viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Dzīvokļu īpašnieki un viņu (ne)izmantotās tiesības (III)


Jānis Kalns
03.01.2013

»
«
1
2

ĪSUMĀ

 • Lai sasauktu dzīvokļu īpašnieku kopsapulci mājas pārņemšanai apsaimniekošanā, iepriekš ir jāveic vairākas darbības un jāsagatavo sapulces lēmuma projekts.
 • Lēmuma projekts sastāv no teksta daļas un lemjošās daļas, turklāt lēmums ir daļa no kopsapulces protokola.
 • Kopsapulcei vispirms jāpieņem lēmums par mājas pārņemšanu un par biedrības dibināšanu pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai.
 • Nākamā ir biedrības dibināšanas sapulce.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +7
-1 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +7 -1

Nama iemītnieku izveidotā iniciatīvas grupa var pieņemt arī lēmumu sasaukt pilnsapulci, lai dibinātu dzīvokļu īpašnieku biedrību un pārņemtu nama pārvaldīšanas tiesības. Tātad biedrība vēlas uzņemties plašākas funkcijas - būt par galveno lēmēju sava nama apsaimniekošanā.

Ekonomikas ministrija jau vairāk nekā pirms desmit gadiem ir sagatavojusi metodiskos norādījumus "Par daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces norises kārtību". Tajos uzsvērts, ka dzīvokļu īpašnieku pirmā kopsapulce sasaucama ar mērķi pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu – dzīvokļu īpašnieku sabiedrības izveidošanu vai savstarpēja līguma noslēgšanu Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Darbības pirms kopsapulces

Kopsapulci var sasaukt viens vai vairāki dzīvokļu īpašnieki (tai skaitā jau minētā iniciatīvas grupa), kā arī dzīvojamās mājas valdītājs valstij vai pašvaldībai piederošā privatizējamā daudzdzīvokļu mājā, ja līdz minētajam laikam šāda biedrība nav izveidota vai nav noslēgts līgums. Līdz kopsapulcei tās iniciators vai domubiedru grupa veic šādas darbības:

 • izveido dzīvokļu īpašnieku sarakstu, to precizējot attiecīgās pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (ja tāda ir). Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas (NĪPA) vadītājs Vitolds Peipiņš ieteic, ka var lūgt ikvienam dzīvokļu īpašniekam uz kopsapulci līdzi ņemt zemesgrāmatas akta kopiju. Datus visā pilnībā var iegūt arī, izmantojot datubāzi www.lursoft.lv vai www.zemesgramata.lv (taču jāņem vērā, ka tas ir maksas pakalpojums un, piemēram, 70 dzīvokļu mājai var izmaksāt 140 latu);
 • nosaka kopsapulces norises vietu un laiku;
 • izstrādā kopsapulces darba kārtību;
 • rakstiski informē mājas dzīvokļu īpašniekus un pašvaldības vai valsts mājas valdītāju par sapulces sasaukšanas dienu, tās darba kārtību, norises vietu un laiku, kā arī par sapulcē reģistrēšanai nepieciešamajiem dokumentiem;
 • dzīvokļu īpašniekiem redzamā vietā izvieto sludinājumus par sapulces norisi.

Vēlams, lai jau pirms kopsapulces dzīvokļu īpašniekiem būtu pieejams tās lēmuma projekts. Lēmums sastāv no teksta daļas un lemjošās daļas, turklāt lēmums ir daļa no kopsapulces protokola. Lēmumu projektu paraugi ir atrodami SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" mājaslapā.

Kopsapulce un tās gaita

Kopsapulcē tiek ievēlēts sapulces vadītājs un sekretārs. Sapulces gaita tiek protokolēta un noturēta saskaņā ar pieņemto sapulces reglamentu. Kopsapulces protokolu raksta divos eksemplāros. Pirmais tiek nodots glabāšanai pašvaldības vai valsts noteiktajam mājas valdītājam, otrais – kopsapulcē ievēlētai pilnvarotai personai.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumi ar dažiem izņēmumiem ir saistoši visiem dzīvokļu īpašniekiem, ja "par" balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi dzīvokļu īpašumu attiecīgajā mājā (50% + 1 balss).

"Kopsapulci var sasaukt dzīvokļu īpašnieki, kā arī dzīvojamās mājas valdītājs valstij vai pašvaldībai piederošā privatizējamā daudzdzīvokļu mājā."

Kopsapulces laikā veidojot dzīvokļu īpašnieku biedrību (DzĪB), biedrības dibinātājiem ir jāievēlē biedrības valde. "Tās lielumu vēlams noteikt proporcionāli dzīvokļu skaitam," iesaka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes galvenais speciālists Ēriks Vītols. "Piemēram, 60 dzīvokļu namā valdē vajadzētu ievēlēt ne vairāk par pieciem dzīvokļu īpašniekiem." Parasti valdē gan aktīvi darbojas tikai viens vai divi tās locekļi. Jāpiebilst, ka biedrības valdē var ievēlēt arī personu, kurai attiecīgajā mājā dzīvokļa īpašums nepieder.

Ja dzīvokļa īpašnieks uz kopsapulci nevar ierasties, viņam ir tiesības pilnvarot jebkuru personu tajā pārstāvēt savas intereses (Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta 4.punkts). Pilnvaras teksts, piemēram, varētu būt šāds: "Es, Guntis Liepa, pilnvaroju Pēteri Ozoliņu piedalīties kopsapulcē (vai DzĪB dibināšanas kopsapulcē), pieņemt lēmumus, balsot, manā vietā parakstīties." Šāda pilnvara ar nelielām atšķirībām dzīvokļa īpašniekam, kas nevar piedalīties kopsapulcē, ir jāsagatavo katrai  kopsapulcei, pat ja tās notiek vienas dienas laikā. Šīs pilnvaras nav jāapstiprina pie notāra. Taču V.Peipiņš gan iesaka, ka tas būtu vēlams, jo var nosaukt vairākus savā pieredzē balstītus piemērus, kad pilnvarojumi bijuši viltoti un tos iespējams apstrīdēt.

Kopsapulces rīkotājiem arī jāatceras, ka dzīvokļa īpašnieks ar balsstiesībām var būt tikai persona, kuras īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā.

Sapulcēm jābūt divām

"Ja dzīvokļu īpašnieki vēlas gan pārņemt savā valdījumā namu, gan tā pārvaldīšanai nodibināt DzĪB, kopsapulcei vispirms jāpieņem lēmums par mājas pārņemšanu un par biedrības dibināšanu pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai, uz kuru tiek aicināta visa mājas dzīvokļu īpašnieku kopība. Tad seko nākamā - biedrības dibināšanas sapulce, kurā piedalās tie īpašnieki, kuri pirms tam nobalsojuši par biedrības dibināšanu pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai. Katrai no sapulcēm būs savs, atšķirīgs dokumentu kopums.

Jāuzsver, ka dažkārt dzīvokļu īpašnieki uzskata - šos lēmumus var pieņemt vienas sapulces laikā. Vēlreiz jāatgādina, ka tās ir divas dažādas sapulces, kas var notikt vienā dienā, bet secīgi viena pēc otras," skaidro Ē.Vītols.

"Vēlams, lai pirms kopsapulces dzīvokļu īpašniekiem būtu pieejams tās lēmuma projekts."

Ir iespējams arī variants, ka vispirms tiek dibināta biedrība, kuras dibināšanas kopsapulces laikā tiek ievēlēti pilnvarnieki, stāsta Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis. Savukārt otrās sapulcēs laikā, lemjot par mājas pārņemšanu, šos ievēlētos pārstāvjus pilnvaro kārtot ar mājas pārņemšanu saistītos dokumentus.

Jāatceras, ka DzĪB savu māju var sākt pārvaldīt, kad saņemts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarojums (50%+1 balss) un parakstīts dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas akts.

Ja nepieciešamo balsu skaitu iniciatoriem nav izdevies savākt, likums par "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" noteic, ka valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības pienākums ir pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

Dzīvokļu īpašnieku kopība lēmumus var pieņemt arī, nesasaucot kopsapulci, nosaka Dzīvokļa īpašuma likuma 20.pants: "(1) Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pieņemt lēmumus, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, – aptaujas veidā, ja vien dzīvokļu īpašnieku kopība nav noteikusi, ka attiecīgais jautājums izlemjams tikai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

"Ja dzīvokļa īpašnieks uz kopsapulci nevar ierasties, viņam ir tiesības pilnvarot jebkuru personu tajā pārstāvēt savas intereses."

(2) Ja lēmums tiek pieņemts, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, – aptaujas veidā, pārvaldnieks vai cita dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona katram dzīvokļa īpašniekam nosūta rakstveida lēmuma par izlemjamo jautājumu projektu un dokumentus, kas saistīti ar lēmuma pieņemšanu, kā arī norāda termiņu, kādā dzīvokļa īpašnieks rakstveidā var balsot "par" vai "pret" attiecīgā lēmuma pieņemšanu. Termiņš nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām pēc lēmuma projekta nosūtīšanas. Ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nav sniedzis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis pret lēmuma pieņemšanu.

(3) Par balsošanas rezultātiem pārvaldnieks vai cita dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona sagatavo balsošanas protokolu un piecu darbdienu laikā nosūta to visiem dzīvokļu īpašniekiem. Balsošanas protokolā norāda:

 1. lēmuma projekta nosūtīšanas dienu un dzīvokļu īpašnieku balsošanai noteikto termiņu;
 2. pieņemto lēmumu un ar to saistītās balsošanas rezultātus;
 3. pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma – atšķirīgo viedokļu saturu;
 4. citas būtiskas ziņas par balsojumu.

/../ Ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem to pieprasa, pārvaldnieks vai cita dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona uzrāda pārējo dzīvokļu īpašnieku balsojuma rezultātus."

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'apsaimniekošana  

  Ieteikt:  +7
-1

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti