadījumos komisiju lēmumi jānosūta izglītības iestādei līdz 15.aprīlim.

"Lai saņemtu atbrīvojumu no valsts pārbaudes darbu kārtošanas, ir jāiesniedz skolas vadībai iesniegums un pamatojums, kas vairumā gadījumu ir ģimenes ārsta atzinums."

Tātad – lai skolēnu atbrīvotu veselības problēmu dēļ, nepieciešamais pamatojums ir ģimenes ārsta atzinums. Ārsts ir tiesīgs izsniegt atzinumu, ja izglītojamais ir reģistrēts ārsta pacientu sarakstā un atrodas viņa aprūpē vismaz sešus mēnešus. Atzinumā ģimenes ārsts norāda diagnozi un atbrīvojuma termiņu.

MK noteikumu Nr.112 pielikumā ir iekļautas 242 slimības, kas var būt par pamatu atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem, kā arī katrai slimībai atbilstošs atbrīvojuma derīguma ilgums, kas svārstās no viena mēneša līdz garākam ārsta noteiktam termiņam.

Ja izglītojamais ārstējas stacionārā ārstniecības iestādē, viņa atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem kārto tās izglītības iestādes vadītājs, kurā izglītojamais mācījies pastāvīgi.

Skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem no 9.klases valsts pārbaudījumiem atbrīvo ar izglītības iestādes vadītāja lēmumu, pamatojoties uz izglītības iestādes pedagoģiskās padomes ieteikumu.

Atbrīvojuma termiņam ir nozīme

Izglītojamais, kurš atbrīvots no valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, vai pastāvīgi, ir tiesīgs saņemt apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ja ir izpildītas Vispārējās izglītības likuma attiecīgi 39.punkta vai 48.punkta prasības par noteiktā izglītības posma apguvi. Tas nozīmē – pārbaudījumi nav jākārto.

Skolēns, kurš ir atbrīvots no valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, ir tiesīgs saņemt apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ja nokārtoti noteiktie valsts pārbaudījumi un ir izpildītas pārējās normatīvajos aktos paredzētās prasības attiecīgā dokumenta saņemšanai. Tātad šajā gadījumā skolēnam būs jānokārto visi pārbaudes darbi.

Arī sportisti var saņemt atbrīvojumu

12.klases izglītojamo, kurš laikā, kad notiek valsts pārbaudes darbi, piedalās starptautiskās sporta sacensībās vai nometnē ārpus Latvijas, no valsts pārbaudījumiem atbrīvo ar izglītības un zinātnes ministra lēmumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai likumiskā pārstāvja (ja izglītojamais ir nepilngadīgs) iesniegumu, kas Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegts līdz attiecīgā gada 1.aprīlim.

Šajā gadījumā iesniegumam pievieno atzītas sporta federācijas apliecinājumu, ka izglītojamais ir attiecīgās sporta federācijas pārstāvētā olimpiskā sporta veida valsts pieaugušo izlases komandas dalībnieks un valsts pārbaudes darbu norises laikā piedalās sporta federācijas apstiprinātā sporta sacensību kalendārā iekļautajās starptautiskajās sacensībās vai sporta nometnē ārpus Latvijas teritorijas.

Diplomātu bērnus atbrīvo no valsts pārbaudījuma latviešu valodā

Diplomātu bērni, kas ierodas Latvijā no citām valstīm un mācās šeit pamatskolā vai vidusskolā, pamatā apgūst mazākumtautību izglītības programmas, piemēram, krievu, poļu, ukraiņu un citas.

MK noteikumi noteic, ka 9. vai 12.klases izglītojamo no pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības valsts pārbaudījuma kārtošanas latviešu valodā mazākum­tautību izglītības programmās atbrīvo ar izglītības un zinātnes ministra lēmumu, balstoties uz individuālu iesniegumu, kas Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegts līdz attiecīgā gada 1.aprīlim un kam pievienota izglītojamajam izsniegta derīga Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas identifikācijas kartes kopija.

"Saslimt gadās arī eksāmena dienā. Tad šo pārbaudes darbu var nokārtot papildlaikā."

K.Ilgaža norāda, ka šis noteikumu punkts ir piemērojams tikai diplomātu bērniem, kuri uzturas valstī kopā ar vecākiem noteiktu laika periodu. Šos skolēnus atbrīvo no obligātā latviešu valodas eksāmena pamatskolā vai latviešu valodas centralizētā eksāmena vidusskolā, taču pārējie eksāmeni ir jākārto.

Iesniegumi par atbrīvojumu jāiesniedz līdz 1.aprīlim

Valsts dibinātās vidējās izglītības iestādes vadītājs katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim, pamatojoties uz izglītojamā vai tā likumiskā pārstāvja iesniegumu, iesniedz ministram, kura padotībā ir attiecīgā izglītības iestāde (vai pašvaldībai, vai fiziskai personai, kas ir iestādes dibinātāja) nepieciešamos dokumentus, lai skolēns saņemtu atbrīvojumu no valsts pārbaudes darbu kārtošanas.

Dokumentus par izglītojamo, kurš saslimis pēc 1.aprīļa vai valsts pārbaudījumu norises laikā, pašvaldībā vai attiecīgajā ministrijā jāiesniedz nekavējoties. Ja skolēns valsts pārbaudījumu norises laikā izveseļojas un iesniedz ārsta izsniegtu izrakstu no medicīniskās kartes, pārējos valsts pārbaudījumus viņš var kārtot normatīvajos aktos noteiktajā pārbaudījumu norises laikā. Savukārt slimības dēļ nokavēto eksāmenu var kārtot papildtermiņos.

K.Ilgaža stāsta: sakarā ar to, ka šajā mācību gadā angļu valodas centralizētais eksāmens notiks jau martā, iesniegumus par atbrīvojumu no tā var iesniegt līdz 18.februārim. Izglītības iestādes par to ir informētas, tāpēc nav šaubu, ka iesniegumi tiks saņemti laikus.

Ja skolēns ar atbrīvojumu vēlas kārtot valsts pārbaudījumu

Jāņem vērā, ka saskaņā ar Augstskolu likuma 46.pantu bez centralizēto eksāmenu sertifikāta uzrādīšanas augstskolas uzņem personas ar īpašām vajadzībām. Ar to parasti tiek saprasta piešķirtā invaliditātes grupa. Atsevišķu augstskolu uzņemšanas noteikumos gan ir iekļauts punkts, ka uzņem arī tos jauniešus, kuriem ir bijis atbrīvojums no centralizētajiem eksāmeniem. Tomēr jauniešiem, kas pēc vidējās izglītības iegūšanas vēlas studēt, ieteicams iepriekš noskaidrot, kādi ir viņu izvēlētās augstskolas uzņemšanas noteikumi.

MK noteikumu Nr.112 13.punktā teikts, ka izglītojamais, kurš atbrīvots no valsts pārbaudījumiem, pamatojoties uz motivētu iesniegumu izglītības iestādes vadītājam, ir tiesīgs kārtot valsts pārbaudījumus attiecīgajā mācību gadā noteiktajā laikā. Tas nozīmē, ka jaunietis var nokārtot tieši tos centralizētos eksāmenus, kas ir nepieciešami, lai uzsāktu studijas augstskolā.

Arī augstskolas, ar kurām Valsts izglītības satura centrs ir noslēdzis līgumu par centralizēto eksāmenu kārtošanu, un tās ir Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un Vidzemes Augstskola, piedāvā iespēju kārtot centralizētos eksāmenus vienlaikus ar vidusskolām, taču to var darīt tikai tie, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Eksāmena kārtošana augstskolā ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Piemēram, Latvijas Universitātē (LU) atkarībā no eksāmena par to būs jāmaksā 6 līdz 10 lati LU kasē. Piesakoties uz centralizēto eksāmenu, nepieciešams uzrādīt pasi vai identifikācijas karti, dokumentu par vidējo izglītību, aizpildīt pieteikuma veidlapu un izlasīt centralizēto eksāmenu norises instrukciju.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'bērnu tiesības  

  Ieteikt:  +3
-0

 
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
Lasīt komentārus (2)
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti