viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 

Atbalsts, lai saglabātu bioloģiski vērtīgās pļavas


Inese Helmane,
LV portāls

14.03.2018

ĪSUMĀ

 • Lai apzinātu aizsargājamo biotopu stāvokli un dabas vērtības, pērn sākts vērienīgs ES Kohēzijas fonda projekts "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā".
 • Tie zemju īpašnieki, kuru īpašumos 2017. gadā ir konstatēti bioloģiski vērtīgi zālāji, var pieteikties Lauku atbalsta dienestā, lai saņemtu atbalsta maksājumus.
 • Pēc aptuveniem datiem Latvijā aizsargājamie zālāju biotopi aizņem 0,7% no valsts platības.
Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +2
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +2 -0

Februārī apmēram 5000 zemju īpašnieki saņēmuši vēstuli no Dabas aizsardzības pārvaldes, kurā tā informēja, ka šajos īpašumos pērn ir konstatēti bioloģiski vērtīgi zālāji. Šo zemju īpašnieki var pieteikties Lauku atbalsta dienestā, lai saņemtu atbalsta maksājumus par pareizu zālāju apsaimniekošanu, ja bioloģiski vērtīgā zālāja platība ir vismaz 1 hektārs.

Lai apzinātu aizsargājamo biotopu stāvokli un dabas vērtības Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) 2017. gadā uzsāka vērienīgu Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda projektu "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" jeb, kā to pierasts saukt, "dabas skaitīšana". Viens no uzdevumiem tā norises laikā ir arī bioloģiski vērtīgo zālāju jeb tradicionāli apsaimniekoto pļavu apzināšana.

Aizsargājamo zālāju apzināšana turpināsies vēl šogad un 2019. gadā gan privātajās, gan pašvaldību un valsts zemēs.

17 000 ha vērtīgo zālāju

Dabas eksperti 2017. gada sezonā apsekojuši gandrīz 89 000 ha, ieskaitot gan obligāti kartējamos zālājus, gan tādas vietas, kurās potenciāli iespējami bioloģiski vērtīgi zālāji. No tiem par ES nozīmes zālāju biotopiem ir atzīti tikai 19% jeb apmēram 17 000 ha.

"Dabas skaitīšanā" iegūtos datus DAP izmantos, lai caur dažādiem finanšu instrumentiem piesaistītu finansējumu dabisko zālāju apsaimniekošanai, tādējādi veicinot gan zālāju biotopu kvalitātes uzlabošanu, gan platību sakārtošanu un atgriešanu apritē kā ekstensīvi apsaimniekotu zālāju, gan atjaunojot ainavu.

Vienlaikus iegūtie dati būs izmantojami, lai izdarītu secinājumus par esošās lauksaimniecības politikas ietekmi uz dabisko zālāju kvalitāti, kā arī palīdzēs efektīvāk sabalansēt dabas aizsardzību un tautsaimniecības attīstību un būs atbalsts teritoriju plānojumiem, skaidro DAP sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rēna.

Kā saņemt atbalsta maksājumus

Tie zemju īpašnieki, kuru īpašumos 2017. gadā ir konstatēti bioloģiski vērtīgi zālāji, var pieteikties Lauku atbalsta dienestā (LAD), lai saņemtu atbalsta maksājumus par pareizu zālāju apsaimniekošanu, ja bioloģiski vērtīgā zālāja platība pārsniedz 0,3 hektārus un kopējā teritorija ir vismaz viens hektārs. DAP aicina saimniekus, kuru bioloģiski daudzveidīgās un pareizi apsaimniekotās pļavas ir ar mazu platību, apvienoties un atbalsta maksājumu pieteikumus iesniegt kopīgi, tādējādi padarot šo procesu vienkāršāku, ātrāku un mazāk birokrātisku.

Prasības atbalsta saņemšanai nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā".

LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža skaidro, kā var saņemt atbalsta maksājumus par pareizu zālāju apsaimniekošanu.

DAP par ilggadīgo zālāju atzīst:

 • no lauksaimnieciskās darbības atkarīgu ES nozīmes daļēji dabīgu zālāju biotopu vai putnu dzīvotni (atrodas lauksaimniecības zemē un atbilst no 1. līdz 3. klases ražības zālājam);
 • ārpus lauksaimniecības zemes teritorijā atzītu ES nozīmes zālāju biotopu (atbilst 4. klases ražības zālājam).

Ja lauksaimniekam ir šāds zālājs, platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā lauksaimniekam ir jāpiesakās šī atbalsta saņemšanai. Pieteikties platību maksājumiem var no 11. aprīļa līdz 22. maijam.

Piesakoties atbalstam, pretendents uzņemas piecu gadu saistības (no pirmā apstiprināšanas gada), kas nozīmē, ka piecu gadu laikā katru gadu platības ir atbilstoši jāapsaimnieko, katru gadu ir jāpiesakās atbalsta saņemšanai, kā arī jāsaglabā apsaimniekotās platības apmērs. Pārtraucot saistības pirms termiņa, lauksaimniekam ir jāatmaksā iepriekš saņemtais atbalsts.

Platības bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos līdz kārtējā gada 15. septembrim ir jānopļauj vai jānogana un jāapļauj, taču zālājā nav veicami kultivēšanas pasākumi. Katram laukam atsevišķi jākārto lauka vēsture, norādot tajā kārtējā gadā veiktās apsaimniekošanas darbības.

Ja atbalsttiesīgā platība ir ES nozīmes zālāju biotops, tad ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā atbalsta saņēmējam ir jāapmeklē apmācības kurss par zālāju biotopu apsaimniekošanas metodēm.

Atbalsta apmērs

Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās platības, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir 55 eiro/ha par bioloģiski vērtīgu zālāju.

Atbalsta apjoms par ES nozīmes zālāju biotopiem (par ha) ir:  

 • par zālāju ražības 1. klasi – 83 EUR;
 • par zālāju ražības 2. klasi – 155 EUR;
 • par zālāju ražības 3. klasi – 206 EUR;
 • par zālāju ražības 4. klasi – 330 EUR.

Vairāk par to, kas ir bioloģiski vērtīgie zālāji un kādas ir to ražības klases, var lasīt šeit. Vairāk par atbalsta likmēm un termiņiem var lasīt šeit.

Informāciju par to, vai par platību var pretendēt uz atbalstu, var pārliecināties www.karte.gov.lv, meklējot pēc zemes vienības numura vai lauku bloka.

Bioloģiski vērtīgu zālāju apsekojums ir veikts arī iepriekš. 2017. gadā, pēc LAD datiem, uz platībmaksājumu atbalstu bija pieteikti 34 126 ha bioloģiski vērtīgo zālāju, kas sastāda 2% no visām atbalsta platībām. Pavisam uz atbalstu 2017. gadā bija pieteikušies 4096 bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekotāji.

Pēdējos gados Eiropā – retums

Eiropā dabisko zālāju platība pēdējos 50–70 gados ir kritiski sarukusi – kopš 20. gadsimta vidus daudzās valstīs (Lietuvā, Vācijā, Dānijā, Somijā, Zviedrijā u.c.) izzuduši vairāk nekā 90% no dabisko zālāju platības.

Pēc aptuveniem datiem Latvijā aizsargājamie zālāju biotopi aizņem 0,7% no valsts platības un īpatsvara ziņā ieņem piekto vietu astoņu ES Baltijas jūras reģiona valstu starpā. Igaunijā, Somijā un Vācijā vairāk nekā 50% (Igaunijā pat 78%) no visas aizsargājamo zālāju biotopu platības atrodas aizsargājamās teritorijās. Pārējās valstīs, ieskaitot Latviju, vairāk nekā puse aizsargājamo zālāju atrodas ārpus īpaši aizsargājamām teritorijām.

"Lai zālājā saglabātos liela sugu daudzveidība, nepieciešama tā apsaimniekošana – pļaušana ar siena novākšanu vai noganīšana," skaidro DAP ģenerāldirektors Juris Jātnieks." "Nav vēlama nopļautā zālāja sasmalcināšana un atstāšana uz lauka. Savukārt, ja zālājs vispār netiek apsaimniekots, tas aizaug ar krūmiem vai kokiem un vērtīgais biotops ir zudis."

Latvijā galvenie iemesli tam, ka sarūk dabisko zālāju platības, ir zālāju platību un arī īpašumu sadrumstalotība, vāja kooperācija zālāju apsaimniekošanā, nepietiekamas zināšanas un atbalsts nišas produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanā un mārketingā, kā arī cilvēku aizplūšana no laukiem.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'lauksaimniecības zeme  

  Ieteikt:  +2
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti