viss arhīvs
skaidrojumi
likumi praksē
Likumdošana
Norises
viedokļi
Intervijas
Komentāri
LV portāls jautā
Atklātās vēstules, paziņojumi
Amatpersonu runas
e-konsultācijas
latvijas vēstnesis
 
tiesību akti
 
oficiālie paziņojumi
likumi.lv
jurista vārds
IZVĒRSTI
SEKO MUMS!
 
Preses relīzes
 
 
Skaidrojumi
 
 
Viedokļi
 
 
Tiesību akti
 
 
Likumi praksē
 
 
E-konsultācijas
 
 
Lapas karte
 
 
RSS
 
 
Kontakti
 
 
 
 

Valsts organizēto pārbaudes darbu izstrāde, piegāde, norise


Inese Matisāne,
LV.LV
24.05.2010

Palielināt | Samazināt
 
Ieteikt:   +3
-0 Drukāt
 Nosūtīt
 Ziņot redaktoram
 Komentēt
Iesaka:   +3 -0

Saskaņā ar 2010. gada 6. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 334 „Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību” valsts pārbaudes darbu organizēšanu (pieteikšanās valsts pārbaudes darbiem, valsts pārbaudes darbu nosūtīšana un saņemšana, valsts pārbaudes darbu norise un vērtēšana, valsts pārbaudes darbu rezultātu apkopošana un statistiskā analīze) nodrošina izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Valsts izglītības satura centrs (VISC) un pašvaldības atbildīgā amatpersona kopīgi ar izglītības iestādēm vai arī VISC kopīgi ar augstskolām.

Izglītības iestāde var izstrādāt valsts pārbaudes darbus tajos mācību priekšmetos, kuros centrs nav izstrādājis valsts pārbaudes darbus.

„Valsts pārbaudes darbu sagatavošanā un norisē tiek ievēroti stingri drošības pasākumi,” uzsver VISC sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Ilgaža. „Īpaši tas attiecināms uz centralizētajiem eksāmeniem.”

K.Ilgaža skaidro – katru valsts pārbaudes darbu sagatavo VISC algota darba grupa, kuru veido attiecīgās nozares profesionāļi. Izstrāde ilgst veselu gadu. Kad darbs pabeigts, materiālu izlases veidā aprobē konkrētā klasē konkrētiem skolēniem. Pēc aprobācijas, lai darbam būtu augsta kvalitāte, tas tiek skatīts vēlreiz, un to dara izcili nozares eksperti – augstskolu mācībspēki, pedagogi. Tad, ievērojot noteiktu drošības kārtību, darbs tiek rediģēts, maketēts, pavairots, sagatavots nosūtīšanai.

 

Valsts pārbaudījumi – ieskaite un eksāmens

Valsts pārbaudījumi ir ieskaite un eksāmens, kuru laikā tiek novērtētas skolēnu zināšanas, prasmes un iemaņas.

Saskaņā ar 2010. gada 6. aprīļa MK noteikumiem Nr. 334 „Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību” valsts pārbaudes darbs var būt rakstisks, mutvārdu vai kombinēts (rakstu un mutvārdu daļa vai rakstu un praktiskā daļa).

Valsts noteiktos pārbaudījumus šogad kārto 3., 6., 9. un 12. klašu skolēni. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šā gada pavasarī un vasarā ieplānotajos valsts pārbaudījumos ir notikušas izmaiņas – pamatskolēni un vidusskolēni kārto tikai eksāmenus. Beidzot 3. un 6. klasi, ir jākārto valsts ieskaites.

Ieskaite aptver kādu daļu no mācību priekšmeta standartā iekļautajām prasībām konkrētu skolēna zināšanu un prasmju pārbaudei. Ieskaiti organizē vienā mācību priekšmetā vai kombinēti vairākos mācību priekšmetos izglītības posma beigās.

"Šogad pamatskolēni un vidusskolēni kārto tikai eksāmenus."

K.Ilgaža norāda – pedagogi nereti pieļauj kļūdas, piešķirot ieskaites darbiem pārlieku lielu nozīmi un radot lieku stresu gan bērniem, gan vecākiem. Tie ir individuāli gadījumi, kad valsts noteiktās ieskaites darbs var būt izšķirošs, lai skolēnu pārceltu vai nepārceltu nākamajā klasē, saka speciāliste, uzsverot, ka VISC strādā ar pedagogiem, lai pedagogi nepārspīlētu ieskaites darbu nozīmību.

Eksāmens aptver visas mācību priekšmeta standartā iekļautās prasības skolēna zināšanu un prasmju pārbaudei mācību priekšmetā. Eksāmenu organizē mācību priekšmetā izglītības pakāpes vai kursa beigās. Visbūtiskākais valsts pārbaudījums ir centralizētais eksāmens (CE), kura vērtējums ir viens no kritērijiem uzņemšanai augstskolā. Vispārējās izglītības likumā teikts, ka CE ir pēc īpašas metodikas izveidots un pēc vienotas kārtības valsts mērogā organizēts eksāmens skolēnu mācību sasniegumu novērtēšanai atsevišķos mācību priekšmetos pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpes noslēgumā.

Valsts noteiktos eksāmenus skolēni kārto, beidzot 9. un 12. klasi. 9. klases eksāmenu darbus pedagogi vērtē uz vietas – skolās. 12. klases CE darbu labošanu organizē VISC. Kā norāda K.Ilgaža, tā iespējams panākt objektīvu vērtējumu, jo darbi tiek kodēti un vērtēšana notiek pēc vienotiem kritērijiem. Turklāt arī augstskolas atbalsta VISC organizētos centralizētos eksāmenus.

 

Fiziski dokumenti tiek aizvietoti ar e-pieteikumu datiem

2010. gada 6. aprīlī Ministru kabinetā apstiprinātie „Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību” nosaka vairākas izmaiņas gan valsts pārbaudes darbu materiālu piegādes kārtībā, gan citu skolēnu pārbaudes darbu reģistrācijas kārtību, gan arī izmaiņas pārbaudes darbu mutvārdu daļas ierakstu tehnoloģijās.

Šajā mācību gadā izglītības iestādes valsts pārbaudījumiem varēja pieteikties tikai elektroniskā veidā, izmantojot ERAF projekta „Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija” ietvaros izveidoto VISC valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu, kas ir slēgtas pieejas sistēma. Tajā izglītības sistēmas darbinieki reģistrē savus skolēnus valsts noteiktajiem eksāmeniem un ieskaitēm, norādot skolēnu personas datus un viņu izvēlētos eksāmenus. Kā skaidro VISC, sistēmas izveide ļāvusi ietaupīt izglītības darbinieku laiku un resursus, padarot pieteikšanās procesu ērtāku un operatīvāku.

Elektroniski no šā mācību gada skolām tiek piegādāti arī visu necentralizēto valsts pārbaudījumu darbi, bet pārbaudes darbu mutvārdu daļas šogad ir ierakstītas datorizēti, izmantojot VISC izstrādāto programmatūru.

"Beidzot 3. un 6. klasi, ir jākārto valsts ieskaites."

Saskaņā ar MK noteikumiem VISC piegādā CE darbus pašvaldību izglītības pārvaldēm papīra vai polimērmateriāla aploksnēs atbilstoši informācijas sistēmā reģistrēto skolēnu skaitam. Uz katras aploksnes ir uzlīme, kurā norādīts pašvaldības nosaukums, izglītības iestādes nosaukums, adrese, izglītības iestādes vadītāja vārds un uzvārds, valsts pārbaudes darba nosaukums un norises datums, pieteikto skolēnu skaits un valsts pārbaudes darba materiālu valoda.

Eksāmenu materiālu piegādātājam – fiziskai vai juridiskai personai, ar kuru VISC ir noslēdzis līgumu, – centrs nodod sūtījumu un noformē nosūtīšanas pavadzīmi, kurā norāda iesaiņojuma veidu, paku skaitu un iesaiņojuma stāvokli. Piegādātāja uzdevums ir šo sūtījumu nodot tālāk – attiecīgās pašvaldības atbildīgajai amatpersonai, kura, saņemot sūtījumu, nosūtīšanas pavadzīmē atzīmē, ka pakas iesaiņojums ir neskarts, un parakstās par tās saņemšanu.

Ja nodošanas laikā ir konstatēts sūtījuma bojājums, pašvaldības atbildīgā amatpersona sastāda aktu, kurā norāda bojājuma apmēru un raksturo bojājumu. Par bojājumu tā nekavējoties informē VISC, bet centrs dod norādījumus turpmākajai darbībai ar valsts pārbaudes darbu materiāliem.

 

Mazāk eksāmenu, nav valsts ieskaišu

Valsts pārbaudes darbu norisi šajā mācību gadā vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, regulē 2009. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1339 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku”.

Valsts CE norises datumi ir cieši saistīti ar datumu, kad augstskolas uzsāk uzņemšanu pamatstudiju programmās. Pēc minētajiem noteikumiem VISC jāizliek CE vērtējumi un sertifikāti līdz pašvaldību izglītības pārvaldēm jānogādā ne vēlāk kā piecas nedēļas pēc mācību gada beigām. Pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc sertifikātu saņemšanas izsniedz tos izglītības iestādes vadītājam, savukārt izglītības iestādes vadītājs ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc sertifikātu saņemšanas izsniedz tos absolventiem.

Pamatojoties uz VISC datiem, augstskolas nosaka dokumentu pieņemšanas sākuma datumu 12. klašu absolventiem. Šogad vidusskolas absolventi studijām varēs reģistrēties no 2010. gada 16. jūlija.

 

Valsts pārbaudes darbi 2009./2010. mācību gadā

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, galvenā atšķirība valsts pārbaudes darbos ir tāda, ka, beidzot vidusskolu, ir jākārto nevis pieci CE kā līdz šim, bet tikai četri (trīs valsts obligātie CE un viens CE pēc skolēna izvēles). Ir atcelts CE skolas noteiktajā mācību priekšmetā.

Šopavasar pamatskolu un vidusskolu absolventiem nav jākārto arī valsts ieskaites. Absolvējot 9. klasi, nav jākārto ieskaite sportā un dabaszinībās, savukārt ieskaite svešvalodā ir pārdēvēta par eksāmenu. Eksāmens, tāpat kā iepriekš angļu valodas ieskaite, tiek vērtēts 10 ballu sistēmā.

Absolvējot 12. klasi, nav jākārto valsts ieskaite sportā. 2010. gada pavasaris ir pēdējā iespēja valsts ieskaiti informātikā kārtot tiem vidusskolēniem, kuri ir izgājuši trīs gadu apmācības programmu informātikā.

Klase

Pārbaudes darbs

Norises laiks

3. klase

Ieskaite ar kombinētu mācību saturu

11.,12.,13. maijs

3. klase

Ieskaite latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās

19. maijs

6. klase

Ieskaite latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās

13. maijs

6. klase

Ieskaite latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās

18. maijs

6. klase

Ieskaite mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās

18. maijs

6. klase

Ieskaite matemātikā

20. maijs

 9. klase

Eksāmens latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti – rakstu un mutvārdu daļa)

26., 27., 28. maijs

9. klase

Eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti)

26.,27., 28.maijs

9. klase

Eksāmens vienā svešvalodā pēc skolēna izvēles (kombinēti)

1., 2. jūnijs

9. klase

Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski)

4. jūnijs

9. klase

Eksāmens matemātikā (rakstiski)

 7. jūnijs

9. klase

Eksāmens mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti)

 9., 10., 11. jūnijs

12. klase

Ieskaite informātikā (kombinēti)

24., 25., 26. maijs

12. klase

Centralizētais eksāmens vienā svešvalodā pēc skolēna izvēles (kombinēti)

Angļu valoda – 25., 26., 27. maijs;
krievu valoda – 7., 8. jūnijs;
vācu valoda – 14., 15. jūnijs;
franču valoda – 15. jūnijs

12. klase

Centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (rakstiski)

 31. maijs

12. klase

Centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti)

31. maijs, 1., 2. jūnijs

12. klase

Centralizētais eksāmens matemātikā (rakstiski)

 4. jūnijs

12. klase

Centralizētais eksāmens skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā

Dažādos mācību priekšmetos dažādos laikos

Skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos, tie notiek jūnija beigās un jūlija sākumā. Neattaisnotu iemeslu dēļ nenokārtotus eksāmenus var kārtot nākamajā mācību gadā.

Jāņem vērā, ka skolēns, kurš iegūst vidējo izglītību vispārējās vidējās izglītības iestādē vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, eksāmenus attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Taču, ja skolēns kādā mācību priekšmetā vai priekšmetos eksāmenu nenokārto vai iegūtais vērtējums viņu neapmierina, viņš var tos atkārtoti kārtot nākamajā mācību gadā. Centralizēto eksāmenu šādā gadījumā var kārtot augstskolās, ar kurām VISC ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu. Kārtojot eksāmenu atkārtoti, tiek izsniegts sertifikāts, kurā norādīts vērtējums par atkārtoti kārtotu eksāmenu. VISC informē, ka personai ir tiesības izvēlēties, kuru no iegūtajiem sertifikātiem izmantot, jo nav tādu nosacījumu, kas liktu ņemt vērā pēdējo centralizētajā eksāmenā iegūto rezultātu.

 

Valsts pārbaudes darbu vērtēšana

Valsts pārbaudes ieskaites vērtē izglītības iestādes vadītāja norīkoti vērtētāji, savukārt VISC izstrādātos eksāmenu darbus (izņemot CE) – izglītības iestādes vadītāja norīkota eksāmena komisija saskaņā ar centra izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem. Valsts pārbaudes darbus (izņemot CE) vērtētāji vai eksāmena komisija vērtē izglītības iestādes telpās, un, ja visus valsts pārbaudes darbus nav iespējams novērtēt vienā dienā, vērtēšanas pārtraukuma laikā to glabāšanu nodrošina attiecīgās izglītības iestādes vadītājs.

Izglītības iestādes izstrādātos eksāmenu darbus vērtē izglītības iestādes vadītāja norīkota eksāmena komisija saskaņā ar izglītības iestādes izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem. Ja eksāmena komisijai nav vienprātības par kāda izglītojamā valsts pārbaudes darba vērtējumu, jautājumu izšķir balsojot. Protokolā ieraksta arī eksāmena komisijas mazākuma ieteikto vērtējumu. Ja balsu skaits dalās vienādi, izšķirošā ir eksāmena komisijas priekšsēdētāja balss.

"Šogad vidusskolas absolventi studijām varēs reģistrēties no 2010. gada 16. jūlija."

Ieskaites vērtētājs (vērtētāji) vai eksāmena komisija pēc valsts pārbaudes darba izvērtēšanas aizpilda ieskaites vai eksāmena protokola veidlapu. Ieskaites protokolu paraksta ieskaites vadītājs, vērtētājs un izglītības iestādes vadītājs, bet eksāmena protokolu paraksta visi eksāmena komisijas locekļi.

Valsts pārbaudes darbus izglītības iestāde uzglabā līdz nākamā mācību gada sākumam, pēc tam tos iznīcina.

Plānots, ka šajā mācību gadā VISC vērtēs vairāk nekā 26 tūkstošus CE darbu matemātikā, 24 tūkstošus – angļu valodā, 20 tūkstošus – latviešu valodā un literatūrā latviešu mācībvalodas izglītības programmās, 5,5 tūkstošus – latviešu valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās.

CE sertifikātus 9. klašu skolēni saņems 18. jūnijā, bet vidusskolēni – 16. jūlijā.

 

Izmaiņas valsts pārbaudes darbos 2011. gadā

Nākamajā mācību gadā, kārtojot valsts pārbaudījumus, ir ieplānotas izmaiņas 6. un 12. klases skolēniem.

Sākot ar 2010./2011. mācību gadu, IZM plāno ieviest ieskaiti dabaszinībās 6. klases skolēniem, kas sakrīt arī ar dabaszinību mācību priekšmeta apguves beigām. 

Absolvējot 12. klasi, no nākamā mācību gada, t.i., 2011. gada pavasarī, nebūs jākārto valsts ieskaite informātikā.

 

Darbojas anonīmais uzticības tālrunis

VISC informē – kā katru gadu, arī šajā mācību gadā valsts pārbaudes darbu norises laikā darbojas VISC anonīmais uzticības tālrunis 67503755. Piezvanot uz šo tālruni, visi interesenti automātiskajā atbildētājā var izteikt savus komentārus par pārbaudes darbu norisi un ziņot par iespējamiem pārkāpumiem to laikā. Lai VISC varētu rast risinājumus situācijās, kad ir novēroti pārkāpumi, zvanītājiem ir jāatstāj sava kontaktinformācija.

Darbojas arī e-pasts: eksameni@visc.gov.lv, kur savus komentārus VISC var sūtīt elektroniski.

 
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības.
Izlasi par iespējām to izmantot!
 
ATSLĒGVĀRDI:   'ierēdņi  

  Ieteikt:  +3
-0

 
KOMENTĀRI (0)
Komentārā lūdzam izteikt Jūsu viedokli. Ja Jums ir neskaidrības par izskatīto tematu, jautājumiem izmantojiet sadaļu "E-konsultācijas".
 
 
drošības attēls
Pievienot
 
 
 

 VISVAIRĀK LASĪTIE

TEMATISKIE RAKSTI

 
 
 

REKLĀMA

SKAIDROJUMI. LIKUMI PRAKSĒ. DISKUSIJAS. ZINI SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS!

Ceļvedis valsts informācijā. Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti.
ATSLĒGVĀRDI:
 • VISI
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
noma uzteikums izsole mediācija diaspora Runā_valsts izglītības_saturs medijpratība Saeimas_lēmumi Ministru_kabineta_lēmumi administratīvās_tiesības adopcija advokāti akcīzes_nodoklis amatpersona apdrošināšana apsaimniekošana arodbiedrības arodslimības atestāti,_diplomi atkarības attaisnotie_izdevumi atvaļinājums autoceļi,_ielas autortiesības autosatiksme aviosatiksme ārpolitika ārsti ātrie_kredīti bankas bāriņtiesa bezdarbs bērna_kopšanas_atvaļinājums bērna_kopšanas_pabalsts bērnudārzs bērnu_tiesības bibliotēka budžets būvatļauja būvnormatīvi būvvalde ceļošana civiltiesības CVK dabas_resursu_nodoklis darba_aizsardzība darba_līgums darba_samaksa dāvinājuma_līgums demogrāfija demokrātija diplomātija dome dzīvesveids dzīvesvietas_deklarēšana eksāmeni energoefektivitāte ES_finansējums ES_tiesību_normas e-veselība ēnu_ekonomika gājēji iedzīvotāju_ienākuma_nodoklis ierēdņi iesācējuzņēmumi ieslodzījuma_vietas Igaunija inovācijas integrācija interešu_izglītība e-pakalpojumi investīcijas īres_tiesības kadastrs kapsētas kiberdrošība klimats KNAB komunālie_pakalpojumi konkurence kopīpašums korupcija Krievija krimināltiesības Latvijas_Vēstnesis lauksaimniecība lauksaimniecības_dzīvnieki lauksaimniecības_zeme laulība laulības_šķiršana Lietuva mantojuma_tiesības maznodrošinātā_statuss mājdzīvnieki mediji medikamenti mežsaimniecība migrācija mikrouzņēmumu_nodoklis mobilās_ierīces muita mūžizglītība NATO nekustamā_īpašuma_nodoklis nodarbinātība notāri NVO partnerattiecības pasts patenti,_preču_zīmes paternitāte pārtika piesārņojums pievienotās_vērtības_nodoklis pirkuma_līgums policija poliklīnika prasības_pieteikums profesionālā_izglītība prokurori publiskie_iepirkumi reģionu_attīstība tehnoloģijas sabiedriskais_transports Satversme savvaļas_dzīvnieki skolēnu_brīvdienas skolotāji slimība slimības_lapa slimnīca sociālais_nodoklis sods sports statistika svētki taksometri tarifi terorisms tiesāšanās_izdevumi tiesības_internetā tiesības_uz_privāto_dzīvi tiesneši tiesu_izpildītāji tirdzniecība tūrisms ugunsdrošība uzņēmumu_ienākuma_nodoklis vadītāja_apliecība vakcinācija valsts_juridiskā_palīdzība valsts_nodevas vecāku_pabalsts vecāku_tiesības velosatiksme veselības_apdrošināšana vēlēšanas vērtspapīri vēstniecības vēsture zemesgrāmata zemes_īpašums zinātne
 


Latvijas Republikas oficiālais izdevējs
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

INFOGRAFIKA

+

PAR PORTĀLU

Redakcija

Konsultatīvā padome

Lietošanas noteikumi

Autortiesības

Reklāma

KONTAKTI

Bruņinieku 41,

Rīgā, LV-1011

Tālr.: 673-106-75

E-pasts: portals@lv.lv

Relīzēm: pr@lv.lv

PAR LATVIJAS VĒSTNESI

Klientu centrs

(Oficiālo paziņojumu iesniegšana)

Grāmatu e-veikals

Oficiālā izdevēja kontakti

Rekvizīti